Gemeenteraad 21 maart 2016

01 April 2016

Gemeenteraad 21 maart 2016

? : Parking Moervelden voor niet-Ransts commercieel initiatief? / Snelheidsbeperking Wijnegembaan-Cruyenveldenbaan / Verkaveling hoek Kapelstraat & ruimtelijke ordeningsbeleid van dit bestuurGroene interpellaties

 

1. Waarom krijgt een niet-Ransts commercieel initiatief parking op Moervelden?

 

Er komt daarenboven een parkeerverbod in de Moorstraat en de Bistweg vanaf de kruising met het Safipad tot aan het domein Moervelden tijdens dit evenement van Meeusen en Co. op 17 juli. Nochtans formuleert het schepencollege het zelf als volgt: "? het bestuur ondersteunt initiatieven die het gemeenschapsleven in de gemeente stimuleren vanuit de verenigingen van Ranst.

 

Daarom stelde Groen de volgende vragen:

  • Welke argumenten hanteert het bestuur om dit bedrijf gratis terrein Moervelden als parking ter beschikking te stellen?
  • In hoever is deze commerciële activiteit een 'stimulans voor het gemeenschapsleven vanuit Ranstse verenigingen'? 
  • Wat betekent deze organisatie qua inzet van politie ? terwijl we zo vaak horen spreken van overbelasting en personeelstekort?

 

Het antwoord

Roel Vermeesch, schepen van Gebouwen, Patrimonium en Monumenten: "Die parking is nog al eens ter beschikking gesteld, deze tuinmarkt is een meerwaarde voor onze gemeente, er komt heel veel volk, en ja het brengt werk mee voor de politie maar we moeten aan de verkeersveiligheid denken."

 

Reactie van Groen

We blijven het vreemd vinden dat dit kan voor een commercieel initiatief van buiten Ranst, het personeelstekort kennende waar het bestuur altijd mee schermt bij terechte vragen van echte Ranstse verenigingen. De aankondigingsborden van onze verenigingen door gemeentepersoneel laten ophangen? Geen personeel. Controle op het stelselmatig overplakken van de affiches van onze verenigingen op de plakzuilen, door verenigingen van buiten Ranst? Geen personeel?

 

 

2. Snelheidsbeperking Wijnegembaan-Cruyenveldenbaan

 

Uit de interpellatie door Lotte Van Camp: "U weet dat deze baan druk wordt gebruikt door zowel scholieren als bewoners én fietsers die op bezoek zijn in onze gemeente. Het bestuur zou hier fietssuggestiestroken aanleggen, wat we uiteraard toejuichen. Wanneer mogen we die verwachten? Maar onze vraag is vooral: wat gaat het bestuur doen met het momenteel geldende snelheidsregime van 90 km/u? Ons advies is 50 km/uur over het gehele traject. Zowel de smalle weg, de zwakke verlichting als de gevaarlijke bochten schreeuwen om zo'n ingreep. U kan de Bistweg, die breder is en (op sommige plaatsen toch) en beter verlicht, én die ook gevaarlijke bochten telt, als voorbeeld nemen. Mocht overleg met de gemeente Wommelgem nodig zijn (de Cruyenveldenbaan vormt de grens) dan stellen we voor dit niet als argument te gebruiken om deze zaak niet uit te voeren, maar zo snel mogelijk het overleg op te starten."

Het antwoord

Schepen voor Openbare Werken Fernand Bossaerts bevestigde dat de suggestiestroken er komen, maar dat de procedure tijd vraagt en dat de uitvoering met andere straten wordt gebundeld.

De reactie van Tine Muyshondt, schepen voor Verkeersveiligheid sloeg ons met verstomming: "Lotte, ge weet toch dat ge daar geen negentig kúnt rijden?" Ten eerste zijn er stukken waar men dat wél kan, en ten tweede zijn die bochten en de aard van de weg juist een reden om wél een snelheidsbeperking in te voeren, en wel zo snel mogelijk. Ten tweede zei de schepen dat ze geen snelheidsborden wil omdat ze "wacht op Vlaanderen". Ze wil dan later eventuele snelheidsmaatregelen gebundeld (veel straten tegelijk) in de verkeerscommissie bespreken.

 

Onze reactie

Inderdaad, ooit zal er van de Vlaamse regering een maatregel komen om de wirwar van borden langs de wegen te regelen ? ook de regeling in zones 70-50-30 . De schepen "zou nog eens vragen hoever het daarmee staat". Maar Groen vindt dit antwoord onvoorstelbaar: deze interpellatie gaat over een gevaarlijke gemeentelijke weg die heel veel gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer tussen Oelegem en Ranst én door heel veel fietsers, het gaat niet op om hier "te wachten op Vlaanderen"!

 

3. Ruimtelijke ordening in Ranst ? met project hoek Kapelstraat-Lostraat als aanleiding

 

(Ter info vooraf: bewoners klagen aan dat de afbraak van het hoekhuis een unieke kans biedt om het kruispunt veiliger in te richten door een deel van de grond in te nemen voor een beter zicht. Het goedgekeurde project maakt dat onmogelijk).

 

Deze interpellatie door Luc Redig neemt een specifiek geval als aanleiding, mét specifieke vragen, maar zal er ook algemene opmerkingen en vragen aan toevoegen.

