Gemeenteraad 20 april 2015

28 April 2015

Gemeenteraad 20 april 2015

tolerantiegrens voorsnelheidscontroles

ANDERE GROENE INTERPELLATIES: / verkaveling Wilgenlaan/Kasteeldreef / Mobiliteitsstudie Broechem

1. Gehanteerde tolerantiegrens voor snelheidscontroles in Ranst (politiezone ZARA)

In Ranst worden er in vergelijking met het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen verbazend weinig pv's opgemaakt. Dat lezen we al vele jaren in de cijfers. Groen heeft  vaak en met verschillende middelen geprobeerd om van de burgemeester te weten te komen hoe hoog de tolerantiegrens hier dan wel is. En gevraagd of zulk een laks beleid wel verantwoord is. Steeds hield hij de lippen stijf.

Een recent persartikel in de GVA bevestigt nu wat wij reeds lang weten: als automobilist mag je in Ranst inderdaad meer dan elders: "Politiezones Brasschaat en Zara zijn de meest tolerante. Zij flitsen in de bebouwde kom op 61 km/uur (waar 50 geldt) en buiten de bebouwde kom op 67 km/uur waar 50 geldt. Bij een maximumsnelheid van 70 flitsen ze in Brasschaat en Zara op 87 en bij een maximumsnelheid van 90 krijgt u pas een boete als u 107 rijdt."

De reden voor de halsstarrige weigering om ons de tolerantiegrenzen mee te delen wordt ons meteen heel duidelijk, het is inderdaad niet iets om trots op te zijn. Maar uiteraard roept dit bericht ernstige vragen op:

  • Kan het bestuur deze cijfers bevestigen
  • Waarom krijgt een journalist op eenvoudig verzoek deze cijfers, terwijl democratisch verkozen gemeenteraadsleden, jaren op een njet stuiten
  • Waarom is onze politiezone zo tolerant?

Het antwoord: de burgemeester kon het bericht niet ontkennen. Impliciet gaf hij toe dat de cijfers kloppen, toen hij zei: "Dat had niet in de pers moeten verschijnen."  En het geknarsetand was nog niet gedaan, want er kwam nog een tweede vraag van Groen:

Gedaan met cowboygedrag in Ranst?

Ondertussen heeft de hogere overheid blijkbaar begrepen dat er moet worden opgetreden tegen dergelijk ronduit laks en ontoelaatbaar beleid. Want wat lezen we in de Standaard"Wegen waar snelheidsduivels ongestoord harder op het gaspedaal kunnen duwen, zijn voltooid verleden tijd. Justitieminister Koen Geens (CD&V) en de top van het gerecht zijn overeengekomen om voortaan overal de nultolerantie toe te passen.(...) ."  En:

"Als je geflitst bent, moeten agenten de vastgestelde snelheid sowieso al verminderen met minstens 6 km/uur. Maar uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws bleek onlangs dat één op de zes politiezones door de lokale veiligheidsraad verplicht wordt ook nog een extra tolerantiemarge in te stellen. Zo mochten chauffeurs op sommige plaatsen straffeloos 101 km/uur rijden waar 90 is toegelaten, onder meer in de Antwerpse Kempen."

En we weten intussen dat die 'Antwerpse Kempen' bij ons in Ranst liggen!

Onze vragen:

  • Is het bestuur reeds op de hoogte van deze wijziging? 
  • Wanneer zullen deze aanpassingen in onze politiezone worden toegepast? 
  • Zullen deze mogelijke aanpassingen leiden tot minder controles?

Uit het antwoord mogen we opmaken dat het binnenkort gedaan is met de ontoelaatbaar hoge tolerantie voor overdreven snelheid. Het zou gaan tijd worden?

 

2. Plannen rond verkaveling Wilgenlaan/Kasteeldreef

Er circuleren nogal wat 'geruchten' rond de mogelijke herverkaveling van het niet-bebouwde resterende stuk aan de Wilgenlaan in Ranst.

Onze vraag:

Klopt het dat de huidige verkaveling slechts een beperkte invulling toelaat en dat er daarom plannen zijn om te 'herverkavelen', om alzo een veel ruimere bebouwing te kunnen realiseren? Welke normen zal het bestuur dan hanteren? Zal het bestuur rekening houden met de kwetsbare omgeving (bos van Ranst) en de mogelijke toename van de parkeerdruk?

Antwoord: er is een enkel concreet plan, er staat niks op stapel.

Besluit van Groen: een ontwikkelaar probeert uiteraard het onderste uit de kan te halen en wil dus zo veel mogelijk appartementen neerpoten. Hier zou hij natuurlijk ook heel graag het grote 'binnenstuk' mee willen ontwikkelen en vermoed wordt dat hij daarover nu onderhandelt met het bestuur. Op zich is dit geen abnormale gang van zaken. Alleen weet je met dit bestuur nooit waar het eindigt. Wij blijven dit daarom nauwgezet verder opvolgen.

 

3. Mobiliteitsstudie Broechem

Welke mogelijkheden zijn er om het drukke verkeer langs de gewestweg door Broechem veiliger te maken, eventueel om te leiden rond de dorpskern - en zo ja: langs welk traject, en in één richting of in beide richtingen? Onlangs werd de definitieve mobiliteits-studie die daarover plaatsvond, door het studiebureau Stramien overgemaakt aan het bestuur. In de aanbevelingen worden diverse mogelijke scenario's met elkaar vergeleken, maar elk van deze aanbevelingen bevat het terugbrengen van de snelheid tot 30 km/uur in de dorpskern.

Dat is een meermaals geformuleerd Groen voorstel, dat telkens werd verworpen door het college. Het is een maatregel die ? los van het (zeer) lange-termijnplan van een mogelijke omleidingsweg ? op korte termijn kan ingevoerd worden om NU AL voor meer veiligheid te zorgen.

Onze vragen

  • Voor welk scenario zal het bestuur kiezen? 
  • Los van de timing van de uitvoering van de volledige planning: is het bestuur bereid nu reeds de in élk scenario opgenomen aanbeveling van de invoering van zone 30 uit te voeren?

Het antwoord: de keuze tussen de verschillende scenario's is nog niet gemaakt. Er komt nog het nodige overleg (verkeerscommissie, Vlaams Gewest?). Zone 30, nu al: nee dat zit er niet in?

Onze reactie: we hopen dat er nu eindelijk schot in de zaak komt, dat er stappen worden ondernomen,  knopen worden doorgehakt, dat het college voor één keer durf aan de dag legt. En áls ze dan toch voor verkeersveiligheid beweren te zijn, waar wachten ze dan op om in tussentijd een zone 30 te vragen aan het Gewest?

25 april 2015