Vogelschrikkanonnen: bestuur blijft Oost-Indisch doof… Maar het kan nóg erger

13 November 2012

Vogelschrikkanonnen: bestuur blijft Oost-Indisch doof… Maar het kan nóg erger

Het is een oud probleem. De afgelopen zomer kwamen bij Groen Ranst weer klachten binnen over onleefbare toestanden bij de omwonenden. De spreeuwen zijn niet van gisteren en de kwekers moeten hun fruit natuurlijk kunnen vrijwaren van een kaalslag. Maar er bestaan goede alternatieven. Wij plaatsten het punt nog maar eens op de agenda van de gemeenteraad op 29 oktober. Dat deden we trouwens ook al in 2009. We stelden toen vast dat er al jaren geen aanvragen waren ingediend om die kanonnen te mogen gebruiken, wat volgens het politiereglement op de geluidshinder nochtans verplicht is. Het schepencollege antwoordde toen doodleuk "dat geen klachten waren". Sterker?: het college "had zelfs geen weet van het gebruik van deze kanonnen".Het huidige politiereglement voor geluidshinder is duidelijk. Dit reglement heeft kracht van wet en het is de taak van het bestuur om bestaande reglementeringen te doen naleven:

"Art. 5.- Het is verboden alarmkanonnen, al of niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige apparaten te plaatsen. Slechts in uitzonderlijke gevallen en als er geen evenwaardig alternatief voorhanden is kunnen vergunningen worden toegestaan aan individuele land- en tuinbouwers voor het gebruik van vogelschrikkanonnen, mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de burgemeester. Daarbij moet minstens aan de volgende bepalingen worden voldaan:

 • duidelijke afstandsregels (minstens 300 meter van woningen en 200 meter van de openbare weg) 
 • verbod op het gebruik van de kanonnen tussen 21.00 en 08.00 u 
 • de toepassing van de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van VLAREM II 
 • maximum 6 knallen per uur."

Van kwaad naar erger

De voorbije maanden kwamen er wel degelijk verschillende klachten binnen, dat wéten wij. Het politiereglement wordt niet nageleefd en niet alle kanonnen zijn vergund, dat blijkt uit een verslag van de politie. Ook wist Groen Ranst dat de burgemeester vertegenwoordigers van de fruittelers had ontvangen.

Onze vragen op de gemeenteraad van oktober waren dan ook:

 • Wat was het resultaat van dat onderhoud?
 • Volstaat het om een overtreding vast te laten stellen door de politie maar er geen verder gevolg aan te geven?
 • Waren de klagers ook voor een gesprek uitgenodigd?

Het antwoord dat Groen Ranst kreeg was duidelijk. Het college (dat ons helaas ook de volgende zes jaar zal besturen) staat niet open voor verandering ten bate van álle inwoners en blijft een kortzichtig beleid voeren.

Het ging echter van kwaad naar erger. Het was echt schrikken om de burgemeester te horen vertellen dat er een nieuw reglement zal komen tegen volgend seizoen, waarin de fruittelers zich kunnen vinden (!). Iedereen weet dat dit een versoepeling zal inhouden, zodat er - nu ook wettelijk - zonder problemen verder geknald zal kunnen worden.

Onze bedenkingen

 • deze kanonnen zorgen voor heel wat geluidsoverlast; kilometers in het rond storen de harde knallen de landelijke rust, een hele dag lang
 • het systeem verjaagt gewoon de vogels naar de buren (die dan ook een kanon moeten inzetten?)
 • duiven en kraaien worden de knallen heel vlug gewoon
 • ook de roofvogels (havik, buizerd, sperwer, boomvalk?.) vluchten weg bij veel lawaai, terwijl zij een natuurlijke 'beschermheer' voor het fruit vormen
 • andere dieren zoals eekhoorntjes, vossen ?. verlaten ook hun territorium.

Goede alternatieven 

Ook de bekommernis van de fruittelers is terecht. Met een natuur in evenwicht kunnen al deze problemen voorkomen worden, en daarom stellen wij voor:

 • de tuin- en landbouwers te informeren en aan te zetten om alternatieve afschrikkers te gebruiken zoals ballonnen, opblaasbare vogelverschrikkers, vliegers enz. Sommigen gebruiken die nu reeds (zie foto's)
 • eventueel nestkasjes te promoten (zelfs te subsidiëren) voor de gekende predatoren (roofvogels).

Groen vindt in elk geval dat het bestaande reglement gerespecteerd moet worden. Indien bepaalde tuin- of landbouwers - manifest - de wetten blijven overtreden, moet er politioneel worden opgetreden. Wij zullen een nieuw reglement dat soepeler is voor het kanonnengebulder met kracht bestrijden, en we blijven pleiten voor de bekendmaking en bevordering bij de fruittelers van de alternatieve mogelijkheden.

1 november 2012