Gemeenteraad 17 oktober 2016

24 Oktober 2016

Gemeenteraad 17 oktober 2016

: Oversteek aan schooltje Emblem (Oostmalsesteenweg-Stapstraat): 50 km/u? / Fietsstraat Emblemseweg: markering verbeteren / Fietscharter: welke concrete realisaties mogen we verwachten? / Doortocht Broechem: Groen blijft bij zone 30 Groene interpellaties1. Oversteek gevaarlijk kruispunt N14 (Oostmalsesteenweg) aan schooltje Emblem

Zie onze interpellatie van vorige gemeenteraad. Het college reageerde snel en positief op ons voorstel om via een speciale regeling ("decreet van 16 mei 2008") als gemeente een "aanvullend reglement" aan de Vlaamse regering voor te leggen om op deze gewestweg een snelheidsbeperking in te voeren in de zone rond dit kruispunt. De hele gemeenteraad stemde hiermee in.

Groen stelde voor om binnen deze langere zone 50 nog een kortere zone 30 (enkel voor en na de schooluren) te voorzien zodat het verkeer langzaam afgeremd wordt, Dat voorstel haalde het jammer genoeg niet, ondanks ons aandringen.

Toch mogen we fier zijn dat Ranst deze maatregel bij het Gewest zal voorleggen. Het is nu afwachten en zo nodig druk uitoefenen bij de hogere overheid. Er moet eindelijk iets gebeuren aan dit gevaarlijke kruispunt!

2. Fietsstraat Emblemseweg: markering verbeteren

Steeds meer gemeenten kiezen voor een 'fietsstraat': een weg met specifieke regels, waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Zij mogen de ganse breedte van de rijbaan (bij eenrichtingsverkeer) gebruiken ofwel de helft ervan (bij tweerichtingsverkeer). Auto's mogen fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger zijn dan 30 km/u. Auto's zijn er dus als het ware te gast.

Groen had al in februari 2015 (!) voorgesteld om ook in Ranst fietsstraten in te voeren. Het antwoord van toen luidde: nee hoor, dat is meer iets voor in een stad. Maar zoals wel meer gebeurt, voert ons college na verloop van tijd toch weer een van onze voorstellen uit. Sinds kort is de Emblemseweg namelijk een fietsstraat. Maar de borden en de wegbeschildering maakten niet goed duidelijk waar het om gaat.

Lotte Van Camp toonde op de gemeenteraad verschillende foto's, gevolgd door voorstellen om de verkeerssituatie te verduidelijken: "Dit besluit kunnen we enkel toejuichen, het bewijst dat een fietsstraat niet enkel thuishoort in de stad, maar ook in een gemeente als Ranst. Wij willen hier, samen met jullie, dan ook een succes van maken. Maar door de ontbrekende markering over de hele lengte van de weg ontstaat verwarring bij zowel fietsers als automobilisten, die twijfelen of de fietsstraat in dit of dat gedeelte wel of niet geldt. In Leuven bijvoorbeeld ziet en voelt men over de hele lengte dat men zich begeeft in een fietsstraat."

Het antwoord

Het gemeentebestuur vond ook dat de markering in de Emblemseweg inderdaad beter moest en ging de situatie aanpakken zodat fietsers en automobilisten over de hele lengte het gevoel hebben door een fietsstraat te rijden. De schepen voor Verkeersveiligheid beloofde meer informatie voor de automobilisten, eventueel via de politie. 

3. Charter sterk fietsbeleid: welke concrete realisaties mogen we verwachten?

Onze gemeenteraad ging in februari in op het voorstel van Groen om het 'Charter Sterk Fietsbeleid' van Fietsberaad Vlaanderen te ondertekenen. Door die toetreding moet Ranst nu concrete acties opgeven die onze gemeente voor einde 2018 belooft te realiseren. Groen vroeg intussen al meermaals naar deze verdere invulling van het Charter, maar hierop kwam geen antwoord. En op de website van 'Fietsberaad Vlaanderen' staat Ranst bovendien nog steeds niet bij de ondertekenende gemeenten.

Luc Redig, op de gemeenteraad: "Wij stellen ons dan ook de vraag wat de waarde van een gemeenteraadsbesluit nog is. De intentie tot aankoop van elektrische fietsen en de realisatie van een fietsstraat laten ons wel verhopen dat de wil om het Charter uit te voeren aanwezig is. Maar anderzijds merken we dat het college bijvoorbeeld bij de toekenning van bouwvergunningen toch nooit een verplichting tot fietsparking oplegt ? "Er zijn immers al genoeg regeltjes", antwoordde de burgemeester ons onlangs? En bij ruimtelijke planning wordt steeds prioriteit gegeven aan de auto en wordt er pas daarna aan fietsers en voetgangers gedacht. Vandaar onze vraag: welke concrete weg wil het bestuur afleggen tegen het einde van deze legislatuur in 2018?"

