Onze visie voor een duurzaam, kleurrijk en solidair Ranst

08 Oktober 2010

Hieronder vindt u een samenvatting van  . Hoe wij die visie met politiek werk en met acties op het terrein in de praktijk brengen, leest u in onze . Vraag hem aan via de knop 'contact' in het linkermenu.

onze uitgangspuntenelektronische nieuwsbrief

Mail ons ook uw eigen ideeën voor een groener Ranst, trek aan onze mouw, speel ons al uw suggesties door! Vertel ons wat er in uw buurt mis loopt of beter zou kunnen... wij maken er zo snel mogelijk werk van!

 

 

Inleiding

(N.B. Deze tekst is gebaseerd op ons verkiezingsprogramma bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006).

Ranst is niet het enige dorp op de wereld. Meer dan ooit hebben we de mogelijkheid om vanuit onze stoel, onze straat, onze gemeente kennis te nemen van wat er in de wereld gebeurt.

De invulling die Groen! aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 gaf is niet vrijblijvend. Daarom kozen we voor de titel 'Duurzaam, kleurrijk, solidair'.

Duurzaam

Duurzaamheid legt niet alleen het accent op de grenzen die er zijn wat betreft de zware milieulast. Duurzaamheid verwijst ook naar de mogelijkheden die er - ook in onze gemeente ? voorhanden zijn op het vlak van behoud van open ruimte, van kwaliteit van de omgeving.

Kleurrijk

Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer divers. Diversiteit onder de inwoners van Ranst, diversiteit in culturele smaak, diversiteit in de wijken en deelgemeenten. Iedere inwoner heeft recht op die eigenheid. Die rijkdom aan 'kleuren' dient behouden te blijven, en kansen te krijgen.

Solidair

Solidariteit uit zich op verschillende vlakken.

  • sociaal: woongelegenheid is voor velen een belangrijke zaak, maar een sociaal beleidsplan van de gemeente (in opbouw) geeft de kans om ook pertinente vragen te stellen naar de functie van de gemeente op het gebied van onderwijs, kinderopvang, e.d.
  • ruimtelijk: een bouwcode voor de gemeente kan er toe bijdragen dat alle inwoners op gebied van ruimtelijke ordening over dezelfde kam worden geschoren.
  • van veiligheid: een actief beleid op het gebied van verkeersveiligheid draagt bij tot een solidair delen van de wegen van de gemeente tussen automobilisten, zwakke weggebruikers én openbaar vervoer.
  • financieel: iedereen dient bij te dragen naar vermogen.

Vanuit die basisfilosofie stellen we hieronder een aantal speerpunten voor van het beleid dat wij willen voeren of dat we door een goed bestuur gevoerd willen zien.

Verkeersveiligheid

Te vaak blijft bereikbaarheid per auto het uitgangspunt en zijn leefkwaliteit, verkeersveiligheid, de belangen van de zachte weggebruikers en de uitbouw van het openbaar vervoer daaraan ondergeschikt. Groen! plaatst daarentegen niet de auto, maar de leefkwaliteit van de gemeente centraal.

De cijfers die de politie jaarlijks voorlegt, gaf anno 2006 een positieve tendens aan. (Intussen, met Groen! na 2006 niet meer in het bestuur, werd die tendens helaas omgebogen). Wij stellen voor om binnen de politiezone een aantal extra-agenten aan te nemen die zich enkel met verkeersveiligheid bezighouden.

Veiligheid

Indien we werkelijk een veilige gemeente willen, hanteren we best een brede visie op veiligheid. Veiligheid is allerminst een zaak van politie en justitie alleen. De beste manier om iemand uit de criminaliteit weg te houden, is ervoor zorgen dat hij/zij een gepaste opleiding geniet, een job heeft en kan wonen in een leefbare omgeving.

Een lokale politiek voor een veiliger samenleving krijgt vorm in een goede relatie politie ? lokaal preventienetwerk. De politie verbaliseert en sanctioneert, met volgens Groen! een belangrijke rol voor de wijkagenten.

Wanneer criminaliteit zich voordoet met er doelgericht en efficiënt opgetreden worden. Gemeentelijke administratieve sancties zijn in principe een goed instrument, onder een aantal voorwaarden. Betrokkenheid van de burger bij zijn/haar veiligheid blijft een belangrijk agendapunt. Sensibilisering en bemiddeling zijn maatregelen die vóór sanctionering dienen te komen.

Dienstverlening

Doordat er steeds meer taken door de gemeente moeten worden verricht, is het noodzakelijk het aantal personeelsleden aan te passen aan de stijgende werklast. Enkel de uitbreiding van bepaalde diensten (milieu, financiën, verkeer, ?) kan een snelle en kwalitatieve dienstverlening aan de burger blijven garanderen.

Een sociale gemeente

Wij bepleiten een sterkere samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en de particuliere welzijnsorganisaties. Die samenwerking vertrekt van een gemeenschappelijke beleidsvisie en van goede afspraken over wie wat doet.

De sociale grondrechten van elke burger moeten gevrijwaard worden. We vragen minstens tweemaal per jaar een gemeenschappelijke vergadering van de OCMW-raad en een op te richten gemeenteraadscommissie voor sociale zaken/lokaal sociaal beleid.

Levenskwaliteit, een leven lang

Ouderenbeleid is niet louter een vakje apart: beleidsmaatregelen die goed zijn voor ouderen, komen iedereen ten goede.

