Bouwen in Ranst

08 Februari 2024

Bouwen in Ranst

Een bestuur kan en mag niet zomaar verbieden op een bouwgrond te bouwen, dan krijgt de eigenaar in beroep sowieso gelijk

Bouwen in woonzone: vaak een moeilijke kwestie ... Een woordje uitleg over de behandeling van bouwaanvragen, met als voorbeeld het bouwproject Knodbaan in Oelegem.

Waarom keurt Groen soms bouwprojecten goed, ondanks bezwaren?

Iedereen mag op zijn/haar bouwgrond een aanvraag indienen.
De procedure is dan: het college vraagt allerlei adviezen aan bv. inzake natuurimpact, waterhuishouding, bodem enz. en opent het openbaar onderzoek (de gele plakkaten), waarbij burgers bezwaren kunnen indienen.

Met behulp van
1. die adviezen en
2. die bezwaren en
3. na toetsing van de aanvraag aan de Ranstse bouwrichtlijnen (die ons bestuur enkele jaren geleden vastlegde), schrijft onze dienst Omgeving dan een advies aan het college. 

Vervolgens beslist het college: weigering ofwel een vergunning, mét beoordeling en antwoord op de bezwaren.

Tegen dat collegebesluit kan beroep worden ingediend bij de provincie, zowel door de aanvrager als door andere overheidsdiensten, als door burgers.
Belangrijk: een bestuur kan en mag niet zomaar verbieden op een bouwgrond te bouwen, dan krijgt de eigenaar in beroep sowieso gelijk. Wél kan ons bestuur voorwaarden opleggen voor een project om het duurzamer, kleiner, beter voor de omgeving enz. te maken. Soms ziet de aanvrager dan af van zijn plannen, ofwel wijzigt hij het plan.

Neem bv. het dossier "Knodbaan" in Oelegem

De eerste aanvraag door Steen Vastgoed werd door het college na openbaar onderzoek geweigerd. op 20.10.2022. De belangrijkste reden: negatief advies van de dienst Integraal Waterbeheer. Een negatief advies van Waterbeheer, of van het Agentschap Natuur en Bos of van de Brandweer volgt het college altijd. Idem als onze eigen omgevingsambtenaar in Ranst vindt dat er te veel hinder is voor buren, of te veel mobiliteitsproblemen komen, té veel open ruimte verdwijnt, te weinig groen wordt voorzien,... kortom wanneer de Ranstse bouwrichtlijnen worden overtreden.

Na een herziene aanvraag door Steen Vastgoed en een nieuw openbaar onderzoek waren dit keer alle adviezen echter positief en de bezwaren van de bewoners werden afdoende weerlegd. De plannen waren inderdaad zo aangepast dat er voor het bestuur, met Groen als partner, geen reden meer was om te weigeren. Groen beseft zeer goed dat een stuk open ruimte - maar wel degelijk bouwgrond - verdwijnt. Het gewijzigde project bevat nu naar onze mening voldoende sociale en klimaatverantwoorde eigenschappen.

Het perceel valt ook binnen de "dorpskern" (de bebouwde kom) en wij kiezen er bewust voor om dié bouwpercelen kwaliteitsvol en duurzaam op te laten vullen en tegelijk geen buitengebieden meer aan te snijden, zoals vroeger.

Op bouwgrond in gewone woonzone projecten zomaar weigeren, is trouwens onmogelijk, ze mee helpen moduleren volgens onze klimaatvriendelijke en sociale bouwrichtlijnen kan gelukkig wél. Bouwen tegenhouden in woonuitbreidingsgebieden is daarentegen wél mogelijk - cfr. Millegem (foto).

Toch hebben we er begrip voor dat bewoners het hier moeilijk mee moeilijk hebben en mogelijk beroep aantekenen bij de provincie. En bepaalde grote ontwikkelingen aan bv. de kanaalzone in Oelegem hebben we toch kunnen tegenhouden, ondanks de begerige ogen van talrijke ontwikkelaars.