Gemeenteraad 21 september 2015

20 September 2015

Gemeenteraad 21 september 2015

Bistweg eindelijk 50km per u / Afschaffen, die rioolbelasting / dreef Kapelstraat, vluchtelingencrisis, schooltje Knipoog RanstGroene tussenkomsten:

Interpellaties:

1. Bistweg: eindelijk gaat bestuur in op voorstel Groen

Elk jaar kwamen wij erop terug: veel te gevaarlijk, maak daar toch 50 km/u van!  Eindelijk zwicht het college voor onze argumenten, het punt stond op de gemeenteraad. Groen keurde het uiteraard goed, Luc Redig vroeg alleen waarom het zo lang had moeten duren? En hij gaf nog een tip mee: koop meteen genoeg borden 50 km/u aan, dan moeten andere straten waar ze even hard nodig zijn, misschien minder lang wachten.

 

2. Schaf de rioolbelasting af en betaal niet DUBBEL!

Bij de bespreking van de jaarrekening herinnerde Luc Redig aan ons vroegere voorstel om de rioolbelasting te vervangen door een hogere gemeentelijke taks op de waterfactuur. Dat zou ecologisch gedrag stimuleren en dus beter zijn voor het leefmilieu. Want gezinnen die zuinig zijn met water betalen dan des te minder taks, grootverbruikers of verspillers méér. En die gemeentelijke taks ? saneringsbijdrage in het jargon ? is juist in het leven geroepen om de verwerking van het afvalwater te financieren. De huidige rioolbelasting is echter een vast bedrag, eender hoe weinig of hoe veel water iemand verbruikt of verspilt.

Maar neen hoor: burgemeester Hofmans ziet er nog altijd geen voordelen in, hij is integendeel "? fier dat de Ranstenaar slechts de laagst mogelijke saneringsbijdrage moet betalen." Hij verzwijgt daarbij bewust dat diezelfde Ranstenaar DUBBEL BETAALT: rioolbelasting én saneringsbijdrage.

 

3.Groene interpellatie: heraanplant dreef Kapelstraat (Golf Bossenstein)

Kapelstraat - dreef naar de golf. De verdwenen bomen van de dreef zijn nog altijd niet vervangen.

Op de vorige gemeenteraad had Groen gevraagd of er nog iets in huis kwam van de heraanplant van de dreef aan de Kapelstraat, de onwil van de eigenaar kennende. Schepen Verhaegen beloofde toen dat hij een gesprek zou opstarten. Nu het nieuwe plantseizoen eraan komt, kwam Groen hier tijdens de gemeenteraad van september op terug: heeft het gesprek iets opgeleverd? Wanneer gebeurt de heraanplant? Overweegt het bestuur een klacht als hij blijft weigeren?   

Antwoord schepen: het gesprek heeft plaatsgevonden en we kregen een plechtige belofte.
Groen: het is al zo lang beloofd, ons vertrouwen staat op een laag pitje, maar we zullen zien?

 

4.Groene interpellatie: aanpak vluchtelingencrisis

Staatssecretaris Francken heeft n.a.v. de vluchtelingencrisis de gemeenten gevraagd een tandje bij te steken en meer mensen op te nemen. Deze problematiek overstijgt de bevoegdheid van het OCMW en daarom vroeg Groen aan het bestuur om de gemeenteraad te informeren over hoe het op de oproep van Francken zal reageren, met een toelichting over de huidige en toekomstige aanpak. Lotte Van Camp (Groen) vroeg alles in het werk te stellen voor begeleiding, inburgering, hulp bij zoeken naar een woning enz. De gemeente krijgt hier van de hogere overheid trouwens de nodige middelen voor.

In de discussie die volgde somde de schepen op wat de gemeente al allemaal doet en dat is heel wat. In het Fedasil centrum verbleven op dat moment 435 mensen, maar dat ging opgetrokken worden. Er is ook veel vrijwilligerswerk "maar men kan niet aan de gemeente vragen om ook dat nog eens te gaan organiseren". Ook de scholen zijn betrokken.
Als asielzoekers in het Fedasil centrum na hun procedure géén erkenning krijgen, moeten ze het land verlaten. Onze politiemensen moeten die personen dan afhalen: geen makkelijke taak. Worden ze wél erkend, dan kunnen ze aan ons OCMW datgene vragen waar ze recht op hebben: onderdak, kledij, financiële steun. We weten niet of we genoeg personeel hebben om dat te gaan opvangen. Luc Redig besloot: we betreuren met zijn allen het huidige gebrek aan informatie van de hogere overheid.

 

5. Groene interpellatie: gemeenteschooltje De Knipoog blijft

In juni had Groen reeds geïnterpelleerd omdat er achter de schermen "onderhandeld" werd (?) over een fusie met de vrije school. 
In de gemeenteraad van september kwam Luc Redig hier als volgt op terug: "Tijdens de vakantie besliste het college dan toch niet over te gaan tot de sluiting of overheveling van het schooltje. Onze fractie juicht dit toe en is ervan overtuigd dat ouders, leerlingen én personeel zeer tevreden zullen zijn met dit besluit. Meteen is ook de vrije schoolkeuze in Ranst ? voorlopig althans ? gewaarborgd. Uiteraard is daarmee de kous niet af. Op de vorige gemeenteraad gebruikte het bestuur immers verschillende argumenten die een geleidelijke sluiting of overheveling naar het vrij onderwijs moesten verantwoorden. Zowel het dalend aantal inschrijvingen als hoge werkings- en personeelskosten speelden hierin een belangrijke rol. Wellicht hebben nu nieuwe overwegingen ertoe geleid een andere weg in te slaan. Daarom deze vragen: waarom is het bestuur van mening veranderd? Hoe gaat u de vastgestelde problemen aanpakken? Heeft het bestuur een visie op de globale aanpak van het gemeentelijk onderwijs in onze gemeente?

Het antwoord

Schepen van Onderwijs Tine Muyshondt zei dat er altijd open informatie was geweest en dat het alleen maar om een onderzoek ging. Dat laatste toonde aan dat een fusie veel subsidies op termijn zou laten verdwijnen. Ook de speelpleinwerking en de verhuur van lokalen die nog niet afbetaald zijn speelt een rol. Het besluit is dat - deze legislatuur ? de drie scholen zeker behouden blijven. De directies zullen regelmatig ideeën en tips uitwisselen en samenwerken. Met een kleuterklas starten om genoeg leerlingen te werven in de lagere school? Dan moeten we dat ook in de andere deelgemeenten doen, dat gaat niet qua gebouwen.

Luc Redig besloot ? hoewel deze argumenten ook toen al, op de vorige gemeenteraad, aanwezig waren - dat Groen tevreden is met de zekerheid die de kinderen, de ouders en het personeel nu krijgen.

21 september 2015