Gemeenteraad 20 maart 2017

30 Maart 2017

Gemeenteraad 20 maart 2017

: de nieuwe snelheidsregimes in heel Ranst - veel oude voorstellen van Groen ingelost / niet-naleving sluikstortreglement / blijvende problemen aan rotonde Oelegemsesteenweg (Oelegem) Groene interpellaties en tussenkomsten1. De nieuwe snelheidsregimes: Groen ziet veel belangrijke voorstellen goedgekeurd

Door de nieuwe Vlaamse regelgeving komt er nu ook in Ranst een nieuw snelheidsplan. Dat zal gelden vanaf 1 september en het bevat - eindelijk - een aantal van onze oude voorstellen. Vóór de gemeenteraad bezorgde Groen Ranst aan het college nog een lijst met enkele pijnpunten, in de hoop dat zij hun plan nog tijdig zouden bijsturen.

Uit onze brief met pijnpunten

"Eindelijk ontstaat duidelijkheid en worden knopen doorgehakt rond een aantal onbegrijpelijke en gevaarlijke verkeerssituaties. Jammer dit pas gebeurt nadat Vlaanderen een nieuwe reglementering oplegde, maar zo gaat dat nu eenmaal. Belangrijk is dat na jaren interpelleren door Groen (sommige dossiers gaan reeds twee legislaturen mee), nu op de meeste wegen correcte snelheidsregimes komen, en daar danken wij het bestuur voor."

"Zo zijn we bijzonder tevreden dat op de Herentalsebaan eindelijk ook het laatste stukje helemaal 50 km/uur wordt. Een gelijkaardige snelheidsbeperking op de héle Oelegemsesteenweg, wat ook de N-VA voorstelt, lijkt ons vanuit verkeersveiligheidsstandpunt heel logisch. Wij zullen hun amendement steunen. Verder vragen wij hetzelfde ook voor de héle Broechemsesteenweg: reeds bij het plannen van de heraanleg stelden wij de zinloze en gevaarlijke korte stroken van 70 km/u aan de kaak."

"Nog enkele bijkomende voorstellen: trek de 50 km/u op de Schildesteenweg iets verder door, tot voorbij ingang Vrieselhof, gezien het drukke verkeer, zeker op zomerdagen. Voor Ter Straten vragen wij een regime van 50 km/u: wie het containerpark bezoekt weet dat 70 km veel te snel is. In de Vaartstraat vragen wij de 70 km/uur te laten ingaan na de brug (komende van centrum Ranst)."

"Tot slot: waar het 70 km/u blijft, mag het bestuur niet vergeten dat dit verplicht tot de aanleg van gescheiden fietspaden. En het terechte idee om 30 km/u in te voeren in woonerven is een voorbode van wat er sowieso aankomt: 30 km/u in álle woonkernen. Maar de politieke realiteit in Ranst weerhoudt ons omdat nu al te vragen. Afspraak binnen enkele jaren wanneer nieuwe wetgeving ook dit zal opleggen aan wie er dan ook bestuurt..."

Standpunt van schepen voor Verkeersveiligheid Tine Muyshondt op de gemeenteraad

Het principe is nu 30 km in de centra, 70 op belangrijke verbindingswegen en al de rest 50 km/u. Na de goedkeuring volgt tegen september de technische uitvoering, communicatie en controle.

De Oelegemsesteenweg blijft (als verbindingsweg) voor een deel 70 km/u ? "uit principe" - ondanks sterk protest van Luc Redig die wees op de gevaarlijke smalle fietspaden, de verwaarloosbare tijdswinst, en de verplichting om dan gescheiden fietspaden te voorzien. Voor de Broechemsesteenweg verkreeg Groen wél voor het bewoonde laatste deel richting Lier de gevraagde 50 km/u, maar de schepen wou toch nog dat op dat kleine stukje tussen Broechem en Emblem de auto's nog eens "op het gaspedaal konden drukken" tot 70 km/u. Liever dát dan consequent en duidelijk de hele weg 50 km/u te maken.

Was het misschien om niet té veel aan Groen te moeten toegeven? Want de schepen vond het wél een terecht voorstel om de 70 km/u op de Schildesteenweg pas te laten ingaan achter de ingang van het Vrieselhof. En in de Vaartstraat gaat de 70 km/u ook pas in ná de brug. Ter Straten blijft daarentegen wél 70 km/u zoals nu, maar het wordt wel een voorrangsweg.

Reactie van Groen

Spijtig dat de logica niet overal rechtlijnig en duidelijk wordt doorgetrokken; het bestuur blijft te veel bij de reflex om te denken vanuit de autobestuurder, niet vanuit de fietser/voetganger of de bewoner die zijn straat leefbaarder wil zien. Maar toch mogen we fier en tevreden zijn: eindelijk worden nu een aantal gevaarlijke snelheidssituaties aangepast die wij al héél lang aanklagen!

