Gemeenteraad 18 april 2016

04 Mei 2016

Gemeenteraad 18 april 2016

: Groen voorstel straatverlichting met ledlampen / Groen voorstel opmaak woonbeleidsplan / Ingepalmde parkeerplaatsen op openbaar domein / Steeds meer voortuinen worden parkeerterreinen / Verdorde bomen brug Oelegem Groene interpellaties  

1. Groen voorstel: stelselmatige invoering van energiebesparende led-straatverlichting

Met deze interpellatie greep ons gemeenteraadslid Lotte Van Camp terug naar de zogenaamde quickscan, een studie die jaren onaangeroerd in de kast lag en naar ons voorstel daarover, twee jaar geleden. Het betreft de vervanging van energieverslindende openbare verlichting door led-verlichting. Toen werd dat afgeblokt omdat men werkte aan een "masterplan" i.v.m. het dimmen 's nachts. Maar nu is er ook het burgemeestersconvenant, door dit bestuur ondertekend, waarmee Ranst belooft de CO2-uitstoot te beperken en klimaatneutraal te zijn tegen 2020.

Lotte: "Ons positief voorstel ligt dus in het verlengde van het burgemeestersconvenant, namelijk het stelselmatig vervangen van oude energieverslindende openbare verlichting door led-lampen. Deze investering met 'quick wins' is ook financieel interessant, want de terugverdientijd ligt onder de zes jaar. Het bestuur kan zich hierin door Eandis laten begeleiden en ondersteunen. Kortom, wij pleiten voor een jaarlijkse investering in een aantal straten, met een korte terugverdientijd."

Het antwoord

Schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts schermde met een paar maatregelen die al energie besparen zoals led-lampen in nieuw aangelegde straten; het dimmen van de lampen levert blijkbaar in Ranst weinig winst op. Hij wil een vervanging van verouderde lampen door led-lampen nu niet overwegen, hij wil liever wachten tot dit economisch voordeliger is.

Onze reactie

Groen vindt dat bijzonder kortzichtig ? letterlijk ? men kijkt alleen naar de ultra korte termijn en is blind voor de bewezen snelle terugverdieneffecten (zoals in Duffel ? met Groen in het bestuur). Wat is de ondertekening van het burgemeestersconvenant dan nog waard in de praktijk? Dubbel jammer: financieel én voor het milieu.

 

2. Groen voorstel: een woonbeleidsplan opmaken voor Ranst

Wij stellen vast dat wonen in onze gemeente meer en meer een uitdaging wordt. De bevolking neemt jaarlijks toe. Jonge mensen vinden moeilijk een betaalbare woning. Het aantal oudere bewoners groeit. Zij willen langer thuis wonen en dus moeten woningen worden aangepast. De vraag naar sociale huisvesting zal blijven toenemen. De laatste actuele gegevens rond ruimtelijke planning en huisvesting dateren van 2007, en waren voor huisvesting gebaseerd op gegevens uit 1999!

Luc Redig: "De vorige gemeenteraad suggereerden we een nieuwe woonbehoeftestudie. Dat werd meteen van tafel geveegd door het bestuur. Andere gemeenten hebben wél een nieuw woonbeleidsplan voor 2014 ? 2019 opgemaakt." Luc citeerde vervolgens uitvoerig de motiveringen bij de plannen van Essen en Kalmthout. "Wat blijkt: de eigen diensten van die gemeenten verzamelden zélf alle gegevens en verwerkten ze tot een beleidsplan. We wijzen er op dat Kalmthout en Essen 18 000 inwoners tellen, zeer vergelijkbaar met onze gemeente dus. We stellen dan ook voor dat onze gemeente het voorbeeld van deze gemeenten (en nog veel andere) volgt."

Daarom legde Groen het volgend punt ter stemming voor. 'De gemeenteraad geeft de opdracht aan de gemeentesecretaris te onderzoeken of de gemeentelijke administratie in samenwerking met het OCMW een woonbeleidsplan kan opstellen en vraagt een gemotiveerd voorstel op de volgende gemeenteraad te brengen.'

Het antwoord

Burgemeester Lode Hofmans zei dat studies niet nodig zijn, ons personeel heeft daar geen tijd voor, we weten alles perfect, er zijn nieuwe woningen nodig, en ja jonge inwoners hebben het moeilijk om een woning te vinden. En wie uit Ranst vertrekt en zijn huis verkoopt zal er een goede prijs voor krijgen, meer dan toen hij het kocht.

Onze reactie

Typisch, een puur economische kijk op wonen. De burgemeester weet alles en heeft voor zijn beleid geen wetenschappelijk onderbouwde gegevens vandoen. Daar zou namelijk wel eens uit kunnen blijken dat er zich qua woningnood andere prioriteiten opdringen dan het soort woningen dat nu bij voorkeur gebouwd wordt in Ranst?

