Groen in de gemeenteraad - zomer 2021

11 Oktober 2021

Groen in de gemeenteraad - zomer 2021

Een overzicht van goedgekeurde punten die Groen Ranst nauw aan het hart liggen. In omgekeerde volgorde, met de recentste vooraan: September 2021 Vervanging in de groene fractie: Kurt De Belder komt in de plaats van Stefanie Gijsels. Die laatste studeert voort in Gent en heeft daar nu ook haar woonplaats. Bedankt voor die bijna drie jaar, Stefanie, veel succes ginder. Welkom Kurt, bij jouw terugkeer in de gemeenteraad, waar je ons in de vorige bestuursperiode ook meer dan twee jaar vertegenwoordigde. Nieuwe stappen om van een deel van het vroeger militair domein aan de Oostmalseteenweg een bedrijventerrein te maken, via IGEAN (lastgevingsovereenkomst, projectnota). Het tweejarig contract om Ranst te begeleiden in projecten van burgerparticipatie (bevraging, burgerpanels, themaraden …) is afgelopen. Voor de komende jaren is een nieuwe marktbevraging met een nieuwe overeenkomst nodig. Want inspraak en participatie blijven uiteraard nodig tijdens deze hele bestuursperiode, zoiets stopt niet na een bevraging! Overeenkomst met de regering inzake Vlaamse subsidies om Ranst te helpen het klimaatplan uit te voeren. REDEN OM TE JUICHEN: Zone 30 op de N116 in centrum Broechem! Dit na 20 jaar aandringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Op deze gewestweg kon de gemeente dat zelf niet beslissen. Ranst breidt die zone 30 nu prompt uit naar de omliggende straten in het centrum. Controle over de naleving in een zone 30 blijft een pijnpunt: het wachten is op het “groen licht” van de Vlaamse regering via een “hersteldecreet”, zodat de gemeenten bevoegd worden om hier GAS-boetes voor op te leggen. (Intussen zou Vlaanderen wel camera’s beloofd hebben). Juni 2021 Subsidiereglement aangepast om de klimaatsubsidies voor groendaken, ontharding, regenwateropvang en infiltratie uit te breiden. Die gelden nu ook voor verenigingen, er is een langere aanvraagtermijn, en ze gelden ook voor bijgebouwen zoals garage en tuinhuis. Goedkeuring parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen (Molenstraat), hopelijk komen er snel nog meer. Klimaatschepen Luc Redig: “We kunnen ook in de bouwvergunningen voor grotere projecten laadpunten opleggen die publiek toegankelijk zijn. Goedkeuring nieuwe visie bouwbeleid en bouwrichtlijnen, waar Luc als schepen Ruimtelijke Ordening een half jaar lang hard aan getrokken heeft (werkgroepvergaderingen, raadplegen van experten, inspraakperiode voor de burgers, bespreking in de GECORO, speciale gemeenteraadscommissie…).Samengevat is deze radicale vernieuwing in het bouwbeleid een van de beste klimaatmaatregelen die een gemeente kan nemen. Oordeel zelf: respect voor de eigenheid van iedere dorpskern en behoud van het groene, open karakter van Ranst zijn het uitgangspunt.Woonuitbreidingsgebieden worden niét verkaveld of bebouwd, zoals Millegem dat open ruimte blijft, zie foto vooraan met onze twee schepenen. (Uitgezonderd het gebied Weidestraat, als beste oplossing voor een groot project duurzame sociale huisvesting - wetende dat Ranst het minimumaantal dat Vlaanderen oplegt lang niet haalt).Appartementsgebouwen: enkel in duidelijk afgebakende kernverdichtingszones, daarbuiten zijn eengezinswoningen de norm. De Beleidsvisie 'Bouwen in Ranst', met ook de bouwrichtlijnen vind HIER. Aangekochte loods: marktonderzoek hoe de duurzame renovatie kan gedaan worden om dit gebouw klaar te maken voor de uitbreiding school Ranst, buitenschoolse kinderopvang en polyvalente ruimte. Verminderding bijdrage buitenschoolse kinderopvang voor financieel zwakkere gezinnen Frans Marivoet (Groen gemeenteraadslid) lanceert – in het kader van de campagne om meer straten/pleinen naar vrouwen te noemen - het idee om het kerkplein in Emblem te noemen naar Amelia Brocken, honderd jaar geleden de eerste vrouwelijke burgemeester. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Erfgoedraad. Mei 2021 Annelies Creten (schepen voor Cultuur): de zesjaarlijkse gemeentelijke prijs voor verdienstelijke inwoners of verenigingen krijgt breder scala mogelijke kandidaten dan vroeger, bv. nu ook inzake burgerparticipatie, of duurzaamheid, … Onderwijs: de schoolreglementen en de pedagogische projecten krijgen een opfrisbeurt en worden over de scholen heen in een zelfde vorm gegoten (vergelijkbaarheid voor de ouders). Een oppositielid informeerde naar CO2 meters voor de scholen, Annelies Creten reageerde verbaasd want alle scholen (ook de vrije scholen) hebben al een half jaar terug gratis meters gekregen, zoveel als ze nuttig vonden, in totaal 108 meters.