Gemeenteraad 22 februari 2016

01 April 2016

Gemeenteraad 22 februari 2016

: Fietscharter goedgekeurd / Centrum Emblem verkeersveiliger? / Waar zijn onze voorstellen veilig fietsen langs N14 gebleven? Allemaal Groene voorstellen  

1. Fietscharter ? voorstel van Groen Ranst: goedgekeurd!

 

Op de laatste gemeenteraad van 2015 kreeg ons voorstel voor een "sterk fietsbeleid" van het schepencollege een positieve reactie: ze zouden het bekijken en op een volgende gemeenteraad ter stemming voorleggen. Dat gebeurde nu, op 22 februari. Na deze goedkeuring door onze gemeenteraad zouden er nu in de resterende drie jaar van deze bestuursploeg concrete maatregelen moeten volgen die het fietsen aangenamer, gemakkelijker en veiliger maken.
Groen Ranst heeft (al een hele tijd geleden) een lange lijst mogelijke maatregelen voor een lokaal fietsvriendelijk beleid gepubliceerd en overgemaakt aan het bestuur: meer dan genoeg inspiratie!
Het spreekt vanzelf dat Groen de concretisering van de belofte van het Fietscharter nauwgezet zal bewaken?

 

2. Centrum Emblem: veiliger verkeer?

 

Reeds begin 2014 deed Groen voorstellen om de verkeersveiligheid hier aan te pakken. Die werden - met uitzondering van fietssuggestiestroken in de Dorpsstraat, door het bestuur verworpen. We zijn inmiddels enkele jaren verder en we zien dat in bijna heel Vlaanderen besturen, van welke politieke samenstelling ook, de snelheid in de dorpskernen terugbrengen naar 30 km/uur. De keuze voor én toepassing van het STOP-principe lijkt bijna een evidentie. (STOP: in volgorde eerst denken aan de Stappers, de Trappers, het Openbaar vervoer en tot slot ook aan het Privévervoer).
En bovendien is er nu het kersverse Fietscharter? waarmee het bestuur zich dus engageert voor veiliger fietsen. Groen is ervan overtuigd dat er ook binnen dit bestuur voorstanders zijn van het STOP?principe en ook overtuigde fietsgebruikers, daarom stelde Luc Redig (foto) nu op de gemeenteraad deze vragen:

  • Wanneer komen de destijds beloofde fietssuggestiestroken er? 
  • Wil het bestuur ons oud voorstel van 30km/u in de hele dorpskern van Emblem opnieuw overwegen?
  • Vindt het bestuur dat de voorrangsregeling zoals ze nu geldt in de Dorpsstraat de verkeersveiligheid bevordert(Groen meent namelijk ? samen met verkeersdeskundigen - dat voorrang van rechts op plaatsen zoals deze zou leiden tot trager en dus veiliger verkeer).

30 km zone uitbreiden: een van de Groene voorstellen

 

Het antwoord vormde voor Groen een nieuwe opsteker:

 

De fietssuggestiestroken komen er zeker, nog even geduld, het zal gebeuren samen met dezelfde ingreep elders. De zone 30 wordt groter en zal dan ook de fietsonveilige Dorpsstraat omvatten. En die voorrangsregeling zal bekeken worden in de verkeerscommissie.

 

3. Waar is onze reeks kleine maar nuttige voorstellen voor veiliger fietsen langs de gevaarlijke N14 (de Lierse- en Oostmalsesteenweg) gebleven?

 

Diverse Groen-afdelingen hadden in de gemeenten langs die gewestweg gelijkaardige voorstellen voorgelegd aan hun gemeenteraad. In Ranst kwam het tot een gesprek van Luc Redig met enkele mensen van het bestuur. Sindsdien hadden we geen vorderingen in het dossier gezien.

 

Uit de interpellatie van Luc Redig:

"Wij hadden toen de indruk dat een aantal van onze voorstellen door het bestuur positief werden ingeschat. Wij hopen dan ook dat het bestuur die zou meenemen én verdedigen op de PCV (de provinciale commissie). Wij horen altijd dat het overleg met de PCV soms heel moeilijk verloopt ? en daar hebben wij alle begrip voor ? maar uit de verslagen die wij hebben ontvangen kunnen wij enkel opmaken dat het dossier eerder op de lange baan wordt geschoven, zeker nu er wordt gevraagd aan de politie om voorstellen uit werken."

 

Antwoord

Het college zal de voorstellen verdedigen bij de verantwoordelijke diensten van het Gewest.

 

Onze reactie

Groen weet niet met hoeveel vurig enthousiasme die gesprekken met het Gewest zijn gevoerd. We vrezen dat het op dat vlak wel een 'ietske méér' had mogen zijn.
Achteraf (einde maart) vernemen we alleen dat het Gewest slechts enkele kleine ingrepen uit de voorgestelde maatregelen wil overwegen, de rest niet: zo komt een zone 50 in de omgeving van de school in Emblem er bijvoorbeeld niét. Daar zou wel een trajectcontrole op de snelheid komen. Maar wanneer?? 

 

25 februari 2016