 

3. Regularisatie ingepalmde parkeerplaatsen op openbaar domein

Ruimtelijke ordening: in Ranst een lachertje. Het belang van de bewoners en de bescherming van wat nog rest van ons landelijk karakter en patrimonium lijkt van geen belang. Aanleiding tot deze interpellatie: een burger diende een bezwaarschrift in tegen het aanleggen van een parkeerplaats in de berm (= openbaar domein) voor de woning van zijn buur. Het college stuurt een ambtenaar die vaststelt dat op drie plaatsen de berm zonder vergunning met kiezels verhard werd, onder andere voor een mobilhome. En dan? regulariseert het bestuur de zaak.

Luc Redig: "Geloof het of niet: een nieuwe inwoner in onze mooie, landelijke gemeente stoort zich aan het ongebreideld innemen van openbaar domein en vindt het niet zo prettig om het hele jaar te moeten kijken op een mobilhome, en hij krijgt prompt een regularisatie van alle verharde stukken als reactie. Voorwaarde: het onderhoud van de verhardingen is voor de eigenaars van de woningen? Qua cynisme kan dat tellen. Daarom deze interpellatie: kan het bestuur naar aanleiding van dit voorval toelichten wat hun beleid qua zulke regularisaties inhoudt?"

Het antwoord

Burgemeester Hofmans vond dit alles doodgewoon normaal, "want er zijn te weinig parkeerplaatsen."

Luc Redig: "Je zal als inwoner van onze gemeente in de toekomst nog maar eens een klacht indienen! De wijze waarop het bestuur met, naar onze mening terechte klachten van burgers omspringt geeft te denken. Het lijkt er op gericht iedereen in onze gemeente een vrijgeleide te schenken om zomaar openbaar domein in te nemen en er naar hartenlust privé-parking van te maken."

 

4. Steeds meer voortuinen worden parkeerterreinen

Enkele jaren geleden heeft Groen hierrond ook al eens geïnterpelleerd, maar we zien intussen dat nog meer voortuinen (en ook openbaar domein) in Ranst in privé-parkeerplaatsen worden omgetoverd. Daar is volgens Groen een vergunning voor nodig. De meesten van die inwoners vragen die niet aan en doen maar wat hen goed uitkomt. In andere gemeenten is men die gang van zaken beu en neemt men maatregelen. Zo zal schepen voor Ruimtelijke Ordening Grootaers in Lier er in de toekomst op toezien dat enkel nog gebeurt wat in de parkeerverordening staat.

Daarom stelde Luc Redig de volgende vragen:

  • Erkent het bestuur dat er een probleem is met het innemen van voortuinen als parkeerplaats? 
  • Hoeveel pv's werden er de laatste jaren opgemaakt rond deze zaak
  • Heeft het bestuur de intentie om op te treden en paal en perk te stellen aan deze gang van zaken?

Het antwoord

Burgemeester Hofmans gaf toe dat parkeerplaatsen in een voortuin enkel mogen mits een vergunning, en voor maximum de helft van de oppervlakte, er moet genoeg groen behouden blijven. Bovendien moet de parkeerplaats waterinfiltratie toelaten, ze moet m.a.w. doordringbaar zijn voor regenwater. "Maar we kunnen niet alles controleren."

Toen Luc Redig nog aandrong om de vergunning duidelijk te formuleren en stelselmatig na te gaan of alles aangelegd worden zoals het hoort, kwam de burgemeester nog eens op zijn typische manier uit de hoek: "Laten we het groen redden in de natuur en niet in de voortuinen van de mensen." Tja? Als het er op aankomt mogen we dus alle mooie praatjes over heerlijk landelijk wonen in het groene Ranst vergeten. De burgemeester zal er allerminst van wakker liggen als alles vol beton wordt gestort, groen in de wijken is van geen belang.

 

5. Nieuwe kanaalbrug Oelegemsesteenweg: de beloofde bomen en het verdwaalde bushokje

Groen heeft reeds meermaals geïnterpelleerd over de finalisering van de werken aan de Brug Oelegemsesteenweg. Wij stellen nog altijd vast dat alle aangeplante bomen (meer dan 80) dood zjn, en dat gebruikers van het openbaar vervoer aan de bushalte nog altijd ofwel in het gras moeten gaan staan ofwel op het fietspad. Niet echt een ideale manier het gebruik van het openbaar vervoer te promoten.

Onze vragen

  • Hoever staat het met de oplevering van de werken? 
  • Is er reeds contact geweest met de verantwoordelijke(n) rond de aanplantingen en de bushalte?
  • Zullen er dit jaar nog nieuwe bomen worden geplant?

Het antwoord

Over de mislukte aanplanting van bomen is momenteel een rechtszaak bezig. Nieuwe bomen kunnen dit plantseizoen trouwens niet meer, het is te laat. Over de bushalte is er overleg met de nv De Scheepvaart, maar een groot probleem is het niet: er zijn toch maar weinig mensen die hier opstappen.
(Van respect voor de reizigers gesproken?)

30 april 2016