Gemeenteraad 20 januari – nieuw in Ranst: bouwrichtlijnen / kleuterschool Broechem

02 Februari 2020

Gemeenteraad 20 januari – nieuw in Ranst: bouwrichtlijnen / kleuterschool Broechem

Luc Redig, schepen van Ruimtelijke Ordening, zette deze gemeenteraad de kroon op een werkjaar vol onderzoek, participatie en overleg, met de stemming van de bouwrichtlijnen. Annelies Creten, schepen van Onderwijs, kreeg eveneens groen licht met de principiële goedkeuring voor een nieuwe kleuterschool in Broechem. Rond een kleuterschool werden in de voorgaande maanden op vraag de school De Sleutel in de luwte de mogelijke denksporen bekeken. Een kleuterschool, zo luidde de conclusie, is belangrijk om de toekomst van een dynamische, bloeiende basisschool veilig te stellen; de demografische situatie toont dat het kán; de ouders krijgen zo het voordeel van de volwaardige keuze. Sereen overleg en samenwerking met de andere scholen blijft belangrijk. De goedkeuring van de bouwrichtlijnen was de laatste stap in een lang voorbereidend proces. Bouwpromotoren en architecten speelden afgelopen jaar al positief in op de toen nog voorlopige aanbevelingen; de bevolking kreeg vooraf inzage en kon volop commentaar geven; er was overleg met en advisering door de provincie en andere instanties; en alle gemeenteraadsleden kregen de gelegenheid in een voorafgaande speciale commissiezitting alles te bespreken en aan te vullen. De resultaten van de woonbehoeftestudie vormden voor dat alles het essentiële uitgangspunt. Bouwen en verkavelen zal niet meer overal kunnen, er is volgens de studie geen reden om de woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, tot 2035 is er volgens de studie ruim voldoende aanbod. Alleen voor belangrijke projecten van openbaar nut (lees: onze achterstand in sociale woningen inhalen) kan dat eventueel hoogst uitzonderlijk wél, als het niet anders kan. Millegem blijft open ruimte. De woonbehoeften veranderen ook, zegt de studie: meer een- of tweepersoonsgezinnen; de vergrijzing (> 65) en de verzilvering (> 80) maken dat (nieuwe) woningen er anders moeten uitzien; de mobiliteitsbehoeften van jonge mensen veranderen ook. De toepassing van de bouwrichtlijnen zal aan dat alles tegemoetkomen. Mooi, die richtlijnen, maar wat bij bouwovertredingen? “Handhaving”, zoals dat officieel heet, is belangrijk. Ook daaraan is gedacht: onze intercommunale Igean zal de gemeente daarbij bijstaan en ook dat is nieuw. De nieuwe bouwrichtlijnen waaraan bouwaanvragen of projecten voortaan moeten voldoen vindt u hier. Ze gaan onder meer over: - Gemeenschappelijk ruimtegebruik (tuinen, maar bv. ook openbaar toegankelijk groen)- Inpassing in de omgeving (bv. bereikbaarheid openbaar vervoer en scholen; respecteren bestaande natuurlijke en historische elementen)- Groenplan, waterinfiltratie, groendak op platte daken, zo weinig mogelijk verharding- Mobiliteitsplan, fietsvoorziening, deelwagens, laadpunten, …- Energieverbruik- bij grotere projecten : toetsing én communicatie met de buurt- Gezondheidsaspecten, woningen voor alle soorten gezinsvormen, kangoeroewonen, … 22 januari 2020