Gemeenteraad 27 juni 2016

21 Juli 2016

Gemeenteraad 27 juni 2016

(voor het negatief advies over de windmolens Ecopower: zie ) / Wateroverlast Herentalsebaan / Hopelijk geen ruiloperatie dreef naar Bossenstein met traject Safispoor? / Trajectcontrole RanstsesteenwegAndere Groene interpellaties:

ander artikel

1. Wateroverlast Herentalsebaan (en elders)

Luc Redig verwees naar zijn interpellatie uit 2013 en het antwoord van het schepencollege dat toen als volgt ging:

 • Deze uitzonderlijke omstandigheden doen zich normaal maar om de 10 jaar voor, maar met het wijzigend klimaat zou het toch kunnen toenemen.
 • Studiebureau zal einde van het jaar (2013) advies geven.
 • College vond ook dat er meer moet gebeuren om vlotte waterhuishouding te bevorderen: meer groenaanleg, regenwateropvang, betere waterdoorlaatbaarheid door minder verharding enz. 
 • Overleg met Wommelgem rond gezamenlijke aanpak.

 

Groen heeft al meermaals maatregelen gevraagd tegen de toenemende verharding van opritten, voortuinen enz. Maar onze vorige interpellatie rond het verharden van voortuinen werd laconiek weggewuifd door de burgemeester: hij wil geen 'nieuwe regeltjes' en heeft geen probleem met het innemen en verharden van openbaar domein.

Bouwvergunningen gaan wel met een watertoets gepaard en de gemeente kijkt of het aangevraagde project in overstromingsgevoelig gebied ligt. De opvang van hemelwater is verplicht. Dat vindt Groen uiteraard een goede zaak. Wij vragen ons echter af of, gezien de ernst van de problematiek, zich geen extra maatrelen opdringen.

Vandaar de volgende vragen aan het bestuur

 • Welk advies gaf het studiebureau toen voor de Herentalsebaan?
 • Overweegt u extra maatregelen, bijvoorbeeld rond het verharden van voortuinen en opritten of het aanleggen meer groen(daken)?
 • Is er overleg met de Wommelgem of met andere diensten?
 • Het waterprobleem is zeker niet beperkt tot de Herentalsebaan. Ook de Laarstraat staat minstens elk jaar volledig blank. Hoe gaat het bestuur de mogelijke inplanting van nieuwe woningen in overstromingsgevoelige gebieden aanpakken?

Het antwoord

Het bestuur is op de hoogte van de problemen, maar tegen extreme weersomstandigheden valt weinig te doen. Toch zijn ze bereid meer te doen voor het probleem in de Herentalsebaan. Schepen Bossaerts zou het probleem van de lager gelegen huizen proberen aan te pakken door een oude gracht die nu ongebruikt onder de baan ligt, weer in gebruik te nemen en hij gaat ook de waterafvoer van enkele huizen beter bekijken. Verder kijkt het bestuur (eindelijk) beter en strenger toe bij bouwvergunningen voor projecten in overstromingsgevoelige gebieden; meer groen en minder verharding.

Reactie van Groen

Het valt op dat bij elke vraag naar meer studiewerk rond de waterhuishouding, het bestuur steeds de verantwoordelijkheid legt bij de toekomstige ontwikkelaars, terwijl wij vinden dat het hun taak is om een beter inzicht te krijgen op de huidige en vooral de toekomstige problemen, waarvan we weten dat ze zich meer en meer gaan voordoen. Ook doen ze veel te weinig om inwoners die illegaal verhardingen aanleggen aan te pakken en om nuttige initiatieven (groendaken, waterdoorlaatbare opritten...) te promoten. Groen zal hier blijven op hameren, het is té belangrijk. Niet alleen waar het risico op overstroming het grootst is, maar in heel Ranst!

2. Onderhandelingen over dreef Kapelstraat in Broechem: ruil met Safipad?

Groen was ongerust: wordt er achter de schermen een mogelijke ruil besproken met gemeentelijke gronden op het traject van het nooit gerealiseerde deel van het Safispoor-fietspad van Broechem naar Oelegem?

Groen hoorde immers dat het bestuur onderhandelt over een mogelijke 'ruil' van de dreef met de eigenaar van het golfterrein. Op zich hebben wij geen problemen met het verwerven van deze mooie dreef, die er nu volledig verwaarloosd bij ligt. Maar welke gronden zouden er worden geruild? Een mogelijke verlenging van het Safi-fietspad loopt immers ook over het golfterrein en wij blijven voorstander van de doortrekking van het huidige tracé.

Onze vragen

 • Wordt het  stuk oude spoorwegberm dat zich op de terreinen van Bossenstein bevindt meegenomen in de  onderhandelingen?
 • Wat is het standpunt van het bestuur rond de verlenging van het huidig tracé en een mogelijk doortrekken van het Safi-fietspad door Bossenstein?

Het antwoord

Er zijn een paar 'oppervlakkige' contacten geweest, maar die zijn afgesprongen. De eigenaar van de golf wil de dreef niet ruilen, ze hoort bij het kasteel. Het bestuur is wel bereid een mogelijke 'versmalling' van het aanwezige traject te overwegen, maar op uitdrukkelijke vraag van Luc Redig heeft het college zich nog eens duidelijk uitgesproken vóór het behoud van het traject en het verder door trekken van het Safispoor-fietspad over Bossenstein. 
Het dossier blijft echter muurvast zitten. We voelen aan dat dit absoluut geen prioriteit voor dit bestuur is. Maar Groen zal het op tijd en stond weer uit de schuif halen, wees gerust.

Foto: voorjaar 2012 - ludieke actie van Groen Ranst voor het doortrekken van het safispoor-fietspad over de golf, om zo een mooie, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Broechem en Oelegem te realiseren.

3. Trajectcontrole Ranstsesteenweg

Een lange lijdensweg? Groen had van in het begin gezegd dat een trajectcontrole met camera's hier niet wettelijk was wegens de verkeersdrempels, en dat het bovendien niet erg zinvol was door de vele zijstraten op dit korte traject. De verkeersdrempels zijn om die reden intussen afgebroken. Niets staat de trajectcontrole nog in de weg.

Onze vragen

 • Is ze reeds actief? Worden de camera's ingezet voor het controleren van de snelheid?
 • Wanneer kunnen de eerste resultaten worden verwacht?
 • Komt er bij het vaststellen van de snelheid een tolerantiegrens?
 • Beseft het bestuur dat ál het verkeer dat via één van negen wegen die op de Ranstsesteenweg aansluiten ook van het traject gebruik maakt, ontsnapt aan elke vorm van controle?

Het antwoord

 • Snelheidscontroles: in september. Eerst de camera's opnieuw ijken e.d.
 • Er komt geen tolerantiegrens (voor Groen een positieve verrassing!).
 • Nu al hebben de huidige signalisatie en de aankondiging van de trajectcontrole een positief effect op de snelheid.
 • Het klopt: aan het verkeer dat van de zijwegen komt kan niets worden gedaan.

Onze reactie

Dit is een al met al redelijk positief antwoord. We zijn benieuwd naar de eerste resultaten.

2 juli 2016