Gemeenteraad 20 november 2017: Molenveld en Ruimtelijke Ordening

28 November 2017

Gemeenteraad 20 november 2017: Molenveld en Ruimtelijke Ordening

Groen Ranst zette "Wonen en Ruimtelijke Ordening" als punt op de agenda, n.a.v. de grote impact van verkaveling Molenveld. (Andere groene interpellaties: zie volgend artikel) Groen vroeg dit agendapunt op de gemeenteraad te zetten, niet als een interpellatie, maar om het te bespreken met meerderheid en minderheid. Verkavelingsdossiers komen normaal niét op een gemeenteraad - enkel op het college - maar de gevolgen van dit project op dorpskern van Ranst is zó groot dat wij over de partijgrenzen heen op een gemeenteraad van gedachten wilden wisselen over ruimtelijke ontwikkeling en wonen in onze gemeente. Onze hoop was om aldus het schepencollege de nodige inspiratie te leveren om de ingediende bezwaren zo verstandig mogelijk te beoordelen. Visie van Groen op Wonen en Ruimtelijke Ordening Bij het toelichten van onze visie stelde fractieleider Luc Redig na elk onderdeel een aantal vragen aan het bestuur. KernversterkingLuc vertrok van de recente evolutie in Vlaanderen: meer en meer beseft men dat we moeten gaan naar kernversterking, ter bewaring van de resterende open ruimte daaromheen. Dat betekent: dichter bijeen gaan wonen en hoger bouwen. Vragen: hoe staat het bestuur daartegenover? Denkt het ook aan een norm voor publiek toegankelijk groen? Mogen/moeten buurtbewoners inspraak hebben - zo ja, welke? MobiliteitParkeren. Verdichting van een dorpskern betekent ook: meer gezinnen, auto's, parkeerruimte. Autoluwe wijken vergen zo laag mogelijke parkeernormen. Zo voorziet dit project Molenveld anderhalve ondergrondse parkeerplaats per woongelegenheid. Daar komen echter een pak bovengrondse bij.Verkeersdruk. Project Molenveld zoals ingediend betekent veel bijkomend verkeer (175 extra voertuigen) in een wijk met nu al druk verkeer, o.a. door MPI Zevenbergen en  sluipverkeer naar Ter Straten. Vragen: hoe denkt het bestuur hierover, gezien in het licht van de sterke evolutie in het denken rond mobiliteit? Kan de Ranstse dorpskern die extra verkeersdruk aan? Komen er maatregelen (zone 30 in de hele dorpskern, enkelrichting, straten afsluiten tijdens de spits?? Legt het college fietsstallingen op - wat wij al zo vaak vroegen? Is een globale visie op verkeer niet essentieel alvorens dergelijke projecten überhaupt bespreekbaar te maken? Nieuwe woningen: anders bouwenWij vragen voldoende aandacht voor een diversiteit aan woningtypes: een gezonde mix voor alleenstaanden, jonge gezinnen met kinderen, oudere koppels?; en uiteraard ook sociale huisvesting. Kleinere woningen zijn beter betaalbaar.Vragen: wat denkt het bestuur hierover en wil het verkavelingen hieraan toetsen? Visie van het college - burgemeester Hofmans De burgemeester las een zeer lange tekst voor die de visie van het bestuur moest beschrijven. Enkele trefwoorden die wij noteerden: Ranst als niet-verstedelijkt gebied waar open ruimte moet blijven overwegen; levenskwaliteit op maat van onze inwoners; prioriteit voor: betaalbaar wonen en werken in eigen streek, lokaal ondernemen, kleinschalige middenstand, recreatie in open ruimte en bos, speelpleintjes, vrijwaring historische gebouwen en landschapselementen; nieuwe woonvormen voor bejaarden en eenoudergezinnen. Verkeersproblemen: Ranst hangt af van bovengemeentelijk beleid; dit project Molenveld ligt dichtbij openbaar vervoer; eventuele maatregelen: een mobiliteitsstudie zal dat bijtijds onderzoeken. Alles op maat van ónze inwoners, we willen hier niets à  la Park Spoor Noord! En ja, wij denken aan fietsstallingen. Hofmans gaf ook juridische details over project Molenveld: dat is een nog steeds niet vervallen verkaveling, vergund in 1966 ? toen met een vergunde nog hogere dichtheid met een hogere toegelaten nokhoogte dan wat wij nu in dit project willen opleggen: max. 6.5 m. Bespreking Luc Redig herhaalde zijn vraag om genoeg publiek groen op te leggen (= anders dan groen dat enkel toegankelijk is voor de betrokken bewoners). Hij merkte op dat de in dit project gevraagde woondichtheid zelfs de norm in stédelijk gebied overtreft. En anno 2017 schermen met destijds in 1966 toegestane verkavelingsvoorwaarden vond hij compleet van de pot gerukt: we leven nú, we hebben toch geleerd uit de fouten van het verleden en we moeten dus met actuele normen werken, ook qua mobiliteit. Luc: "En laat dan a.u.b. geen kansen meer liggen zoals destijds met de enkelrichting in de Lievevrouwestraat; die hadden de deskundigen geadviseerd en ze was door 800 ondertekenaars en Groen gevraagd. En nog iets: het gaat hier over woonbehoeften. Waarom wimpelt het bestuur dan telkens als wij het voorstellen een woonbehoeftenstudie af?" Andere schepenen kwamen nog tussen: "dit is wél een modern project" (Roel Vermeesch), en: "we zullen zeker de zwakke weggebruiker niet vergeten" (Fernand Bossaerts). Luc sloot af: "Hopelijk hebben wij voor wat komt hiermee toch enige inspiratie kunnen leveren!" Besluit Het is nu inderdaad uitkijken naar de manier waarop het schepencollege de bezwaren die een aantal burgers indienden tegen de verkaveling Molenveld, zal behandelen? Dat zullen we kunnen lezen in de schepencollegeverslagen. De rol van de gemeenteraad komt een pak later nog eens aan bod: als het over de wegenis gaat moet dat hier immers op de agenda komen. 22 november 2017