Wat is er aan de hand met gemeenteschool De Knipoog (Ranst)?

28 April 2015

Wat is er aan de hand met gemeenteschool De Knipoog (Ranst)?

Allerlei verontrustendegeruchten

doen de ronde. Verschillende ouders en leerkrachten spraken Groen aan. Achter de schermen wordt een mogelijke fusie bekeken met de vrije basisschool. Op de gemeenteraad van 20 april 2015 stelde Groen daarom een aantal vragen.

De Knipoog: fusie met vrije basisschool?

Eerder had Groen al schriftelijke vragen hierover gesteld. Als reactie had het college daarop een officiële tekst verspreid naar alle gemeenteraadsleden, de betrokken schooldirecties én de ouderraden. Maar die tekst, én de aanpak van het college, i.c. de betrokken schepen, riepen nog meer vragen op.

Daarom stelde Luc Redig op de gemeenteraad een aantal vragen, waar we de volgende antwoorden op kregen.

Vraag: volgens het decreet over de bevoegdheden van de schoolraad, moet die betrokken worden bij mogelijke samenwerking met andere besturen en externe instanties. Waarom is dit niet gebeurd?
Antwoord: volgens het college is er voldoende informatie gegeven
Besluit van Groen: we zien alleen maar toenemende commotie, als gevolg van een manke communicatie.

Vraag: het aantal leerlingen in de Knipoog daalt en er is concurrentie met het vrij onderwijs. Maar wat heeft het bestuur gedaan om deze toestand te voorkomen en waarom nu deze radicale keuze?
We kregen geen duidelijk antwoord, er werd wat rond de pot gedraaid.
Besluit van Groen: in het verleden is er in bakstenen geïnvesteerd maar niet in een beleid om leerlingen aan te trekken. Voor Groen telt niet de grootte van de klassen maar wel de kwaliteit van het onderwijs.

Groen is niét tegen een net-overschrijdende samenwerking, maar dan enkel als dit de leerlingen, ouders en ook de leerkrachten ten goede komt, zonder dat de vrije onderwijskeuze in gevaar komt. Mogelijke besparingen zijn hieraan o.i. ondergeschikt. 
Vraag: welke besparingen denkt het college met de eventuele ingreep te verwezenlijken? En is de situatie in de andere deelgemeenten fundamenteel verschillend, of overweegt het bestuur ook daar het gemeentelijk onderwijs te 'laten opgaan' in het vrije net?
Antwoord: het gaat voor het bestuur niet om de besparingen. Maar in de andere deelgemeenten blijft het leerlingenaantal wat het is, in Ranst daalt het.
Besluit van Groen: in het algemeen stijgt in alle deelgemeenten het aantal kinderen. Dus ook de vraag naar onderwijs. Er is ook in Ranst genoeg vraag. Het is aan het bestuur om die vraag mee te helpen kanaliseren naar beide netten toe.

Vraag: welke garanties geeft dit bestuur m.b.t. de vrije onderwijskeuze in onze gemeente?
Ook op deze vraag heeft Groen naar ons aanvoelen geen duidelijk antwoord gehoord.

Luc Redig sloot zijn tussenkomst op de gemeenteraad als volgt af: "Wij constateren dat deze 'achterkamer'-aanpak van het bestuur spijtig genoeg geleid heeft tot heel wat ongerustheid bij alle betrokken partners. Dat heeft de kans gehypothekeerd om in gezamenlijk overleg tot een voor iedereen aanvaardbaar en kwalitatief compromis te komen. De wegen van dit bestuur zijn ondoorgrondelijk en laten een educatief, sociaal en cultureel slagveld achter. Na de sluiting van de bibliotheek van Broechem, wordt nu het gemeentelijk onderwijs aangepakt. Wij houden ons hart vast voor wat nog volgt."

En wat nu?

Het antwoord van het bestuur heeft ons niet gerustgesteld: er zijn volgens het bestuur enkel 'verkennende' gesprekken gevoerd, er is niets beslist en besparingsoverwegingen zouden niet meespelen. Er komt nog een informatievergadering maar ook daar zal niet veel nieuws te melden zijn.

Groen zal alleszins, samen met alle betrokken ouders, leerkrachten en in het belang van iedereen die nu en in de toekomst kwaliteitsvol onderwijs in Ranst wil behouden, deze zaak intensief blijven opvolgen. Wij hopen op een gunstige evolutie en een oplossing in het belang van alle betrokkenen.

We sluiten ons aan bij wat een ouder ons schreef in haar reactie op uitspraken zoals 'niemand is gebaat met een school waar er klasjes zijn van amper 10 kinderen': "Heel wat kinderen zouden hier net wél mee gebaat zijn; en zeker als het geen besparingsmaatregel is, zou dat zelfs ideaal zijn! In de Knipoog zijn er trouwens klassen met veel meer dan 10 kinderen: mijn kinderen zitten in klassen van 24 en van 17 kinderen!"

25 april 2015