Ranst in actie tegen de klimaatopwarming: klimaatsubsidies, bouw- en afvalbeleid

22 Oktober 2020

Ranst in actie tegen de klimaatopwarming:  klimaatsubsidies, bouw- en afvalbeleid

De klimaatwijziging doet zich ook in Ranst voelen, met hittegolven, verontrustende droogte, winterstormen. In het burgemeestersconvenant belooft Ranst een -40% CO2-reductie tegen 2030, en elke maand treffen gemeenteraad en college nieuwe maatregelen.

 

Gemeenteraad 21 september 2020: nieuwe klimaatsubsidies

Met de unanieme goedkeuring van het burgemeestersconvenant 2030 engageert Ranst zich om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 minstens 40 % terug te dringen t.o.v. 2012. Dat doen we vooral door een zuiniger energiebeleid, en met meer hernieuwbare energie (zon, wind…). Maar die overeenkomst heeft ook een tweede luik: we beloven als gemeente ook om onze veerkracht te verhogen door ons “aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering”.

Eveneens unaniem keurde de gemeenteraad in dat kader alvast drie subsidiereglementen goed, op voorstel van klimaatschepen Luc Redig en het hele N-VA/Groen College. Die subsidies vormen een uitnodiging aan alle inwoners om ook hún steen bij te dragen om ons beter te wapenen tegen de klimaatwijziging.
Er zijn nu subsidies voor: 

  • het ontharden van voortuinen (lees: stenen, asfalt en beton verwijderen),
  • aanleg van regenputten of andere buffers en infiltratiesystemen om regenwater op te vangen en te hergebruiken of in de bodem te laten bezinken,
  • en tot slot voor de aanleg van een groendak.

Hoe meer Ranstenaars dergelijke maatregelen nemen, des te beter voorkomen we wateroverlast door overstromingen en dragen we bij tot minder lage grondwaterstanden

Ook eenparig voerde de gemeenteraad de mogelijkheid van subsidies in aan gemeentelijke erkende natuurverenigingen voor de aankoop van ecologisch en/of landschappelijk waardevolle gronden in Ranst. Doel van de aankoop moet zijn: die gebieden veiligstellen, en inrichten en beheren als natuurgebied. De gronden moeten publiek toegankelijk worden, tenzij betreding zeldzame fauna of flora in het gedrang zou brengen.

Klimaat en bouwbeleid

Het beleid Ruimtelijke Ordening, ook een bevoegdheid van Luc Redig, heeft een grote invloed op het klimaat. In het bouwbeleid van dit bestuur staat het bewaren van open ruimte centraal, overal waar dat wettelijk mogelijk is.

1. Woonzone
Wie bouwgrond heeft in woonzone kan je niet tegenhouden om te bouwen. Wel voerde ons college eerder al bouwrichtlijnen in om projecten in woonzone de goede kant uit te sturen, met richtlijnen rond regenwater en infiltratie, publiek toegankelijke groene voorzieningen in grote projecten enz. Die voorwaarden werden goedgekeurd op de gemeenteraad van januari 2020 en worden de komende maanden nog verder uitgediept en verfijnd. Wooninbreiding in of bij de dorpskernen staat centraal.

2. WoonUITBREIDINGSgebieden 
In die zones aanvaardt het college geen bouwaanvragen. De woonbehoeftestudie bewijst dat die zones voor geruime tijd niet aangesneden moeten worden, de “gewone” woonzones volstaan. Zo besliste het bestuur dat het project in Millegem niet ontwikkeld wordt.
Eén uitzondering: Ranst kampt met een historische achterstand in sociale woningen. Daarom kan er - in ruimtelijk goed gelegen zones – bij uitzondering wél sociale woningbouw komen, als het project voldoet aan opgelegde voorwaarden. Dit is het geval in de Weidestraat (Emblem). Het college neemt daar zelf de regisseursrol in handen: 8 ha projectgebied wordt slechts voor helft ontwikkeld; 4 ha wordt groene ontmoetingsruimte; zo komt er ook publiek openbaar groen en een aaneengesloten speelterrein van minstens 1000 m². Het project moet zo klimaatneutraal mogelijk uitgewerkt worden.

3. Gemeenteraad van 19 oktober: bouwovertredingen beter opvolgen via IGEAN.
Sinds een nieuw Vlaams decreet (2018) kunnen gemeenten hun intercommunale, bij ons IGEAN, inschakelen voor betere opvolging en controle op bouwovertredingen. Dat gaat over pv’s opmaken, minnelijke schikkingen voorstellen, stakingsbevelen uitvaardigen (stopzetting van bouwwerken) e.d.
Er zijn redenen te over om bouwvergunningen correct op te volgen. ‘Eerlijk is eerlijk’ is een van die motivaties, en het belang van klimaatgerichte voorwaarden in een bouwvergunning een andere. Bij de door het college gekozen controleprioriteiten vinden we het aanleggen van niet-vergunde verhardingen en het niet opvolgen van opgelegde voorwaarden terug.

DIFTAR i.p.v. huisvuilzakken: de kleinere vervuiler betaalt minder


Vanaf 1 mei 2021 schakelen we in Ranst, na het gft, nu ook voor huisvuil over op DIFTAR met een afvalcontainer. Daarnaast komt er ook een container voor papier en karton. Men betaalt naargelang de grootte van de gekozen container, het aantal keren, en de gewogen hoeveelheid van het aangeboden huisvuil. Vandaar de benaming DIFTAR: dat staat voor 'gedifferentieerde tarieven'. Dit betaalsysteem doet mensen dus nadenken over de beperking van het afval, wat uiteraard beter is voor het milieu en het klimaat.
De gemeenteraad van oktober keurde de verschillende tarieven goed.