27 sep 2018

Gemeenteraad 17 september: drie Groen-interpellaties

Aanbevolen route vrachtverkeer Boerenkrijglaan-Schawijkstraat-Wijnegembaan-Cruyenveldebaan / Oelegemsesteenweg: smal gevaarlijk fietspad - 50 km/u aangewezen / Ruimtelijke ordening: college negeert vaak de adviezen

1. Aanbevolen route vrachtverkeer Boerenkrijglaan-Schawijkstraat-Wijnegembaan-Cruyenveldebaan

In Ranst is er veel terechte opschudding sinds de verschijning van de oranje borden met de nieuwe aanbevolen vrachtwagenroute richting Keerbaan. De andere route, richting Ter Straten-Vaartstraat, gaat nog steeds via de Kastanjelaan-Wilgenlaan-Zevenbergenlaan. Volgens Groen zijn beide routes zeer nadelig voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker en voor de leefkwaliteit van wie er woont. Je ziet op de route richting Keerbaan heel veel fietsverkeer, wandelaars, het zorgcentrum Zevenbergen, spelende kinderen, jeugdbewegingslokalen en vakantiekampen… Daarbovenop komt de slechte zichtbaarheid op de bochtige en smalle stukken van de route.

Kurt De Belder betreurde dat het bestuur bij het zetten van de borden geen enkele begeleidende maatregel nam voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker. In de plaats van het college doet Groen het dan maar. Kurt stelde vier maatregelen voor, aangepast aan de verschillende lokale situaties: fietssuggestiestroken, fietslogo’s op het wegdek, een verkeersbord F50bis dat afslaand verkeer verwittigt voor fietsers, en een beter onderhoud van het wandelpad Boerenkrijglaan, dat bij modderig weer voor de vele rolwagens ongeschikt is.

Antwoord van het college

Schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt beloofde dat onze voorstellen in de Verkeerscommissie aan bod zullen komen. Maar dat wandelpad, vond zij, dat kunnen de fietsers toch ook inslaan?

Reactie van Groen
Alsof fietsers naar een (weliswaar mooi) wandelpad moeten uitwijken en op de officiële weg niet thuishoren omdat vrachtwagens ruim baan moeten krijgen… Trouwens: hoe komt het dat een oppositiepartij dergelijke voorstellen voor veilig verkeer moet indienen omdat het college zélf daar niet aan denkt, bij het uitstippelen van vrachtwagenroutes? Daarom wil Groen in de toekomst dat een zwakkeweggebruiker-toets bij iedere mobiliteitsingreep de regel wordt.

2. Oelegemsesteenweg: smal gevaarlijk fietspad - 50 km/u aangewezen

Een goed jaar geleden kwam er overal in Ranst een nieuw snelheidsregime. (Onder meer) voor de Oelegemsesteenweg ging Groen toen niet akkoord met de 70 km/u. Die weg heeft weliswaar het statuut van verbindingsweg, maar er is geen afgescheiden fietspad, er zijn gevaarlijke bochten waar de vrachtwagens vaak over het fietspad uitwijken, en de brug over de E313 draagt sporen van menig ongeval. Toch bleef het college toen bij 70 km/u, ook op dat uiterst gevaarlijk stuk. Maar Groen was niet alleen met zijn bezorgdheid, ook burgers klaagde de situatie aan.

Kurt De Belder: “Het bestuur zette daarom dit voorjaar paaltjes tussen rijweg en fietspad. Die waren binnen de kortste keren stuk gereden. Nu plannen jullie daar ‘overrijdbare rijbaangeleiders’, terwijl nu al vaststaat dat die ook geen lang leven beschoren zijn. Studie- en adviesbureau Gowaco meldt dat de bocht te scherp is om aan 70 km/uur te nemen en dat dit de oorzaak is van het rijden over het fietspad.”

Nu is er wel een evaluatie van heel het Ranstse snelheidsplan op komst, weten we. Kurt vroeg daarom wanneer die evaluatie gaat gebeuren, en waarom er niet sneller maatregelen komen voor meer verkeersveiligheid?

