OPSCHUDDING IN OELEGEM: KAALSLAG OP SPEELBOS

25 Februari 2015

OPSCHUDDING IN OELEGEM: KAALSLAG OP SPEELBOS

Groen Ranst reageert - samen met veel buurtbewoners - onthutst op de totale kap van het speelbos aan de Van Steenbergenlaan te Oelegem. Meer dan driehonderd dennen, meer dan zestig eiken zouden tegen de vlakte gaan. Weer een heel stuk groen minder onze gemeente. Hoe gaat dit bestuur om met de biodiversiteit? En met de inspraak van de bewoners? Groen wil een creatievere oplossing voor dit overwoekerde speelbos, i.p.v. een totale kaalslag. De buurt verzet zich. Snel volgen de episodes elkaar nu op, die eerste dagen in juli. Groen probeert kaalslag te voorkomen

Luc Redig, onze fractieleider, liet onmiddellijk ons ongenoegen blijken aan het bestuur. Hij drukte onze hoop uit dat het ook anders kan. Uit de brief van Groen:

"Het bestuur heeft voor deze ingreep een kapvergunning en wil overgaan tot de aanleg van een nieuw speelbos. Navraag bij uw bestuur en de inschatting vanwege de lokale bewoners geven een toch wel zeer uiteenlopend beeld.

Volgens het bestuur zou het huidige bos zo goed als ontoegankelijk zijn, maar de voornaamste reden voor de kaalkap is het gebrek aan zonlicht dat de huidige bomen zouden veroorzaken in tuin en zwembad van een aantal omwonenden. Er is een kapvergunning en de houtopbrengst zou reeds zijn toegewezen.
Volgens de omwonenden zou het gaan om een zeer beperkt aantal klagers, maar ze zijn vooral verontwaardigd dat hun 'groene long' volledig zou verdwijnen.

Onze fractie vreest dat, na de voorgenomen kap van kastanjebomen in Emblem, weer een waardevol stuk groen zal moeten wijken. Wat ons vooral verontrust is het feit dat nogmaals niet werd gezocht naar een redelijke oplossing en opnieuw wordt geopteerd voor de 'grove middelen', met name een complete kaalslag.

Het kan ook anders.

Wij betreuren dat niet samen met Natuur en Bos de mogelijkheid werd onderzocht om de huidige beplanting wat uit te dunnen en toegankelijker te maken.  (?) Daarom willen wij u met aandrang vragen deze drastische ingreep, waarbij waardevol streekeigen groen dat zich gedurende tientallen jaren heeft ontwikkeld, zal worden vervangen door ... streekeigen groen, te herbekijken en de geplande kaalslag, die nu elk moment kan starten, tegen te houden. Het is nog niet te laat om een 'redelijke' oplossing te zoeken."

Donderdag 3 juli: het kappen begint

Groen Ranst stuurt onmiddellijk opnieuw een persmededeling uit: "Vanmorgen startte het gemeentebestuur dan toch met de kap van het speelbos. Het bestuur wilde niet luisteren naar ons voorstel om in overleg met Natuur en Bos te kiezen voor een uitdunning van deze groene zone. Luc Redig: 'Zulke drastische ingrepen liggen erg gevoelig bij de bevolking. De buurt verzette zich vandaag dan ook hevig. De politie werd opgeroepen en er werd beslist om de verdere kap te onderbreken.' "

Een groot deel van het speelbos is dan al gekapt. Buurtbewoners zagen dat hun vertrouwde uitzicht verdwijnt. Na stevig protest wil de burgemeester nu wel overleggen met de buurt. Waarom deed hij dat niet op voorhand?

Luc Redig: "Het gemeentebestuur meldt dat de reden voor de kap de ontoegankelijkheid van het bos is. Waarom kiest men er dan niet voor om -na jarenlange verwaarlozing- dáár wat aan te doen? We vernamen ook dat de huidige bomen eerder een last zijn, vermits ze voor te weinig zonlicht zorgen in de tuinen van enkele omwonenden met een zwembad. Blijkbaar is in Ranst elke reden goed om een bos te kappen."

Groen Ranst blijft aandringen op het behoud van de bomen die nog niet gekapt zijn en op een onderhoudsbeurt ervan. We dringen ook aan op een heraanplant van de gekapte bomen in het eerstvolgende plantseizoen.

Na teleurstellend overleg buurt-burgemeester: Groen dringt opnieuw aan

"Geachte burgemeester, geachte schepenen,

Bewoners van de omliggende wijk melden mij dat het gesprek dat uw bestuur gisteren met hen had alles behalve geruststellend was. Er zou een vage belofte gedaan zijn dat een zevental eiken zou worden behouden, mogelijk een paar meer.

Iedereen die ter plekke is geweest kan enkel onder de indruk zijn van de ravage die in deze wijk wordt aangericht. Bewoners, die daar zelf zijn komen wonen omdat ze kozen voor een bosrijke omgeving, zijn terecht geschokt door de drastische stappen die uw bestuur onderneemt.

De argumentatie dat de nodige vergunningen afgeleverd werden én dat de houtopbrengst reeds toegewezen is, kan niet verantwoorden dat niet wordt onderzocht hoe ten minste een groter aantal eiken kan worden behouden.

Bewoners die nu last hebben van te weinig licht in hun tuin verzekerden mij dat zij nooit een complete kaalkap hebben gevraagd! Zou het kunnen dat vooral de druk van één bewoner de doorslag heeft gegeven?

Ik wil daarom, nogmaals en met grote aandrang, vragen ten minste een deel van uw plan aan te passen en te kiezen voor een behoud van meer eiken. Het behoud van dennen is nu niet meer haalbaar, daar is de aangebrachte schade reeds te groot voor.

Ten slotte wil ik graag van u weten welke planning u zal hanteren voor de realisatie van het nieuw aan te leggen speelbos. Er is geen geld voorzien op de begroting en zoals we vorige gemeenteraad konden vaststellen zal een groot aantal geplande projecten niet worden gerealiseerd. Het is mij een raadsel waar u het geld gaat vinden.

De buurt vermoedt dat het vrijgekomen stuk nu opnieuw zal beginnen verwilderen door gebrek aan onderhoud (zoals het de afgelopen jaren was). Wellicht speculeert u erop dat de storm wel vanzelf zal gaan liggen. Ik kan u garanderen dat wij deze zaak zullen blijven opvolgen, zoals u dat van ons gewoon bent.

Hoogachtend, Luc Redig, Groen"

Wordt vervolgd?

4 juli 2014