Wij kiezen ook voor een ouderenbeleid dat inspeelt op de kracht van actieve ouderen. Veel ouderen zijn nog gezond, fit, zelfstandig, zelfredzaam en leveren nog een grote bijdrage aan het functioneren van onze maatschappij. Het is voor de toekomst van groot belang om dit zelfstandig en zelfredzaam functioneren van ouderen zolang mogelijk te behouden en te bevorderen. Ook hier is voorkomen beter ? en goedkoper ? dan genezen. Veroudering is eerder een uitdaging dan een probleem!

Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor de kwetsbare groepen zoals de niet meer zo mobiele oudere, de zorgbehoevende, ? met andere woorden voldoende oog voor de 'veroudering binnen de veroudering'. Een woon- en zorgaanbod op maat wanneer ondersteuning nodig is, moet kunnen.

Van eenmalige inspraak naar blijvende dialoog met de burger

Burgers verdedigen hoe langer hoe meer hun belangen, persoonlijk, per straat, per buurt, en dat is maar goed ook. Te vaak blijft dat echter hangen in eenmalige contacten. Eenmaal het acute probleem opgelost, stoppen de contacten. Meer doorgedreven opvolging van wijkaangelegenheden kan er voor zorgen dat onderhuids ongenoegen en wrevel een antwoord krijgen.

Betrokkenheid vertalen in informatie

De informatiestroom naar de burger is reeds aanzienlijk. Dit moet steeds een volgehouden inspanning blijven, met oog voor nieuwe communicatiekanalen en -mogelijkheden.

Cultuur doet de gemeente bruisen

Cultuur - in de meest brede betekenis van het woord - zorgt voor een vitale samenleving. In die zin kiezen we voor sterke ondersteuning en uitbouw van de filialen van de kunstacademies, zodat de inwoners van Ranst deze opleidingen ook in de eigen gemeente kunnen volgen. Ook de vorming die aan onze inwoners wordt aangeboden, dient minimaal behouden te blijven en financieel ondersteund.

Het aanbod van de cultuurdienst moet uitgebouwd worden, zodat de Ranstenaren doorheen het jaar met een divers cultureel aanbod kunnen kennismaken.

Er moeten duidelijke criteria komen om de aanhoudende vraag naar infrastructuur te kunnen ondersteunen. In die zin stellen we voor om jaarlijks een vast te stellen deel van de besteden gelden vast te leggen. Op die manier zeggen we: cultuur is ons iets waard.

Sport is goud waard

Sport draagt bij aan de gezondheid en leefbaarheid van de gemeente, in fysiek, sociaal en mentaal opzicht. Dat zie je dagelijks terug op het sportveld, op school en in de wijk. Mensen sporten met heel veel plezier en blijven fit, ontmoeten anderen, leren omgaan met spelregels, ontwikkelen respect en raken negatieve energie kwijt. Deze maatschappelijke waarden van de sport zijn goud waard.

De sportinfrastructuur is daarin belangrijk. Met de uitbouw van Het Loo kunnen we een bijkomende multifunctionele ruimte creëren, waar heel wat Ranstenaren sportieve energie kwijt kunnen.

Ranst is geen eiland in de wereld

De globalisering is een realiteit. De keuzes die we híer maken, bvb. op het vlak van klimaatbeleid, hebben invloed aan de ándere kant van de wereld. Lokale gemeenschappen kunnen een tegengewicht vormen tegen een anonieme of eenzijdige globalisering.

Ook beroert de Noord-Zuid relatie heel wat burgers - terecht. De gemeente moet hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Ontwikkelingshulp, duurzaamheid in eigen gebouwen en te gebruiken materialen, ethisch en duurzaam beleggen, ? dat alles moet een constante factor van aandacht te blijven.

Financies

Het vorige bestuur dat tot 2006 aan het hoofd van de gemeente stond ? met twee groene schepenen - is er niet alleen in geslaagd de schulden niet te laten toenemen, maar de bestaande schuld terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau. Dat moet het streefdoel blijven. De gezondmaking van de financies is levensbelangrijk voor de gemeente. Des te meer omdat de gemeente meer en meer taken op zich moet nemen.

Een evenwichtig lokaal financieel beleid vrijwaart de toekomst. De gemeente mag de toekomstige beleidsruimte niet helemaal opsouperen, maar anderzijds: wie nu te weinig investeert of teveel vervuilt, legt een hypotheek op de toekomst.

De lokale fiscaliteit moet berusten op rechtvaardigheid en solidariteit. Bovendien kan slimme fiscaliteit duurzaam gedrag aanmoedigen. Eenvoud en doorzichtigheid van de belastingen voorkomt potentiële discussies.

Buiten de bestaande subsidies die duurzaam gedrag promoten (KLE's, zonnepanelen, warmtepompen) willen wij 'gewenst gedrag' stimuleren via nieuwe vormen van subsidies (bvb. renovatie, isolatie). Het principe 'de vervuiler betaalt' moet op alle vlakken worden doorgetrokken.

Milieu

Milieu is heel wat meer dan afval en sluikstorten tegengaan. Het heeft te maken met het invoeren van attitudes. Sensibilisering, de voorbeeldfunctie van de gemeente zelf, het financieel belasten van niet-duurzame maatregelen, zijn enkele voorbeelden van instrumenten die de gemeente moet hanteren.

De betrokkenheid van de scholen is essentieel, omdat de burgers van de toekomst de kans moeten krijgen om zich juist die attitudes eigen te maken.