Biodiversiteit? Ranst blijft wegbermdecreet schenden

23 Mei 2011

Biodiversiteit? Ranst blijft wegbermdecreet schenden

Ook dit jaar liet het bestuur veel vroeger dan toegelaten door de Vlaamse overheid, wegbermen maaien. Doel van dat bermdecreet is om in die kleine stukjes natuur langs onze wegen opnieuw tot een fraaiere en rijker gevarieerde flora te komen. De drie bepalingen van het bermdecreet zijn:Eerste maal maaien mag pas na 15 juni; tweede maal na 15 september;

  • Het maaisel moet verwijderd worden;
  • Niet bespuiten met herbiciden en insecticiden.

Verschillende gemeentelijke wegen én het toeristische SAFI-fietspad waren echter al begin mei gemaaid: anderhalve maand voor de wettelijke datum! Van mogelijke hinder voor het verkeer of verkeersonveilige situaties door overdadige begroeiing was nergens sprake. Alleen in dát geval is een afwijking toegestaan. Het is duidelijk dat natuurbehoud en biodiversiteit voor dit bestuur niet echt belangrijk is.

Ranst overtreedt reeds verschillende jaren deze wetgeving. Door zo vroeg te maaien krijgt de soortenrijkdom geen kans. Wel gaan de grassen sneller groeien, waardoor de kosten van volgende maaibeurten oplopen. Zo liggen bijvoorbeeld de bermen langs het SAFI-pad er erg saai bij, terwijl het naleven van de wetgeving ervoor gezorgd zou hebben dat duizenden fietsers tijdens deze zomer hadden kunnen genieten van een veel rijkere bloemenpracht.

Ecologisch bermbeheer draagt bij tot de instandhouding van vele wilde planten en dieren (bijen, hommels, vlinders, vogels,...). Een berm vol bloemen doorbreekt monotone landschappen en verscherpt ongemerkt de aandacht van de weggebruiker. En ten slotte hebben bloemrijke wegbermen zelfs een economische meerwaarde: ze moeten beduidend minder gemaaid worden.

Groen!Ranst vindt het een gemiste kans dat het Ranstse bestuur de wetgeving al zo lang niet naleeft, zeker nu de biodiversiteit overal zo benadrukt wordt. Groen!Ranst wees op de gemeenteraad van mei het bestuur nogmaals op de geldende wetgeving.

De schepen van groenvoorziening erkende dat er soms te vroeg gemaaid wordt, en dat de gemeente de aannemers zo veel mogelijk aanspoort om laat genoeg te maaien. Hij wees op het bermbeheersplan, dat afwijkingen wel mogelijk maakt. Het Safi-spoor is een geval apart, omdat de zware maaimachines van de aannemer daar niet kunnen komen. En als de begroeiing te hoog wordt, kunnen de gemeentearbeiders met hun materiaal niet meer maaien. Maar hij zal bekijken hoe er een mouw aan kan gepast worden. Groen! stelt voor om, zoals andere gemeenten dat doen, eventueel enkel een smalle strook naast het fietspad te maaien.    

Groen! vindt ook dat de gemeente de bevolking kan informeren over de voordelen van een ecologisch bermbeheer, via een brochure en via het gemeentelijk infoblad. En waarom geen informatieborden over de voordelen van een correct maaibeleid langs onze fietspaden? Zo worden mensen zich ervan bewust dat kruidenrijke bermen heel wat voordelen bieden. Langs autosnelwegen doet de Vlaamse overheid dat al geruime tijd.

23 mei 2011