Gemeenteraad 17 februari: inspraak en participatie hervormd / kleuterschool Broechem

06 Maart 2020

Gemeenteraad 17 februari: inspraak en participatie hervormd  / kleuterschool Broechem

Inspraak en participatie Hiermee stond voor Groen een zeer belangrijk punt op de agenda. Het Groen-N-VA bestuur vindt de inbreng van de Ranstenaars bij het gemeentelijk beleid inderdaad nuttig, nodig, zelfs onontbeerlijk. Waar we met Ranst naartoe gaan, bekijken we voortaan samen. Vorig jaar was er daartoe reeds de wetenschappelijke bevraging van de bevolking. De resultaten daarvan hebben mee de meerjarenplanning geïnspireerd. Nu keurde de gemeenteraad van februari de hervorming van de inspraak- en participatieorganen goed, die de inbreng van de inwoners de komende jaren moeten stroomlijnen. Groen-schepen Luc Redig legde op de gemeenteraad uit hoe Ranst dit vanaf nu aanpakt. Gecoro (ruimtelijke ordening), Jeugdraad, Lokaal Overleg Kinderopvang en Culturele Raad blijven hetzelfde zoals vroeger, maar voor de andere domeinen laat Vlaanderen de gemeenten voortaan vrij om inspraak en participatie zelf te organiseren. Ranst werkt vanaf nu met themaraden, een participatieforum en een bewonerspanel. Het bestuur van Ranst liet/laat zich bijstaan door een professioneel begeleidersteam. De nieuwe “themaraden” vervangen de vroegere adviesraden. Bedoeling: een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de bevolking, met méér mensen – en dat kan evengoed voor een tijdelijk engagement zijn. Bij de bevraging konden mensen zich al opgeven, en er komen nog meer gelegenheden om aan te pikken.Het nieuwe participatieforum dient voor de onderlinge communicatie en coördinatie tussen de raden onderling en met het bestuur. In dit forum zitten de leidinggevende ambtenaren en de bevoegde schepenen. Ook geheel nieuw is het bewonerspanel: mensen kunnen zich opgeven om over bepaalde thema’s door het bestuur geraadpleegd te worden. Bij de grote enquête vorig jaar hebben velen zichzelf al kunnen opgeven en er komen ook nog nieuwe oproepen om in het bewonerspanel mee na te denken over de toekomst en het beleid in Ranst. Iedereen kan de verslagen lezen, de agenda volgen en komen meedoen en -denken. Deze nieuwe inspraak met themaraden, participatieforum en bewonerspanel wordt hopelijk een succes. Zo nodig zal na evaluatie bijgestuurd worden. Op de website van de gemeente en in Ranst Info vind je info over alle themaraden. Themaraden waar het bestuur nu alvast aan denkt: Erkenning Ranstse verenigingen, Infrastructuursubsidies vrije tijd (subsidieaanvragen voor gebouwen of terreinen van onze verenigingen), Senioren, Ontwikkelingssamenwerking, Kampioenenviering, Sport op school, Sportpromotie, Sportinfrastructuur, Winterwandeling, Fietsdrieluik, Fotozoektocht, Open monumentendag … Interesse? Mail naar [email protected] en vertel in welke raad / raden je graag wil meedenken. Of welke raad er ook zou moeten ingericht worden. Een overzicht vind je op de website van Ranst. Kleuterschool Vorige gemeenteraad stond de voorlopige, en nu de definitieve oprichting van een kleuterafdeling bij De Sleutel in Broechem op de agenda. Groen-schepen Annelies Creten lichtte toe: de demografische evolutie rechtvaardigt dit, en nee er is geen investering nodig want onze eigen technische dienst kan toiletjes e.d. plaatsen, er was voldoende overleg met de andere gemeentescholen en de OVSG, en wij zijn als gemeentebestuur verplicht om de kwaliteit en de toekomst van deze scholen te vrijwaren en aan de ouders de keuze aan te bieden. 20 februari 2020