GEMEENTERAAD 20 OKTOBER 2014

25 Februari 2015

GEMEENTERAAD 20 OKTOBER 2014

: stopzetting eigen programmatie cultuur / chaos aankondigingspanelen verenigingen / deontologie burgemeester / geluidschermen GROENE INTERPELLATIES1. Gemeente zet eigen programmatie cultuur voor volwassenen stop

Tot verbijstering van Groen voert het bestuur de cultuurprogrammatie voor volwassenen grotendeels af: de uitgaven zijn teruggeschroefd tot 9000 euro. Volgens het bestuur moeten de verenigingen dat maar zelf overnemen. Uit onze interpellatie:

"Nochtans heeft de schepen voor Cultuur plechtig beloofd dat er werk zou worden gemaakt van een eigen programmatie. (?) Wij stellen vast dat cultuur in Ranst meer en meer wordt beperkt tot het uitdelen van subsidies, waarmee de verenigingen naar eigen goeddunken evenementen kunnen organiseren. Dat die daarbij vooral streven naar een zo groot mogelijke 'opbrengst' is logisch, ook zij voelen de economische realiteit. Maar het is de opdracht van het bestuur om cultuur in een veel breder perspectief te zien. Graag een reactie."

Het antwoord

Roel Vermeesch, schepen voor Cultuur: ja, er wordt serieus bespaard in de programmatie voor volwassenen. Maar niet in de filmvoorstellingen voor de kinderen, integendeel.

Reactie van Groen

Dat laatste is positief, maar we zullen opvolgen of het geen ijdele woorden zijn. Groen betreurt alleszins de afbouw van een eigen gemeentelijk cultuurprogramma voor de volwassenen. Het laatste lokaal sociaal beleidsplan had juist die leemte vastgesteld en er was de jongste tijd sprake van een voorzichtige aanzet om daar toch iets van te maken. Maar nu wordt het al direct afgeschaft! We vragen geen Cultureel Centrum in Ranst, maar 'iets' mag toch wel georganiseerd worden. Zeker voor minder mobiele mensen, die zich moeilijk naar Lier of naar Antwerpen kunnen verplaatsen.

2. Chaos aankondigingspanelen

Deze interpellatie gaat over de houten panelen op zichtbare plaatsen in onze gemeente, waarmee lokale verenigingen aankondigingen kunnen doen. Groen stelt samen met mensen die iets willen organiseren vast dat hier geen beleid rond bestaat. Sommigen gaan zo driest tewerk dat ze panelen van andere verenigingen overplakken of zelfs gewoon in de gracht kieperen.

Onze vragen

Mogen ook niet erkende verenigingen via deze weg promotie maken? Hoe gebeurt de controle op het aanbrengen en verwijderen van de borden?

Het antwoord en onze reactie

Er is inderdaad geen controle, we rekenen op het gezond verstand en de zelfdiscipline van de mensen, er is geen reglement.
Een minimale coördinatie van de Ranstse verenigingen is toch volgens Groen aangewezen.

3. Deontologie burgemeester

Op de tumultueuze informatievergadering aangaande de brug in Oelegem had een inwoner een klacht rond het parkeren van voertuigen op het fietspad én het gebrek aan controle door de politie. Het antwoord dat hij kreeg van burgemeester Hofmans tartte elke verbeelding. Hij raadde de bewoner aan de nummerplaten te noteren en die hem door te bellen of te mailen. De burgemeester zou dan persoonlijk zorgen dat deze zaak zou worden opgelost.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was deze gang van zaken schering en inslag. Ondertussen gingen wij ervan uit dat deze vorm van politiek dienstbetoon tot het verleden behoorde.

Onze vragen aan de burgemeester

  • Vindt u dat burgers die klachten hebben rond de werking van de gemeentelijk diensten dit persoonlijk aan u moeten meedelen? 
  • Onze gemeente heeft een meldpunt voor klachten en opmerkingen. Denkt u eraan dit te vervangen door uw persoonlijk telefoonnummer of mailadres? 
  • Heeft u (nog) vertrouwen in de werking van uw politiekorps en gaat u ervan uit dat uw persoonlijke interventie het al dan niet optreden van de politie moet bepalen?

Het antwoord

De burgemeester blijft er prat op gaan dat hij beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen; hij ziet geen enkele deontologische fout.

Onze reactie

Bereikbaar zijn is oké, maar overtredingen zijn een zaak voor de politie, niet iets dat een burgemeester moet regelen. En dát is wat hij als antwoord aan die inwoner had moeten geven. Anderzijds: in een moderne opvatting van goed bestuur gaat men er al lang van uit dat wij ons als inwoner tot de gemeentelijke diensten wenden, in plaats van een beroep te doen op dienstbetoon.

4. Geluidschermen autosnelweg

Onze vraag

Groen ? destijds Agalev ? ijverde al tientallen jaren lang voor geluidschermen. Nu zijn deze eindelijk aan de Oude Vaartstraat gerealiseerd. Zal het gemeentebestuur ook blijven pleiten voor geluidschermen aan de Europalaan/Baron Holvoetlaan en  Zandhovensesteenweg/ Heesterbos?

Het antwoord

Daar wordt dat geweigerd: de norm die het Vlaams gewest hanteert is minimum 70 decibel. Aan de genoemde straten ligt het lawaai volgens metingen te laag?

Onze reactie

Daar kan ons bestuur niets aan verhelpen, maar Groen vindt dat de gewestelijke minimumnorm veel te hoog ligt. Het staat wetenschappelijk vast: van luidruchtig achtergrondlawaai krijgen veel mensen gezondheidsproblemen. 

22 oktober 2014