Gemeenteraad 24 april 2017

01 Mei 2017

Gemeenteraad 24 april 2017

: voorstel educatief initiatief bermbeheersplan / autodelen gemeentelijk wagenpark Groene tussenkomst en interpellatie1. Autodelen voor gemeentelijke voertuigen

Op de gemeenteraad van januari had Lotte Van Camp (Groen) voorgesteld te onderzoeken of voertuigen van de gemeentelijke diensten kunnen worden gedeeld met inwoners van onze gemeente: autodelen zit in de lift en gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven.

De bevoegde schepen Tine Muyshondt stond niet weigerachtig tegenover dit voorstel, maar had vragen bij de haalbaarheid en "zou de zaak verder onderzoeken"; dat kon door inlichtingen in te winnen bij gemeenten die reeds aan autodelen van het eigen wagenpark deden.

Groen Ranst, niet 100% gerust in de ijver ter zake van de schepen, had ondertussen ook zelf een tiental gemeentebesturen aangeschreven en gevraagd naar hun ervaringen. Uit de rondvraag blijkt dat het beschikbaar stellen van het gemeentelijk voertuigenpark wel degelijk heel goed kan werken, als de betrokken gemeente er ook echt werk van wil maken.

Groen gemeenteraadslid Lotte Van Camp gaf een overzicht van de resultaten van onze enquête en vroeg naar de reactie van het bestuur. Lotte: "En het vraagt echt heel weinig werk van het gemeentepersoneel, er is een heel goede begeleiding door Autodelen.net!"

Het antwoord

Tine Muyshondt, schepen van Milieu vindt het huidige wagenpark te verouderd om te kunnen autodelen. De nieuwe CNG-voertuigen komen pas in de zomer. Ze betwijfelt ook of dit wel een taak van de gemeente moet zijn. Ze herhaalt haar woorden van in januari: ze wil wel initiatieven van autodelen promoten en steunen maar niet zelf ontwikkelen. Wil Cambio een standplaats, dan zijn ze welkom. Maar de schepen ziet nergens een vraag binnen de bevolking. Zij heeft zich geïnformeerd, maar dan wel bij gemeenten die? niét zelf aan autodelen doen: tja?

De burgemeester vond het nodig hier nog een Trumpiaanse uitspraak aan vast te breien: "Groen pleit er blijkbaar voor om meer auto's op de weg te zien?" Terwijl autodelen juist beoogt het aantal wagens op straat te beperken!

Onze reactie

Lotte betreurde dat het bestuur niet inging op de vele positieve bewijzen hoe vlot en nuttig het er in andere gemeenten aan toegaat.

Maar misschien is er toch hoop? Want binnenkort zijn die nieuwe cng-wagens er wél, en dat was toch een voorlopig tegenargument? En ten tweede: veel voorstellen van Groen stuiten eerst op een njet, maar na een paar jaar voert het college ze zélf wél in. Voorbeelden genoeg. Wie weet?

2. Bermbeheersplan: Groen stelt educatieve panelen voor

Het bermbeheerplan is een inventaris van alle gemeentelijke bermen, met aanduiding van de manier waarop de gemeente die bermen moet onderhouden: wanneer en hoe maaien, in functie van duurzaamheid, biodiversiteit en verkeersveiligheid. Ecologisch waardevolle bermen mogen pas na 15 juni gemaaid worden, met wegneming van het maaisel, en een eventuele tweede keer pas na 15 september. Op deze gemeenteraad stond de goedkeuring op de agenda van een nieuwe versie van dit beheersplan, op basis van een nieuwe inventaris.

Bij de bespreking kondigde Luc Redig aan dat Groen nauwkeurig zal toezien op de naleving van dit bermbeheersplan. Hij stelde ook vast dat veel inwoners van Ranst klagen dat de bermgewassen te hoog groeien omdat de gemeente te laat en te weinig maait. Maar ze weten niet dat dit juist de bedoeling is, om de biodiversiteit te bevorderen, stroken mooie aangename natuur te creëren en in stand te houden, wat zelfs ook het toerisme ten goede komt. Daarom stelde hij voor om hier en daar educatieve infoborden te zetten, om via sensibilisatie het draagvlak te verhogen. Zoals ook het gewest borden plaatst, genre "hier werkt men aan een ecologische berm".

Het antwoord van het college en onze reactie

Nee, daar gaan zij zich niet mee bezighouden, maar een artikel in Ranst Info kan misschien wel nuttig zijn.
Groen kan het dus blijkbaar niet, maar misschien is de milieuraad wél bij machte om het college te overtuigen van het nut van educatieve borden?

26 april 2017