Het antwoord en onze reactie

De schepen voor Verkeersveiligheid Tine Muyshondt somde enkele acties op, zoals fietssuggestiestroken, fietsparkings bij manifestaties en de verbetering van de kerkwegels. En we kwamen ook te weten dat het college "ooit" nog wel eens het safi-fietspad zou willen doortrekken vanuit Broechem richting Oelegem. Maar dat zal zeker niet voor deze legislatuur zijn, vrezen we.

Voor Groen mag het engagement in het kader van het Fietscharter in elk geval veel meer inhouden! In de eerste plaats meer en betere fietspaden, die goed onderhouden worden. Met nog altijd de gevaarlijke Oelegemsesteenweg als absolute prioriteit. Groen Ranst werkt nu aan een oplijsting van aan te pakken en/of te realiseren fietspaden langs de gemeentewegen. We denken dan o.a. ook aan de "rampfietspaden" Herentalsebaan, Vincent Goossenslaan en Vaartstraat (tussen E313 en Albertkanaal). Onze fietsers verdienen in Ranst veel méér dan een symbolisch duwtje in de rug, ze verdienen een ernstig fietsbeleid met voldoende investeringen.

4. Doortocht Broechem (N116): Groen blijft pleiten voor zone 30

Nu de cofinanciering voor een trajectcontrole op de N116 er niet komt besliste het college op 29 september om te opteren voor een flitscamera. Van een snelheidsregime van 30 km/u is echter helemaal geen sprake meer? terwijl datzelfde bestuur officieel steeds gepleit heeft voor een zone 30 in iedere Ranstse dorpskern.

Groen blijft zulk een zone 30 zeer belangrijk vinden: liefst 3/4 van alle ongevallen met kinderen op weg naar school gebeuren volgens het BIVV in een straal van 300 m buiten de zone 30. Langs gewestwegen in schoolomgevingen is daarom een apart fietspad nodig ? wat in Broechem niet het geval is - en als dat ter plaatse niet mogelijk is, is een zone 30 aangewezen.

Luc Redig: "Wij dringen er bij het bestuur op aan, desnoods ook hier door de toepassing van het decreet van 16 mei 2008, om werk te maken van de invoering van een zone 30 voor de hele doortocht van de gewestweg in Broechem centrum. Een flitscamera, afgesteld op 50 km/u zal geen enkel effect hebben op de snelheid in de dorpskern. Het is ons niet duidelijk waar dit bestuur nu eigenlijk voor staat: graag een zeer concreet antwoord op de vraag hoe dit bestuur de verkeersveiligheid in de Broechemse dorpskern gaat aanpakken."

Het antwoord

De zone 30 is intussen bij het bestuur ver te zoeken, stellen we bij Groen vast. Enkele verontrustende uitspraken van de schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt: "Je kán daar niet te snel rijden", "Fietsers die veilig willen rijden, kunnen de kerkwegels nemen", "De fietssuggestiestroken zorgen ervoor dat automobilisten achter de fietsers blijven." Het bestuur blijft zich verder verschuilen achter het alibi dat het Gewest "niet mee wil". En dat de N116 toch eigenlijk een belangrijke weg is.  

Onze reactie

Groen blijft een zone 30 nodig vinden over de hele doortocht. Groen stelt zich ook vragen bij de aangehaalde verkeerstellingen waaruit zou gebleken zijn "dat er geen snelheidsprobleem is". Een gemiddelde snelheid van 44 km/u en 39 km/u (volgens onze gegevens) is voor het bestuur het bewijs dat er geen probleem is. Maar de topsnelheden waren wél hoog. Én ? : fietsers werden meegeteld in dat gemiddelde (!).

Tja: het college ziet dus geen probleem omdat het gemiddelde onder de 50 km/u ligt, zijnde de maximumsnelheid die het bestuur voorstelt. Maar die maximumsnelheid ligt volgens Groen en volgens veel gebruikers van de weg net te hoog! De huidige inrichting van de weg, de grote hoeveelheid fietsers én 50 km/u mogen rijden: dat gaat echt niet samen.

19 oktober 2016