Gemeenteraad 18 december 2017

21 December 2017

Gemeenteraad 18 december 2017

Groene tussenkomsten: Compensatie gemeentebelasting: Groen vroeg lagere gemeentelijke opcentiemen, bestuur gaat akkoord / verkoop landbouwgrond: kans gemist / Spruytershofstraat: knip? / Driepikkelhoeveweg: in huidige toestand niet geschikt als "fietsstraat"  1. Uw onroerende bijdrage voor gemeente daalt terwijl gewestbelasting steeg: saldo = neutraal Op de gemeenteraad van november wees Luc Redig van Groen Ranst op de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dat is een jaarlijkse gemeentelijke belasting die elke eigenaar betaalt op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. Nu het Vlaams gewest deze heffing verhoogde, vond Groen Ranst het niet meer dan fair dat de gemeentelijke bijdrage zou dalen. Zouden die opcentiemen gelijk blijven, dan zou dat een automatische flinke verhoging van de gemeentelijke belasting betekenen. De gemeentelijke opcentiemen stonden nu op de agenda van december: en ze dalen inderdaad van 1120 naar 705 opcentiemen, zodat de inkomsten voor de gemeente gelijk blijven. Het gemeentebestuur heeft de redenering dus gevolgd, zoals de schepen al in november had aangekondigd. Groen keurde uiteraard tevreden het punt mee goed. 2. Verkoop landbouwgrond: kans gemist Aan Elzenweg/Hutveld verkoopt de gemeente aan de aangrenzende bewoners telkens een lap grond achter hun tuin. Achteraan geeft die nadien uit op een nieuwe ventweg. Bestemming landbouw blijft: er mogen geen gebouwen komen. Kurt De Belder (Groen) vroeg of men niet overwogen heeft deze zone te bebossen, in het kader van de voornemens om een klimaatneutrale gemeente te worden, of om ze voor te behouden voor lokale landbouw. De burgemeester vond dit toch de beste keuze; maar er zijn twee grotere percelen niét verkocht: ooit kunnen die naar zijn zeggen misschien hiervoor in aanmerking komen. 3. Spruytershofstraat: petitie voor een "knip" Deze straat krijgt een bord dat vrachtwagens boven 5.5 ton verbiedt (tenzij met lokale bestemming). Kurt De Belder sloot zich aan bij het weren van sluipverkeer - zeker van vrachtwagens - uit woonwijken. Hij vroeg waarom het college echter niets gedaan had met de enquête waarin 22 van de 23 bewoners die antwoordden, zich uitspraken voor een "knip". Die zou elke doorgaand verkeer de weg afsnijden. Kurt: "Soms deinzen jullie terug voor dit soort maatregelen omdat een deel van de mensen dan protesteert, maar hier is men quasi unaniem!" De schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt herinnerde zich de enquête niet goed, maar zei dat dit nu nog niet aan de orde is: eerst komt de heraanleg van de N116. Kurt drong nog aan om de bewoners hierover toch minstens te contacteren, en om het studiebureau dat de heraanleg van de Spruytershofstraat zal doen, deze knip als mogelijkheid te laten opnemen. 4. Driepikkelhoeveweg zoals nu gepland: niet geschikt als fietsstraat Agentschap Natuur en Bos weigert de gemeente achter de bomen een fiets/wandelweg te laten aanleggen. Daarom zal het college hier een fietsstraat van maken. In een straat met dat statuut mag het verkeer maximum 30km/u rijden en mag het fietsers niet inhalen. Zoals de straat er nu uitziet, is het door de breedte en door de berijdbare bermen ernaast echter onmogelijk om dat verbod van de autobestuurders af te dwingen. Kurt De Belder: "Wij zijn absolute voorstanders van fietsstraten in wegen die daarvoor geschikt zijn. De afdwingbaarheid van het inhaalverbod is voor ons essentieel. Fietsers gaan hier echter zéker ingehaald worden als er geen flankerende maatregelen komen zoals paaltjes of haagjes om de breedte te reduceren. Zonder die ingrepen kunnen wij dit niet mee goedkeuren." De schepen bleef bij haar standpunt, en mikte erop dat het respect voor het voorrangsrecht van de fietsers in een fietsstraat gaandeweg wel zal groeien. 20 december 2017