Gemeenteraad 16/9/2013

20 September 2013

Gemeenteraad 16/9/2013

Gemeenteraad 16/9/2013 ANDERE GROENE INTERPELLATIES: Achterstand sociale huisvesting / overplakken affiches op de infozuilen / wateroverlast Herentalsebaan1. Sociale huisvesting: Ranst blijft nog altijd ver achter

Ranst vormt ook op dit vlak een zwarte vlek binnen de provincie. Vergeleken bij andere gemeenten loopt Ranst dramatisch ver achter op de Vlaamse streefcijfers. Dat zit Groen al lang dwars. Maar op onze vele pleidooien voor een beleid rond meer sociale woningen kregen we van de burgemeester altijd hetzelfde antwoord: Ranst wenst niet samen te werken met huisvestingsmaatschappijen, het OCMW doet reeds genoeg.

Nu dreigt de Vlaamse regering echter met maatregelen tegen gemeenten die te weinig sociale woningen blijven aanbieden. Mogelijke sancties gaan van het onder curatele plaatsen, het verplicht bouwen van woningen tot zelfs een vermindering van de bijdrage vanuit het gemeentefonds. Het compleet gebrek aan sociaal huisvestingsbeleid in onze gemeente zou dus wel eens nare gevolgen kunnen hebben?

Onze vragen

  • Hoe reageert het bestuur op dat ultimatum? Gaat Ranst -wat we vrezen- de reactie van de minister afwachten, of zal het bestuur alsnog een actiever huisvestingsbeleid opstarten? 
  • Heeft het bestuur het door de minister gevraagde plan van aanpak opgesteld en wat houdt dit in?

Het antwoord

We werken eraan, er zijn  onlangs woningen bijgekomen, maar alles kan niet in één keer?

Onze reactie

Groen vindt dat de inspanning veel intenser moet zijn, de achterstand is véél te groot. We komen terug op een oud Groen voorstel: het hoeft toch niet altijd nieuwbouw te zijn? Het kan ook via samenwerking met sociale verhuurkantoren. Die zorgen ervoor dat bestaande woningen met huursubsidies ter beschikking komen voor sociale huisvesting.

 

2. Plakproblematiek Ranst

Onze vragen

Enkele maanden geleden heeft Groen al eens geïnterpelleerd over de plakproblematiek in Ranst: het probleem van discotheken van buiten Ranst die affiches van de lokale verenigingen illegaal overplakken. Toen werd ons verteld dat er naar een oplossing werd gezocht. We zijn nu enkele maanden verder en het probleem blijft zich voordoen. Is er eigenlijk al iets ondernomen?  

Het antwoord

Dat antwoord was vaag genoeg om ons te laten vrezen dat de Ranstse verenigingen in de kou zullen blijven staan. Overtredingen worden niet aangepakt omdat ze laag op de prioriteitenlijst staat van de politie.

Groen blijft dit opvolgen: het destijds door de gemeenteraad goedgekeurde plakreglement is er ten dienste van de verenigingen en het moet volgens ons dan ook nageleefd worden. Niets doen is geen optie. We verwachten oplossingen.

3. Wateroverlast Herentalsebaan

Op 27 juli ll. Liepen na een wolkbreuk in de Herentalsebaan nog maar eens een aantal kelders en garages onder water. Hoewel politie en brandweer aanwezig waren, konden ook zij enkel toekijken hoe voor de zoveelste keer mensen werden getroffen door wateroverlast.

Onze vraag

Het bestuur is zonder twijfel op de hoogte van deze problemen, de vorige coalitie beloofde immers dat de problemen zouden worden opgelost. Kan het bestuur een stand van zaken geven?

Het antwoord

Het kwam door extreme neerslag op zeer korte tijd. Maar door de klimaatverandering valt niet uit te sluiten dat dit zich nog herhaalt. De afvoergracht naar de Kromstraat was ook niet helemaal vrij. Een studiebureau maakt een evaluatierapport op.

Het bestuur vindt ook dat er meer moet worden gedaan voor een betere regenwaterhuishouding: groenaanleg, regenwateropvang, betere waterdoorlaatbaarheid door minder verharding enz.

Onze reactie: eindelijk inzicht! Maar waarom nú pas?

Natúúrlijk moeten we meer doen voor een betere regenwaterverwerking! Maar waarom is het college dan op onze vroegere voorstellen in die richting nooit ingegaan? Bij verkaveling meer groen voorzien, maatregelen opnemen in de bouwvergunning, verharding van voortuinen tegengaan enz.: die ideeën deed het vorige bestuur (met dezelfde partijen als het huidige) af als 'onhaalbare groene voorstellen'.

Maar dat vond men dertig jaar geleden ook van zonne- en windenergie?

Groen blijft het dossier Herentalsebaan (en de waterproblematiek in het algemeen) opvolgen. We zullen er bij het college op aandringen met de gemeente Wommelgem samen te werken voor een oplossing.

25 september 2013