Veiliger verkeer Broechem: Groene voorstellen

13 December 2013

Veiliger verkeer Broechem: Groene voorstellen

Op de gemeenteraad van november pleitte Groen o.m. voor één lange zone 30 op de doortocht van de gewestbaan. Want het doorgaand verkeer in centrum Broechem blijft zorgen baren. Groen hoopt dat het huidige college ooit een standpunt inneemt rond de mogelijke  en daarover overleg opstart met de hogere overheid. Maar daar kunnen we niet op blijven wachten.

omleiding van het doorgaand verkeer via de Bistweg

Daarom diende Groen een aantal nieuwe voorstellen in voor snelle ingrepen. Die ideeën had Groen reeds in oktober schriftelijk overgemaakt omdat de gemeenteraad toen wegviel. Maar een ernstig antwoord bleef uit, dus toch maar op de gemeenteraad van november...

Onze nieuwe voorstellen

  • Zone 30 vanaf het binnenrijden van het centrum ter hoogte van de aansluiting van de Massenhovensesteenweg met de Gustaaf Peetersstraat, tot aan het buitenrijden van de dorpskern, liefst tot aan de oversteekplaats voor de fietsers aan het Safispoor op de Antwerpsesteenweg.
  • Een 'poorteffect' of andere snelheidsremmende maatregelen bij het ingaan van de 30km-zone.
  • Meer snelheidscontroles in deze zone.

Of het bestuur kon akkoord gaan met deze voorstellen? En zou men ze dan ook voorleggen en gaan verdedigen bij de gewestinstanties?

Het antwoord en onze reactie

Nee, het bestuur besliste niet in te gaan op deze voorstellen voor meer verkeersveiligheid in dorpskern Broechem.

Groen waardeert wel enkele andere, reeds eerder aan ons toegezegde verbeteringen: een extra oversteekplaats, de fietssuggestiestroken. Maar een zone 30, hét globaal sluitstuk voor verkeersveiligheid en voor de leefbaarheid, komt er dus zeker niet.

Het verwondert ons niet. Ook op goede ideeën aangereikt door het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het college niet in ? omdat er volgens het gemeentebestuur geen probleem is: "Want gemiddeld wordt er volgens tellingen aan 43km/u gereden". 'Gemiddeld' betekent echter, in de interpretatie van Groen, dat er soms veel trager gereden wordt (files), maar dus op andere momenten dan weer veel te snel!

Besluit: het huidige college hanteert maar één uitgangspunt, dat van de automobilist. De bril van de buurtbewoners en van de zwakke weggebruikers wordt niet opgezet. Groen vindt dit echter te belangrijk om ons erbij neer te leggen. Vanaf nu zullen we regelmatig op gemeenteraden concrete ingrepen voor meer verkeersveiligheid ter stemming voorleggen, ook voor andere plaatsen in Ranst.

20 november 2013