GEMEENTERAAD 19/1: BRUG OELEGEM HEROPBOUWEN? GROEN EISTE TEVERGEEFS GARANTIES

26 Februari 2015

GEMEENTERAAD 19/1: BRUG OELEGEM HEROPBOUWEN? GROEN EISTE TEVERGEEFS GARANTIES

Verkeersstudies en adviezen van deskundigen moeten volgens Groen de beste oplossingen aanwijzen om de verkeersleefbaarheid te herstellen en te vrijwaren. Op de gemeenteraad kreeg Groen geen enkele garantie wat dat betreft ? integendeel! Onze gemeenteraadsleden stemden dan ook tegen het standpunt van het college over de brug. Een oplossing voor de toenemende verkeersoverlast in het dorpscentrum: dát is voor Groen het allerbelangrijkste. Niet tégen de brug, wel vóór verkeersleefbaarheid

De brug is te laag voor de hedendaagse scheepvaart. Ze moet verdwijnen of vervangen worden door een hogere. NV De Scheepvaart stelde voor om ze niet te vervangen en met de uitgespaarde kosten een nieuwe weg te financieren in het verlengde van Ter Straten.

Eerst was het college dat idee naar eigen zeggen en schrijven 'genegen'. Maar er ontstond sterke druk van een deel Oelegemnaars die de brug willen behouden ? best begrijpelijk: velen zouden anders redelijk wat moeten omrijden. Andere inwoners stelden dat een nieuwe weg in plaats van de brug dé oplossing kon zijn voor het vele doorgaande verkeer. En was die weg al niet heel lang geleden beloofd?


Groen wees er inmiddels op dat ? áls de brug zou moeten verdwijnen ? er minstens een fietsbrug in de plaats moet komen, maar dat het allerbelangrijkste niet de brug zelf is, maar een oplossing voor het sluipverkeer. Deskundige studiebureaus moeten de gemeente adviseren hoe dat best gebeurt.

Het college veranderde mening onder druk van de voorstanders van de heropbouw van de brug. Er zouden ook 'flankerende maatregelen' komen om het verkeer te ontmoedigen om over de brug (en dus door het centrum) te rijden, en naar de nieuwe weg te leiden. Maar wanneer komt die er? Met welk geld? En wat zeggen het studiebureau en de andere deskundigen? (zie verder: citaten uit het studieverslag)

Het college vroeg aan de gemeenteraad om dat nieuwe standpunt (heropbouw brug/nieuwe weg in verlengde Ter Straten/flankerende maatregelen) te steunen. Een standpunt is nog geen beslissing: het resultaat van de gemeenteraad komt nu op een overlegvergadering; de gemeente beslist immers niet alléén in dit dossier.

Geen garanties, advies deskundigen genegeerd

Het punt is bij meerderheid aanvaard met 13 stemmen voor en de voltallige oppositie tegen (12): toch een duidelijk signaal aan dit bestuur en aan de overlegorganen. Deze krachtige tegenstem is er gekomen omdat de antwoorden van het college op onze vragen zo onduidelijk en naast de kwestie waren:

geen antwoord rond de aanleg, financiering en mogelijk statuut van de nog aan te leggen weg;
geen duidelijkheid over de 'afdwingbaarheid' van flankerende maatregelen.

Groen betreurt dat het college radicaal blijft ingaan tegen het advies van alle deskundigen: zowel de politie, het aangestelde studiebureau als de provincie hadden gepleit voor niet-vervanging van de brug zodat alle doorgaand verkeer automatisch via de nieuwe weg moet verlopen.

Citaten uit het studieverslag:

"Politiezone ZARA geeft aan dat zij ervaren dat het weghalen van de brug een enorme ontlasting betekent voor de kern van Oelegem, wat nog steeds de hoofddoelstelling van het project is. In die zin verkiest men scenario C (afbraak brug - nvdr). Er wordt aangegeven dat zij weinig politionele mogelijkheden zien om mogelijk sluipverkeer bij scenario A (behoud brug) tegen te gaan."

Provincie Antwerpen: "De provincie vreest voor de haalbaarheid van scenario A, behoud van de brug. Het niet-doorrijden van de kern van Oelegem zal moeilijk afdwingbaar zijn. In die zin is het ook correct dat de studie aangeeft dat toekomstige maatregelen, bij een stijgende verkeersdruk in de omgeving, mogelijk niet voldoende zullen zijn om het sluipverkeer effectief terug te dringen."

Mobiliteit en Openbare Werken ? Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid: "MOW-BMV geeft aan scenario C als voorkeursscenario naar voor te schuiven. Het niet herbouwen van de brug voor gemotoriseerd verkeer is een efficiënte oplossing voor het sluipverkeer, waarbij de omrijfactoren relatief mee vallen."

Cynisch

Gemeenteraadslid Luc Redig: "Op mijn zeer concrete vraag wat dit bestuur er nu eigenlijk heeft toe aangezet om een bocht van 180° te nemen was het antwoord ontluisterend. Ze vinden het 'democratisch' dat er wordt geluisterd naar 1200 mensen die een petitie tekenen. De mening van de andere mensen telt blijkbaar niet mee. De waarschuwingen van de politie en andere deskundigen dat het verkeer naar de nieuwe weg dwingen niet gaat lukken, zijn van geen tel. Waarom heeft men een studiebureau aangesteld als de adviezen toch genegeerd worden? Daar bestaat ook een goed woord voor: populisme."

Burgemeester Hofmans haalde nog een voor de goede luisteraar heel cynisch argument boven: "Er wordt tegen 2020 nog een toename van het verkeer verwacht: dus één brug is niet genoeg." M.a.w. het verkeer zal door het centrum van Oelegem moeten blijven denderen. Men gaat er van uit dat we constante toename van het verkeer zomaar gaan blijven accepteren.

Wat nu?

Dit verdeeld gemeenteraadsbesluit is geen beslissing over al dan niet heropbouwen van de brug. Die beslissing wordt elders genomen. Groen hoopt dat de geesten nog wat rijpen en dat dan ook het advies van de diverse deskundigen zal mogen wegen op eender welk besluit. En? hopelijk is wat nu in Oelegem gebeurt, geen voorafspiegeling van wat met de mobiliteitsstudie van Broechem gaat gedaan worden door dit bestuur...

20 januari 2015