Gemeenteraad 19 december: Meerjarenplan en beleidsnota 2020-2025

21 December 2019

Gemeenteraad 19 december: Meerjarenplan en beleidsnota 2020-2025

Afgelopen jaar werkte het nieuwe Groen-N-VA-bestuur zoals gebruikelijk nog voort met de begroting die het vorige bestuur einde 2018 achterliet. Nu, op 19 december 2019, keurde de gemeenteraad de nieuwe plannen, uitgaven en inkomsten goed voor de komende zes jaren.Na een jaar van zorgvuldig schaven en afwegen, onderzoeksresultaten raadplegen en betrekken van de inwoners, past alles nu in elkaar. De goedgekeurde beleidsnota – te downloaden op de website van de gemeente – is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: - financieel beleid, - dienstverlening op maat, - menswaardig leven in Ranst met volwaardige deelname aan de samenleving, - Ranst zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat, - evenwichtig mobiliteitsnetwerk met voorrang voor fietsers en voetgangers, - Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk, - en het open en groen karakter van Ranst met respect voor de eigenheid van de dorpskernen. Fier en tevredenBij Groen zijn we fier en tevreden over de inhoud: dit meerjarenplan is een trendbreuk voor Ranst. Alhoewel, “trendbreuk” … : u hebt het voorbije jaar ongetwijfeld al kunnen zien hoe ánders onze gemeente begint uit te zien met het nieuwe bestuur. Uit de lange lijst pikken we voor u hieronder een aantal illustraties uit: punten die Groen nauw aan het hart liggen en die de komende jaren Ranst eerlijker, gezonder en menselijker zullen maken. Wie meer uitleg wil: vraag het aan onze mandatarissen, aan Groen Ranst via de contactpagina (onder het menu IN RANST), of reageer op onze facebookpagina. Want uw blijvende feedback helpt ons om Ranst mooier, veiliger en groener te maken. Hier gaan we dan: Belastingen (aanvullende personenbelasting en opcentiemen) blijven onveranderd; Ranst gaat wel serieus investeren (lenen is goedkoper dan ooit) en zo de broodnodige inhaalbeweging doen in onderhoud en heraanleg van de gemeentelijke infrastructuur en patrimonium. De schuld per inwoner zal echter onder het Vlaams gemiddelde blijven. Het bestuur mikt op echte inspraak en rekent daar ook op. Een belangrijk actueel voorbeeld: inbreng van de inwoners over de nieuwe bouwrichtlijnen, die in januari op de gemeenteraad komen. Groenonderhoud: milieuvriendelijker, ook de gebruikte machines. Inhaalbeweging achterstand sociale woningen. Speelplaatsen van de scholen vergroenen en herinrichten zodat ze uitnodigen tot meer beweging. Jeugd: per deelgemeente een aantrekkelijke buurt/speelplek; oplossing voor de problemen met de lokalen; milieucharter en klimaatsubsidies jeugdbewegingen. De loods achter De Knipoog (school Ranst) aankopen en multifunctioneel inrichten, in eerste instantie voor de veel te krap behuisde speelpleinwerking. Het Huis van het Kind wordt hét aanspreekpunt voor alles wat met kinderen te maken heeft. Ontmoeten en verbinden via toerisme, erfgoed, sport en diverse vormen van cultuur, bib-initiatieven, steun aan verenigingen, met bijzondere aandacht voor kansarmen en voor duurzaamheid; rationeler lokalenbeleid. Ranst blijft Fairtrade gemeente en het budget ontwikkelingssamenwerking stijgt. Verkeer: snelheidsbeperkingen en veiligheidverhogende ingrepen in elke deelgemeente (na studies); nog meer maatregelen tegen sluipverkeer; meer en betere fiets- en voetpaden; dossier omleidingsweg rond Broechem opnieuw “in gang trekken”; modal shift naar meer fietsen en openbaar vervoer; safi-fietspad doortrekken en ook in oost-west richting een alternatieve fietsroute inrichten (“De N116 is té gevaarlijk, we mogen echt niet blijven wachten op de beloftes van het Gewest”). Afval: de restafvalzak verdwijnt voor een diftar-container: betalen volgens gewicht zal het restafval doen verminderen. De nieuwe klimaatambtenaar zal samen met jullie allemaal het klimaatplan helpen realiseren; nieuwe burgemeestersconvenant: min 40% CO2 tegen 2030; talrijke klimaatacties zoals minstens 1 ha bos aanleggen per jaar; subsidies voor bv. ontharding; groendaken … ; biodiversiteit verhogen (bermbeheer, bloemenweides, …); alle straatverlichting led tegen 2030; zonnepanelen: met burgerinbreng, … Dierenwelzijn: nu zijn er al twee, en mits succes komt er in élke deelgemeente een hondenweide. Ruimtelijke ordening: nieuwe bouwrichtlijnen (gemeenteraad januari) gericht op klimaat en open ruimte; bouwovertredingen efficiënter bestrijden via Igean; woonbehoeftestudie zal tonen waar er nog welke woningen nodig zijn, betaalbaar én rekening houdend met de kenmerken van de bevolking (3de leeftijd, kleinere gezinnen…). De volledige beleidsverklaring kan u downloaden.