Gemeenteraad 18 september 2017

20 September 2017

Gemeenteraad 18 september 2017

ontoereikend groenbeheer en onderhoud / Mollentstraat moet wél worden afgesloten aan N14!  / : twee van onze oude voorstellen worden nu door het college gerealiseerd: fietsstaten / led-verlichtingGroene interpellaties:

Groene tussenkomsten

1.Ontoereikend groenbeheer en ?onderhoud

Fractieleider Luc Redig herinnerde aan de vorige Groene tussenkomsten over het gebrekkig groenbeheer en ?beleid in onze gemeente: "Het bestuur blijft kwistig rondstrooien met kapvergunningen zonder controle op verplichte heraanplant, maar ook het onderhoud van het bestaande groen baart ons zorgen."

Als treffend voorbeeld haalde Luc de door slecht onderhoud deels afgestorven haagjes aan op de nieuw aangelegde Ranstsesteenweg, die dan maar vervangen werden door grasdals. Een ander scenario zagen we bij de heraanleg van de Lievevrouwstraat. Luc: "Omdat enkele bewoners geen groen voor hun venster wensten, werd dan maar beslist geen enkele boom te planten. Het alternatief? Een paar inspiratieloze bakken met wat taxus. Ook dat past perfect in de filosofie van dit bestuur: het onderhoud van bomen is niet 'evident', laat ons ze dan maar gewoon weglaten."

Luc besloot als volgt: "Zeg gewoon waarvoor uw beleid staat: dals en gazon waar het kan, en zo weinig mogelijk hagen en straatbomen, het onderhoud ervan gebeurt toch niet en zo vermijdt u de kosten om alles opnieuw aan te leggen." Waarop hij scherpe vragen stelde over de plannen voor de ploeg groenonderhoud: hoeveel mensen, hoe werkt de samenwerking met aannemers van uitbestede groenwerken, hoe denkt men eraan om in de toekomst het tekort aan personeel op te lossen?

In het antwoord las schepen van Parken, Plantsoenen en Begraafplaatsen Jef Verhaegen een tekst voor waarin hij zwaar tekeer ging tegen de Groenen, voor wie het nooit genoeg is, tegen de Vlaamse regeling die pesticiden verbiedt, en hij verklaarde dat de bewuste hagen in die periode nog moesten onderhouden worden door de aannemer - die ze trouwens ondeskundig aangeplant had. Maar na discussie gaf hij toe: inderdaad, we zijn met te weinig personeel. En ja, we moeten daar iets aan doen.

Waarop Luc alert reageerde: "Dan wensen wij van Groen u veel moed en succes bij de komende begrotingsonderhandelingen, om het budget te verhogen voor meer personeel groenonderhoud!"

2.Sluiproute Mollentstraat - advies van verkeerscommissie om af te sluiten niet opgevolgd: Groen vraagt die weg tóch af te sluiten aan de N14

Verkeerscommissie en schepencollege liggen over het kruispunt overhoop: de deskundigen willen afsluiten (evt. als proefopstelling) maar het college weigert dat en zette vandaag een punt op de agenda om er enkel een fietsstraat van te maken. Wat het sluipverkeer NIET zou oplossen.

Kurt De Belder, kersvers gemeenteraadslid voor Groen, vloog er al bij zijn eerste tussenkomst zeer sterk in: "Vorige gemeenteraad bracht Groen een interpellatie rond het sluipverkeer in onze gemeente. (?)  We stelden maatregelen voor. Het doorknippen van verbindingen was één manier om sluipverkeer te stoppen én van erftoegangswegen (zoals hier) ideale fietsverbindingen te maken."

Hij verwees vervolgens naar het recente deskundigenadvies van de verkeerscommissie, om de drukke sluiproute 'Mollentstraat' aan het kruispunt met de N14 als proefproject af te sluiten. En naar de oude belofte uit 2011, die echter al snel werd verbroken: de Mollentstraat zou de volgende jaren een ideale sluipweg blijven.

Kurt: "Groot was onze verbazing dat het college op 6 juli besliste de verkeerscommissie niet te volgen. Afsluiten zou het definitieve einde betekenen van het vele sluipverkeer en de onveiligheid voor fietsers woon-schoolverkeer, woon-werkverkeer of recreatieve doeleinden. Ook de leefkwaliteit voor de inwoners zou erg toenemen. De verzuchtingen van enkele inwoners die een ommetje moeten maken zijn blijkbaar belangrijker dan een beleid dat sluipverkeer écht aanpakt. Fietsstraten juicht Groen toe, maar in dit dossier is het duidelijk dat voor het sluipverkeer het afsluiten de enige efficiënte keuze was."

Onze vraag: (NB: ook een sterke interpellatie van N-VA vroeg exact hetzelfde) 

Volg het advies van de verkeerscommissie en herneem dus de oude beslissing van november 2011 om de Mollentstraat als doodlopende straat in te richten. Wacht niet op de herinrichting van de hele N14 door het Gewest, want dan blijft het sluipverkeer hier duren tot 2022 of 2023.

Het antwoord van schepen voor Verkeersveiligheid Tine Muyshondt:

Nee, we wachten op de volledige herinrichting van de N14 door het Gewest, want ál de andere straten die uitgeven op de N14 hebben ook met sluipverkeer te maken en daar leven dezelfde vragen, we kunnen toch niet alles afsluiten? Je moet de mobiliteit in de hele zone bekijken en niet voor die ene straat.

Bij de stemming verwierp de meerderheid het voorstel van de oppositie. Er komt een fietsstraat, waarbij Kurt nog de nadruk legde op voldoende informatie, met om de 100 m visuele signalisatie om de auto's op de voorrang van de fietsers te wijzen.

Onze reactie 

Ontzettend jammer, en een zware, onverantwoordelijke beslissing van de leden van de meerderheid, tegen alle logica en wijsheid van deskundigen in. Groen had trouwens nog maar pas op de vorige gemeenteraad in juni een visie gevraagd op het sluipverkeer ? inderdaad ? in die héle zone tussen N14 en Broechemsesteenweg! Moet er echt eerst een zwaar ongeval gebeuren?

3.Twee tussenkomsten van Groen bij andere punten

  • Kurt De Belder drukte onze tevredenheid uit bij de inrichting van een fietsstraat in de Sint-Antoniusstraat: "Toen wij fietsstraten voorstelden, kregen we als antwoord dat die niet in een landelijke gemeente passen, maar enkel nuttig zijn in de stad. Maar nu volgt het college toch duidelijk ons voorstel. Wij vragen nu uw prioritaire aandacht voor de schoolomgevingen: eerst daar onderzoeken waar er fietsstraten kunnen komen aub!"
  • Kurt was ook blij dat ? eveneens een jaar na de lancering van ons verworpen (!) voorstel ? het college nu tóch zal investeren om straat per straat oude openbare verlichting te vervangen door led-lampen, wat zichzelf zoals we toen voorrekenden zeer snel terugbetaalt: cfr. de energiebesparing ? die meteen ook goed is voor bestrijding van de klimaatwijziging."

19 september 2017