Belangenvermenging - persmededeling

28 Augustus 2019

Belangenvermenging - persmededeling

PERSMEDEDELING - N-VA en Groen Ranst Op 26 augustus 2019 werd er een extra gemeenteraad in Ranst gehouden waar in een besloten zitting de gemeenteraadsleden kennisgenomen hebben van het forensische auditrapport opgesteld door Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen heeft in 2018 meerdere meldingen van mogelijke onregelmatigheden ontvangen. Op 24 september 2018 heeft Audit Vlaanderen gemeld dat er een audit opgestart werd in Ranst. Het onderzoek van verschillende dossiers betreffende ruimtelijke ordening en het gunnen van bepaalde opdrachten die zich situeren in de periode 2011-2017, liep van oktober 2018 tot en met augustus 2019. Audit Vlaanderen deed vaststellingen die er mogelijk op wijzen dat misdrijven werden gepleegd. Het is niet aan het gemeentebestuur of de gemeenteraad om te oordelen over het strafrechtelijk karakter van de vastgestelde feiten. Dit wordt overgelaten aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie en het parket die het auditrapport op 9 augustus 2019 ontvangen hebben. De belangenvermenging in hoofde van drie leden van het vorige college van burgemeester en schepenen werd door Audit Vlaanderen vastgesteld.Artikel 27 van het gemeentedecreet en de deontologische code voor lokale mandatarissen Gemeente Ranst verbiedt dit uitdrukkelijk.Hierin staat dat het voor een raadslid verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij/zij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Naar aanleiding van een klacht over belangenvermenging schrijft gouverneur Cathy Berx in haar brief van 5 december 2016 aan het college van burgemeester en schepenen van Ranst letterlijk: “Ik benadruk dat het in eerste en laatste instantie aan de mandataris zelf is om na te gaan of er sprake is van belangenvermenging in de zin van artikel 27 van het gemeentedecreet. Overtreding van dit artikel kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging op basis van artikel 245 van het strafwetboek. Dit impliceert dan ook dat het de mandataris is en niet de administratie die de belangenvermenging moet inschatten.” Op het vlak van Ruimtelijke ordening stelde Audit Vlaanderen vast dat tijdens de voorbije twee legislaturen in gemeente Ranst meerdere politiek mandatarissen deelnamen aan besprekingen of beslissingen in dossiers waarin zij mogelijk persoonlijke of zakelijke belangen hadden en die mogelijk een strafrechtelijke inbreuk inhouden. Het gaat hier over volgende dossiers: • de verkavelingsvergunning Schuurblok in Oelegem, • vergunningen verleend aan Stejo Construct, • de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige vergunning voor Pomuni;• de projecten gerealiseerd door DCA;  Audit Vlaanderen stelde ook onregelmatigheden vast in drie dossiers met betrekking tot het gunnen van opdrachten in verband met het gemeenschapscentrum Den Boomgaard. Via de analyse van de dossiers ruimtelijke ordening en van de aankoop- en uitbestedingsdossiers, stelde Audit Vlaanderen een aantal kwetsbaarheden vast in de interne organisatie van gemeente Ranst. Hoe gaan we nu verder? De 6 aanbevelingen, die gedaan werden door Audit Vlaanderen en die handelen over de deontologische code, de afbakening van bevoegdheden en de procedures, werden vrijdag 23 augustus 2019 doorgegeven aan het Managementteam van de gemeente Ranst met de opdracht ze verder uit te werken en om een actieplan op te maken. Deze aanbevelingen zullen op het college van burgemeester en schepenen van 5 september besproken worden en op 16 september ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De aanbevelingen zullen uiterlijk tegen 30 september 2019 bezorgd worden aan Audit Vlaanderen. Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of het zich burgerlijke partij zal stellen in dit dossier. Het gaat hier voornamelijk over de reputatieschade die geleden wordt door mandatarissen die wel integer zijn en zich houden aan de regels. Het imago van deze mandatarissen wordt door de belangenvermenging van enkelen zwaar aangetast. De meerderheidspartijen (N-VA en GROEN) hebben dit rapport met verbazing, ontgoocheling en plaatsvervangende schaamte gelezen. Wij betreuren het gebrek aan normen en waarden bij enkele van onze collega gemeenteraadsleden. Wij veroordelen krachtdadig de feiten die nu aan het licht zijn gekomen. Ten slotte stellen de meerderheidspartijen (N-VA en GROEN) dat zij van oordeel zijn, na het lezen van het auditverslag en de toelichting die we op 27 augustus 2019 gekregen hebben, dat het nu aan de verschillende fracties in de gemeenteraad is en de personen die genoemd zijn in deze forensische audit om zich te beraden en juiste conclusies te trekken.   Johan de Ryck (N-VA) Luc Redig (GROEN)Burgemeester Ranst Eerste Schepen RanstTel: 0475/62.90.63 Tel: 0492/18.72.40 ((foto: Niabot op Wikimedia Commons)