Geen ENA-industriezone op de Keer in Oelegem-Wommelgem

18 Januari 2021

Geen ENA-industriezone op de Keer in Oelegem-Wommelgem

Standpunt Groen Ranst en Groen Wommelgem - 18 januari 2021

Op 18 december vorig jaar zette de Vlaamse regering volop de deur terug open om de grote open ruimte op de Keer in Oelegem en Wommelgem te herbestemmen voor 200 ha industriezone. Dat plan kadert in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), een lint van nieuwe industriezones langs het Albertkanaal en de E313, van Antwerpen tot Hasselt. Groen vraagt de regering dit plan te schrappen.

De realisatie van deze ENA-zone in onze beide gemeenten is nog niet voor direct. Men zou pas beginnen nadat alle verkeersproblemen rond Antwerpen opgelost zijn dankzij Oosterweel en de A102 (de geplande snelweg tussen Ekeren en het rondpunt in Wommelgem), dus ten vroegste binnen tien jaar of meer. Maar Groen Ranst en Groen Wommelgem willen niet wachten tot het te laat is en bevestigen daarom nogmaals het gekende standpunt dat deze industriezone hier ongewenst is.

Onze argumenten krijgen intussen nog meer draagvlak, nu de strijd tegen de klimaatopwarming op alle fronten steeds ernstiger genomen wordt: op Europees, federaal, Vlaams en ook gemeentelijk niveau. Een onderdeel daarvan, de bouwshift (vroeger: betonstop) is een algemeen aanvaarde doelstelling geworden, die evengoed voor nieuwe industrie geldig moet zijn als voor woningbouw.

De Keer is een grote open ruimte met natuur en biodiversiteit, een brede groene corridor tussen de Schijnvallei en het Zevenbergenbos nabij het stadsgebied Antwerpen. Die zone is te waardevol om op te offeren, niet enkel wegens de mensen die er wonen en de landbouwers die er werken, maar ook voor de vele fietsende en wandelende bezoekers. Hun groeiende aanwezigheid op de Keer toont het toegenomen belang van groene open ruimte in het kader van zowel de klimaatwijziging als van de coronacrisis.

Groen is vóór lokale, toekomstgerichte, duurzame bedrijvigheid. Maar eventuele extra industriezone kan enkel ingericht worden via inbreiding, spaarzamer ruimtelijk beleid en sanering van vervuilde bedrijventerreinen, en niet ten koste van open ruimte, natuur, landbouw of inwoners.

Het verkeersinfarct in de hele regio (op de autosnelwegen én door de dorpskernen in en rond de Keer) laat de bijkomende vervoersproblemen van een dergelijke grote industriezone niet toe; en Oosterweel, de A102 en bijkomende rijvakken zullen dat niet oplossen.

De Vlaamse Regering wil zich toespitsen op “watergebonden overslagbedrijven” op De Keer, maar men zou hiervoor beter zoeken in het havengebied zelf. Daar is nog meer dan genoeg watergebonden industriegrond ter beschikking. Bovendien leveren overslagbedrijven erg weinig toegevoegde waarde op, maar veroorzaken ze wel veel bijkomend wegtransport en dus ook files, vervuiling en klimaatproblemen. Ook kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat men met deze verschuiving van bedrijvigheid uit de haven vooral de strengere regels rond havenarbeid wil omzeilen.

Laat ons dit ENA-plan zo snel mogelijk schrappen, zodat landbouwers, bewoners en fietsers of wandelaars in het gebied eindelijk gerust kunnen zijn.

Groen Ranst en Groen Wommelgem – 18 januari 2021