Gemeenteraad 16/12/2013

17 December 2013

Gemeenteraad 16/12/2013

GROEN RANST GEEFT 'STRATEGISCH MEERJARENPLAN' EEN ONVOLDOENDE Fractieleider Luc Redig maakte met de nodige kritische kanttekeningen duidelijk waarom Groen het meerjarenplan en het budget 2014 niet kon goedkeuren. Algemene conclusie: er zijn veel te weinig middelen en te weinig personeel om van Ranst een moderne, duurzame, veilige, sociale gemeente te maken. Groen wil niet nog eens zes jaar beleidsmatige stilstand in Ranst..Uit de tussenkomst van Luc Redig:

"Van bij het aantreden van deze nieuwe coalitie heeft onze fractie, en niet alleen wij, dit bestuur tevergeefs gevraagd naar een beleidsvisie voor de komende jaren. Het bestuur heeft ons steeds voorgehouden dat bij de presentatie van de begroting alles veel duidelijk zou worden. Dat klopt: het wordt nu heel duidelijk waarvoor dit bestuur staat en waar het de komende jaren met onze gemeente naar toe gaat en dat is geen fraai beeld."

"Laat ons eerst eens kijken naar de ronduit hallucinante doelmatigheidsanalyse. Daaruit blijkt o.a. dat de klachtenopvolging in onze gemeente niet goed werkt, dat bouwovertredingen slecht worden opgevolgd enz. De algemene conclusie is dat er veel te weinig middelen zijn en te weinig personeel om van Ranst een moderne, duurzame, veilige, sociale gemeente te maken."

"Wanneer we de analyse van het toekomstig beleid bekijken dan wordt het duidelijk dat onze gemeente de komende jaren op een heel aantal vlakken voor belangrijke uitdagingen staat. Een kleine greep: nood aan betaalbare woningen, strengere ecologische regels (afval, energie, water), de nood aan meer verkeersveiligheid, bedreiging van de beschikbare openbare ruimte enz.

Het bestuur formuleert dan ook 12 ambitieuze beleidsdoelstellingen die een antwoord zouden moeten geven op deze uitdagingen. Op een aantal daarvan wens ik wat dieper in te gaan."

Enkele doelstellingen van naderbij bekeken

Luc Redig: "De eerste doelstelling 'de bijdrage van onze bewoners blijft ongewijzigd', wordt op het eerste gezicht gehaald: de belastingen en de onroerende voorheffing stijgen niet. Maar we weten ondertussen dat een aantal kleinere belastingen (retributies) wél stijgen?"

"Bij de invulling van doelstelling 2 en 3 hebben we heel veel bedenkingen. In het organigram van het gemeentepersoneel stellen we vast dat nogal een aantal A-functies niet ingevuld zijn, uitdovend zijn of zelfs gewoon geschrapt. Wij vragen ons af hoe dit bestuur een optimale dienstverlening gaat realiseren, en met name in de dienst ruimtelijke ordening en milieu met de schrapping van een afdelingshoofd ruimtelijke ordening en de uitdoving van de functie diensthoofd milieu. De milieudienst zal worden geleid door een duurzaamheidsambtenaar die daarvoor eigenlijk niet werd aangenomen."

"De invulling van doelstelling 5, het 'betrekken van de burger bij een transparant beleid' is een lachertje. De opsomming van initiatieven gaat van organiseren van recepties, jubilea en huldigingen, lidmaatschappen enz. Met als klap op de vuurpijl: 'De burger participeert in het beleid van de gemeente Ranst: 9.000 euro voor het organiseren van de verkiezingen'!" 

"Doelstelling 6 omvat alles rond milieu, duurzame ontwikkeling en natuur. De nieuwe afvalregeling is reeds uitvoerig besproken, maar in het actieplan 'het duurzaam efficiënt beheer van het openbaar domein' enz. vinden we op geen enkele manier terug wat deze 'duurzaamheid' inhoudt.

(?) Ook bij doelstelling 'implementatie van een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang' zijn we echt benieuwd wat er gaat gebeuren."

"In verband met de quasi eindeloze lijst subsidies, zouden wij nogmaals willen vragen eens een kritische doorlichting te doen. Wij hebben immers de indruk dat deze subsidies gewoon jaarlijks worden verlengd, en er geen vragen worden gesteld naar de efficiënte, laat staan duurzame aanwending van het geld."

(?)

Conclusie van Groen Ranst

"Het zal duidelijk zijn: het meerjarenplan en het budget 2014 zoals het er nu ligt, roept meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven. Buiten het afvalbeleid vinden wij nergens nog maar een aanzet tot een vernieuwend, duurzaam, efficiënt, participerend of sociaal beleid. Dit bestuur heeft zich als voornaamste doel gesteld: laat alles zoals het is, neem geen risico's, bespaar vooral op personeel en milieusubsidies? maar verhoog zeker de belastingen niet.

Wij zeggen: je zou maar durven belastingen verhogen, terwijl je de dienstverlening afbouwt.

Nergens vinden wij een concreet plan of initiatief om het groeiend mobiliteitsprobleem aan te pakken. Verkeersveiligheid is een lachertje en zal gemiddeld over 6 jaar met 20% worden verminderd? begrijpe wie begrijpen kan.

Omdat wij vinden dat Ranst niet opnieuw zes jaar kan stilstaan, keuren wij dit punt dan ook niet goed."

17 december 2013