GEMEENTERAAD 23 februari 2015

26 Maart 2015

GEMEENTERAAD 23 februari 2015

: Onderzoek waar fietsstraten mogelijk zijn / Bouwvergunning: fietsenstalling voorzien GROENE INTERPELLATIESmoeten

We meer mensen en kinderen op de fiets krijgen, voor het milieu en voor onze gezondheid. Groen heeft vele ideeën voor een beter gemeentelijk fietsbeleid: voor een overzicht klik hier. Op deze gemeenteraad legden onze gemeenteraadsleden alvast twee voorstellen op tafel.

 

Voorstel 1. Fietsstraat invoeren

Steeds meer gemeenten kiezen voor een fietsstraat: een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn en waar ook motorvoertuigen mogen komen. Er gelden specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Zij mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/uur.

Het fietsverkeer geniet absolute voorrang en auto's zijn er dus als het ware te gast. De bedoeling van de fietsstraten is de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen en een fietsvriendelijk klimaat te creëren in de dorpskern. Het spreekt vanzelf dat het vooral zal gaan om straten met heel veel fietsers. Daarom vroeg Groen aan het bestuur te overwegen waar dit in Ranst zou kunnen ingevoerd worden.

Het antwoord: nee, dat is meer iets voor in een stad. Hoogstens kunnen we dat bij ons overwegen als een studiebureau dit zou adviseren.

Onze reactie: deze eerste, uiterst lauwe reactie van het schepencollege hadden we min of meer verwacht. Maar de fietsstraat is werkelijk een fantastisch idee, dat in veel andere ? ook landelijke ? gemeenten stilaan ingang vindt. We gaan dit niet loslaten. Onze volgende stap zal zijn dat we enkele concrete straten voorstellen. Op termijn zullen de geesten wel rijpen, zelfs hier in Ranst. Hopen we.

PS Voordelen van de fietsstraat:

  • neemt geen aparte ruimte in zoals een fietspad;
  • de realisatie kan relatief snel uitgevoerd worden en is een beperkte investering;
  • alle functies blijven bereikbaar voor het plaatselijke gemotoriseerde verkeer;
  • bij de omvorming van een straat tot fietsstraat kunnen de parkeerplaatsen behouden blijven.

 

Voorstel 2 Opname van fietsstalplaatsen als voorwaarde voor stedenbouwkundige vergunning

Groen stelde voor om bij grote bouwprojecten een fietsenstalling op te leggen. Dat doet bewoners hopelijk meer de fiets gebruiken voor korte afstanden: meteen ook minder mobiliteitsproblemen en parkeerdruk in de dorpscentra. Het antwoord van het bestuur op onze schriftelijke vraag: "Het college is geen voorstander van het opleggen van kleine randvoorwaarden maar is ook niet gekant tegen deze voorstellen. Het is eerder voorstander van maatregelen om de mobiliteits- en parkeerdruk te verminderen in de gemeente."

Maar hoe verminder je dan die mobiliteitsdruk? Toch door de mensen meer op de fiets te krijgen? Groen blijft het dan ook onbegrijpelijk vinden dat het bestuur bv. bij het project van de 175 appartementen tussen de Dennenlaan en de Kasteeldreef, zelfs niet dénkt aan fietsenstallingen. Bovendien bewijzen onderzoekingen dat de middenstand méér gebaat is bij meer fietsende klanten: per bezoek kopen ze minder, maar ze komen meer keren naar de winkel, en per maand bekeken spenderen ze meer dan klanten die per auto komen.

Daarom legden we het voorstel ook nog eens voor op de gemeenteraad zelf, via een interpellatie. Maar neen hoor, het bestuur 'wil geen extra regels opleggen'.

26 februari 2015