Het antwoord en onze reactie
Een duidelijk antwoord kregen we niet. Schepen Tine Muyshondt beweerde dat er geen officiële cijfers zijn die ongevallen op dat stuk Oelegemsesteenweg bewijzen. Ze vroeg zich zelfs af of Groen tégen de auto’s is.
Dat is Groen absoluut niét! Maar Groen is wél voor veilig (auto)verkeer. En Groen vindt niet dat men moet wachten op (bewezen) ongevallen om overduidelijke gevaarsituaties te beveiligen en om tegemoet te komen aan het onbetwistbare onveiligheidsgevoel bij fietsers op het moment dat ze worden ingehaald door een vrachtwagen.

3. Ruimtelijke ordening: college negeert vaak de adviezen

Luc Redig legde het college op de rooster met een aantal recente voorbeelden van collegebesluiten die lijnrecht ingingen tegen de adviezen van de gespecialiseerde ambtenaren. Vooral de vergunning om een vijver te dempen viel op. Luc verwees naar de droge zomer, de problemen met de dalende grondwaterspiegel en de algemene aandacht die tegenwoordig uitgaat naar de aanleg van waterbekkens en naar maatregelen om verharding (beton, asfalt…) van de grond te vermijden of zelfs te vervangen, zodat regenwater beter kan infiltreren – wat tegelijk nuttig is tegen overstromingen.

Eind augustus vroeg een inwoner vergunning om de visvijver in kwestie dicht te leggen. De dienst Waterbeleid van de provincie wees erop dat "het gaat om overstromingsgevoelig gebied en dat de vijver een bufferbekken vormt bij overstroming; dat buffervolume kan niet worden verwijderd zonder compenserende maatregelen op het eigen terrein." Onze eigen gemeentelijke omgevingsambtenaar besloot dan ook dat de vergunning niet kon verleend worden.

Het college beslist echter: “De vijver heeft geen natuurlijke bufferfunctie omdat deze volledig kunstmatig aangelegd is, weinig infiltreert (…). Het negatief advies van de Dienst Integraal Waterbeleid wordt niet bijgetreden.”
Luc Redig: “Je moet als specialist maar werken bij de gemeentelijke of provinciale diensten: je advies is van geen enkel nut. De grote waterspecialisten zitten blijkbaar in het college. Laat mij toe dit te betwijfelen.”

Antwoord van het college was te verwachten, met als resultaat: zelfs in tijden van waterschaarste, na een kurkdroge zomer, vindt het college het nodig het advies van de hogere overheid te negeren en een visvijver te laten dempen. M.a.w. een mogelijkheid om water te bufferen gaat verloren.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Koen Denissen
  commented 2018-10-03 13:20:47 +0200
  Beste mensen van Groen Ranst. Wat het laatste punt m.b.t. de waterhuishouding betreft maak ik mij ook wel enigszins zorgen (wonende in een wijk waar in het verleden ook overstromingen zijn geweest). Ik heb ook reeds enkele bezwaren ingediend tegen het GRUP Broechem Zuid, ophoging van gronden aan de Broddestraat (voor zogezegd landbouwdoeleinden) en de plannen voor Bossenstein Golf. Nemen jullie heden ook actie tegen het plan-MER GRUP Golf Bossenstein? Men wil daar ook regulariseringen (in nota bene natuurgebied!). Ten zuiden van de Bistweg gaat het blijkbaar ook over agrarisch gebied dat ten onrechte ingenomen is en men wil meer/veel water oppompen. Dat lijkt me ook niet goed voor de vele fruitbomen die in de buurt staan. Blijkbaar mag slechts 500 m³/jaar worden opgepompt, maar in 2017 werd 11.073 m³ opgepompt om het gras te sproeien. Dat laatste is een wederkerende zaak. Ook werden in het verleden reeds herhaaldelijk overtredingen inzake bouwwetgeving gedaan en zelfs vastgesteld en ook de jaarrekening van Golf Bossenstein werd voor 2017 nog niet neergelegd. Er waren door Golf Bossenstein ook regelmatig RSZ Dagvaardingen. Om maar te zeggen dat men zich daar van God noch gebod iets aantrekt. Heeft iemand dit dossier bekeken en kan men dit toelichten zodat ik nog kan trachten zelf een bezwaar in te dienen? Het dossier is reusachtig en erg technisch zodat hulp welkom is!

  Mvg

  Koen Denissen
  +32 494 59 49 39
  koendenissen@telenet.be