2. Opvolgen sluikstortreglement, kennisname door het college

Net voor het weekend waarin in heel Vlaanderen opruimacties van zwerfvuil en sluikstorten worden gepland, zag Groen in een collegeverslag een opvallende 'kennisname' passeren: (citaat): "Het college neemt kennis van de onvoldoende vlotte samenwerking met de wijkwerking ZARA doordat er onvoldoende of niet gepatrouilleerd wordt langsheen de 'hotspots' in zwerfvuil of klachten inzake zwerfvuil niet serieus genomen worden of onvoldoende prioritair genomen worden, waardoor het belastingreglement op het opruimen van sluikstorten zelden toegepast kan worden."

Luc Redig herinnerde op de gemeenteraad aan de bespreking destijds van het reglement op sluikstorten en de verschillende groene tussenkomsten daarover: "Steeds hebben wij gedrukt op het belang van controle door bevoegde diensten, in dit geval de politie. (?) In dit geval stellen de eigen diensten vast dat een bestaand reglement niet wordt opgevolgd en zijn doel compleet mist."

Vandaar de volgende vraag:

Wat is het antwoord van het college op deze vaststellingen en wat is dan de boodschap aan alle welmenende Ranstenaren die hun tijd opofferen om allerlei rotzooi op te ruimen, terwijl de controlerende diensten, die ook onder de bevoegdheid vallen van dit bestuur, lijdzaam toekijken? Blijft het bij een "kennisname"?

Het antwoord

Tine Muyshondt, schepen van Milieu, zei dat de milieudienst al maanden met dit moeilijke probleem bezig is, en ze werken aan een andere opstelling van de vuilbakjes: die gaan verdwijnen op plaatsen met veel overlast. Ze gaat akkoord dat er naast preventie en sensibilisering ook een sanctiebeleid moet zijn. En dat onderzoek nodig is van wat er gestort wordt om daders op te sporen. Er komt nieuw overleg met de politie.

Besluit van Groen: Luc dringt nog eens aan op een sanctiebeleid, er moet echt een signaal komen!

 

3. De vele problemen aan de rotonde Oelegemsesteenweg (Oelegem)

Nog altijd raken aan de rotonde aan de nieuwe brug in Oelegem de talrijke problemen niet opgelost. Hieronder de waslijst vragen die Groen stelde op de gemeenteraad:

a) aanplant nieuwe bomen brug gebeurde nog steeds niet ? ook geen voorbereidende werken (wegnemen oude aanplant, plantgaten,...) Het plantseizoen is weldra voorbij. Moeten we weer een extra jaar wachten? Wat is eigenlijk het probleem?

b) de "taluds" werden aangeplant maar (door het ontbreken van onderhoud ?) zijn heel wat aanplantingen afgestorven, verdwenen.

c) fietspaden rotonde - water uit hogere weilanden loopt over het fietspad na zware regen - gevaar voor ernstige valpartijen, zeker 's winters bij ijzelvorming. Richting Oelegem werd de toestand al aangepakt (ondergrondse gracht gevuld met steentjes zou water moeten opvangen), maar helaas is werkt deze oplossing nog niet goed. Erger is het richting Broechem: het water stroomt letterlijk over het fietspad. 

d) bushalte: bord is niet zichtbaar. Mensen die wachten staan - begrijpelijkerwijze- op het fietspad. 

e) vegetatie op fietspaden: goede fietspaden zijn nu reeds aangetast door vegetatie vanuit de berm. Zeker aan de rotonde wordt de toestand zorgwekkend. (foto)

g) afscheiding met fietspad: De rotonde voor wagens wordt van het fietspad gescheiden door een metalen afscheiding. Deze afscheiding staat krom en gaat in de richting van het fietspad. Wie is verantwoordelijk om deze toestand aan te pakken?

Groen vroeg duidelijkheid over de planning om dat alles aan te pakken en over de uiteindelijke verantwoordelijkheid.

Het antwoord

Schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts zegde dat het bestuur in contact blijft met nv De Scheepvaart. Omdat het nog altijd een werfzone is die nog niet is "opgeleverd" kan het bestuur van Ranst niet zélf optreden. Nieuwe bomen zullen wellicht niet meer voor dit plantseizoen zijn. Voor de taluds streeft Ranst naar een onderhoudsovereenkomst met nv De Scheepvaart naar analogie met de buurgemeenten. De schepen bedankt Groen voor de opmerkingen over de waterproblemen op de fietspaden, en zal het meenemen naar de verdere besprekingen.

30 maart 2017