Het betreft het dossier afbreken hoekwoning Lostraat en het bouwen van 14 appartementen met ondergrondse parking. Het oorspronkelijke project van een eengezinswoning werd later omgezet naar een project van een zulkdanige grootte dat we ons afvragen of het college wel een juiste inschatting heeft gemaakt van de diverse gevolgen. In het oorspronkelijk project moest een afstand van de rooilijn worden bewaard. In het nieuwe project is die voorwaarde plots weggevallen. We stellen ons ernstige vragen aangaande de beweegredenen. Het college zou moeten beseffen dat het hierdoor minstens de schijn geeft van ongelijke behandeling.

=> Vraag 1: Kan het college een verklaring hiervoor geven?
=> Vraag 2: Welke houding gaat het college aannemen t.a.v. andere mogelijke projecten in deze straat wat betreft de afstand tot de rooilijn?

 

De Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar vermeldt dat de legaliteit van dit project NIET in orde is, omdat de vereiste procedure NIET gevolgd is.

=> Vraag 3: waarom heeft het bestuur hier geen rekening mee gehouden?

 

Het voetpad stopt aan het einde van het perceel. Dient het enkel voor de toekomstige bewoners? De parkeerdruk zal enkel toenemen. Het argument dat het gemeenteplein genoeg parkeerplaatsen levert, snijdt geen hout, dat bewijzen onze tellingen. Als het college bezwaren rond parkeerdruk beantwoordt door te verwijzen naar de 'parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving', klopt dit feitelijk NIET.

=> Vraag 4: In andere projecten hanteert het college de norm van 1,5 auto per wooneenheid. Waarom voor dit project slechts 1 auto per wooneenheid?

 

Algemene bedenkingen

 

Dit brengt ons tot een aantal bedenkingen van algemene aard. Hoe ziet een bestuur zijn taak? Een situatie van onveiligheid vergroten, waardoor ouders uit veiligheidsoverwegingen hun kinderen met de auto naar school brengen en daardoor de onveiligheid paradoxaal genoeg mee helpen vergroten, zodat tegelijkertijd een nieuwe generatie autogebruikers wordt opgeleid?

Is het de taak van een bestuur onwettelijkheid te hanteren als handelswijze? Wij denken dat het principe van de legaliteit een gouden draad moet zijn die in een gemeentebeleid is geweven. Het lijkt ons dat iedere burger van deze gemeente daar recht op heeft en geen stem heeft uitgebracht op iemand die daar geen acht op geeft.

Is het de taak van een gemeente de burgers te garanderen dat eenieder recht heeft op gelijke behandeling? Wij denken inderdaad van wel, maar ons lijkt het dat ? niet alleen in dit dossier ? dit zeker niet het geval is in Ranst. De werkelijkheid in diverse plannen (ook herverkaveling Molenveld, RUP Broechem-Zuid) wijzen op projecten die de gemeenschap de lasten laten dragen van individuele projecten.

Burgers hebben recht op de verdediging van hun belangen door het bestuur, dit wil zeggen door een goede en aanvaardbare ruimtelijke ordening, die inderdaad inbreiding als een gezond principe hanteert, maar die, met rekening en respect voor draagkracht van een straat, die veiligheid - ook in het verkeer - vooropstelt.

=> Vraag 5 Wat is in deze nu eigenlijk de visie op de ruimtelijke ordening van Ranst die het bestuur hanteert voor de nabije en verdere toekomst? Op welke normen (bv. woonbehoeftestudie) baseert het bestuur zich?

 

Antwoord van het bestuur

Het nieuwe project is niet te vergelijken met het oorspronkelijke, het is een totaal ander concept, dat nu de hele hoek omvat en niet zoals elders met een voortuin. We versterken met kleine, compacte woningen de woonkernen via inbreiding, wat te verkiezen is boven aansnijden van groene open ruimte elders. Die rooilijn hangt samen met het eigene van een hoekperceel. Latere projecten in dezelfde straat zullen dus wel mét voortuin zijn. De Ambtenaar heeft zich vergist want er was ooit wél een beslissing van de gemeenteraad, bij het dossier over een buurtweg. Het voetpad doortrekken kunnen we nu niet doen op privégrond, later kan dat evt. wel opgelegd worden. En die opgelegde parkeerplaatsen: we leggen er één minstens op ?. in de veronderstelling dat er ook veel ouderen en alleenstaanden gaan komen wonen zónder auto. Een woonbehoeftenstudie? Niet nodig, we weten dat de behoefte aan woningen groot is. We hebben onze principes, maar we hebben géén vast beleid, we bekijken alles dossier per dossier, en we bevoordelen geen projectontwikkelaars.

 

Reactie van Luc Redig

Essentieel is een woonbehoeftestudie die tegelijk de afwikkeling van de veroorzaakte mobiliteit mee bekijkt! Er is op deze plaats al een onverantwoorde en gevaarlijke verkeersoverlast. En waarom zien we nergens en nooit als voorwaarde om ? net met het oog op de verkeersproblemen ? fietsparkeerplaatsen op te leggen? Een beleid moet gestuurd worden, wij willen dat het bestuur vertrekt van een brede visie in plaats van à la carte, dossier per dossier. En dat je hier op een percentage ouderen of alleenstaanden zonder auto rekent, is nergens op gebaseerd. 

 

20 maart 2016