Windenergie in Oelegem? College draait als windhaan: verbijsterend plat populisme

25 Juli 2016

Windenergie in Oelegem? College draait als windhaan: verbijsterend plat populisme

Ecopower plant drie grote windmolens ten noorden van het Albertkanaal op de site van de  drinkwatermaatschappij. Groen volgt dit dossier al van in het begin van zeer nabij op en we waren op verschillende vergaderingen aanwezig. Iedereen die zich op die manier voldoende informeerde was overtuigd dat het lawaai beperkt is en ook de slagschaduwhinder minimaal zal blijven: computersystemen bewaken dat en leggen de wieken stil zodra de (lage) maximumnormen in zicht komen; de drie molens zullen trouwens niet dicht bij de huizen in de buurt komen te staan. De geproduceerde windenergie zal van op Ransts grondgebied een mooie bijdrage leveren in de inspanningen die ook onze gemeente wil leveren tegen de klimaatwijziging. Dat juicht Groen uiteraard toe. Ook ons college was aanvankelijk opgezet met de plannen, en gaf een gunstig advies. Maar dan sijpelden bezwaren van een aantal omwonenden binnen die toch vrezen voor hinder. Niet onbegrijpelijk: dit is nieuw, de mensen vrezen voor hun rust. Een windmolen produceert inderdaad geluid. Maar ook de autosnelweg doet dat, de schepen op het kanaal, ? en wie de vergaderingen volgde en de rapporten grondig leest, weet dat die hinder echt wel minimaal zal zijn. (Foto: simulatie door Ecopower - gezien van op de Keerbaan)Interpellatie van Groen

Groot was onze verbazing toen we in het collegebesluit van begin juni lazen dat ons bestuur ? blijkbaar onder invloed van de bezwaarschriften ? met de wind meedraaide en het positieve advies in een negatief advies omzette. Daarom diende Groen op de gemeenteraad van 25 juni een interpellatie in:

"In de collegebesluiten van 5-11-2015 en 2-6-2016 behandelt het college de bouw van drie windturbines (?). Wij zijn de laatsten om enige vorm van voortschrijdend inzicht van dit bestuur in twijfel te trekken, maar de motiveringen en de behandelingen van bezwaren houden toch een paar opmerkelijke ommezwaaien in. (?) Kan het college toelichten waar die toch bruuske wijzigingen vandaan komen en welk onderzoek (zoals vermeld in het besluit) heeft plaatsgevonden?"
In de tekst van de interpellatie had Groen een uitgebreide tabel toegevoegd (zie bijlage) met, per punt, de vroegere positieve en de nieuwe, gewijzigde motivatie van het college.

Het antwoord

De burgemeester gaf op de gemeenteraad toe dat het college inderdaad een serieuze bocht heeft genomen en dat dat heel vreemd kan overkomen, maar ze hebben zich daarbij gebaseerd op een studie van UZ Gent waaruit blijkt dat "windmolens op korte afstand van bewoning gezondheidsproblemen kunnen geven".

Waarom dan alle andere vroegere positieve argumenten in het nieuwe advies van tafel werden geveegd, daar kon het bestuur ons geen antwoord op geven. Iedereen voelde duidelijk dat de schepenen er heel verveeld mee zaten; het liet vermoeden dat hier heel andere zaken hebben meegespeeld.

Consternatie, enkele dagen later

Blijkbaar vormde een 'onderzoek' dus officieel het belangrijkste argument voor het college. Na de gemeenteraad vroeg Groen dan ook details op over dat 'onderzoek', want we waren toch wel benieuwd: wij hebben namelijk enkel weet van talrijke degelijke studies - in heel wat landen - die geen enkel wetenschappelijk bewijs hebben gevonden voor gezondheidsschade door windturbines.

Het antwoord van het college kwam zeer snel en was ontluisterend: het bleek slechts om een uitlating te gaan van één bepaalde cardioloog op een webpagina van een actiecomité. En daar baseert het college zich dus op om een negatief advies te motiveren. Je moet maar durven. Volgens Groen zit de vork als volgt aan de steel: een aantal inwoners morren, het college wil hen zoals zo vaak tevreden stellen en naar de mond praten. Er komt dus plots een negatief advies, zeer goed wetend dat het niet de gemeente is die over de bouw zal beslissen: de hogere overheid zal die meer dan waarschijnlijk ? laat ons het hopen ? wél goedkeuren! Er is een woord  voor die houding van ons college: plat populisme. Groen Ranst stuurde meteen een persmededeling rond ? zie tekst hieronder.

Persmededeling

Groen Ranst betwist negatief advies gemeentebestuur rond inplanting windmolens langs Albertkanaal

Het college van Ranst geeft een negatief advies voor het windmolenpark aan het Albertkanaal, nadat het vorig jaar een volledig ander standpunt innam. Tijdens de interpellatie van Groen kon de burgemeester slechts één argument aanbrengen dat de mening 180° deed draaien: een 'gezondheidsonderzoek' van cardioloog Goethals, dat zou wijzen op ernstige gezondheidsrisico's.

Wat blijkt nu: het 'onderzoek' is een interview van de betrokken arts in de krant, waarin hij vooral argumenten als 'ervaringsdeskundige' aanhaalt en vaag verwijst naar algemene studies rond geluidsoverlast. De talloze studies pro windmolens was de burgemeester plots vergeten. Alle oorspronkelijk door het college zélf aangehaalde positieve argumenten ? zowel economische als ecologische ? worden daarom nu plots omgedraaid. Nog nooit hebben we dit college zo drastisch van mening zien veranderen, al zijn we ondertussen wel wat gewoon.

Deze gang van zaken is zo opvallend dat er ongetwijfeld 'andere argumenten' meespelen. De vergunning moet verleend worden door het Vlaams Gewest en het Ranstse college geeft een niet-bindend advies. Hierdoor kan ons bestuur dus risicoloos de tegenstanders, die druk uitoefenden op het bestuur, naar de mond praten. De windmolens komen er tóch en zo kan het bestuur de 'goede huisvader' spelen. Voor dit soort politieke bocht van 180° is de term 'plat opportunisme' uitgevonden.

1 juli 2016

BIJLAGEN:
vergelijking_van_de_motiveringen_in_de_twee_adviezen.pdf