Goed nieuws uit de gemeenteraad

20 Augustus 2019

Goed nieuws uit de gemeenteraad

Goed nieuws uit de gemeenteraad Merkt u het ook? Sinds Groen met twee schepenen mee onze gemeente bestuurt, en dankzij de goede samenwerking met de N-VA-schepenen, gaat het met Ranst duidelijk de goede kant uit. Enerzijds op de korte termijn: op de maandelijkse gemeenteraden en de wekelijkse schepencolleges zagen reeds talrijke nieuwe maatregelen en realisaties het licht. Te veel om op deze webpagina op te sommen, maar op de facebookpagina van Groen Ranst kan u wekelijks alle details op de voet volgen en uw mening geven. Want die is voor ons belangrijk! Verderop hieronder vindt u toch al enkele voorbeelden. Op de lange termijn anderzijds werkt het college aan plannen die Ranst fundamenteel menselijker, eerlijker, gezonder zullen maken. Ook daarvoor is uw inbreng zeer welkom, en dat zal de komende maanden alvast gebeuren door een diepgaande bevraging via een zeer uitgebreide steekproef. Later hoort u er meer van. Een greep uit de beslissingen van de jongste gemeenteraden: Punten die Groen nauw aan het hart liggen   Gemeenteraad 29 april: Ranst zet de samenwerking voort met de provincie rond de “Mobiliteitsstudie Middenkempen”. We werken over de gemeentegrenzen heen aan oplossingen voor mobiliteitsproblemen in onze regio (zie kaart): dankzij minder doorgaand vrachtverkeer dorpskernen veiliger en rustiger maken; minder sluipverkeer; beter openbaar vervoer in de regio … Meer info vindt u hier; zie ook ons webartikel uit maart 2018, punt 1: “een groen sprookje!”. De komende jaren werken we concrete actieplannen uit. Leasing goedgekeurd voor een tweede digitale snelheidsmeter, want meer controles zorgen voor meer verkeersveiligheid. Schepen voor Mobiliteit Luc Redig (Groen): “Dit was dringend nodig. De recentste flitsmarathon bewees nog maar eens het onthutsend aantal snelheidsovertredingen in onze politiezone.” Gemeenteraad 20 mei: Splinternieuw: de gemeenteraadscommissie Omgeving. Luc Redig: “Voor belangrijke materies vinden wij inspraak en grondig overleg vooraf essentieel - ook met de oppositie - en niet pas als een punt op een gemeenteraad verschijnt. Daarom deze aparte commissie. We hopen op een goede samenwerking over de partijgrenzen heen. Voor de bevolking zullen er ook nieuwe inspraakvormen uitgewerkt worden.” De nieuwe commissie zal de belangrijkste dossiers behandelen rond mobiliteit, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, milieu en klimaat en plattelandsontwikkeling. De vergaderingen zijn, net als de gemeenteraad zelf, openbaar. Voor de eerste vergadering (begin juni) stonden de volgende punten op de agenda: evaluatie fietsstraten (aanpassingen, uitbreidingen); evaluatie snelheidsregimes zone 30; proefopstellingen voor een knip Veldstraat / Venweg en enkelrichting Dullaard / Kloosterstraat; Oelegem: verkeersingrepen om verkeersdruk centrum te beperken. Gemeenteraad 24 juni: Woonbeleid: ons gemeentebestuur streeft naar een comfortabele, betaalbare woning voor iedere inwoner. Daarom sluit Ranst aan bij de IVLW-Midden (Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid Midden). Dit helpt de gemeente bij het uitwerken van een woonbeleidsplan, het organiseren van een lokaal woonoverleg, en basisinformatie aan de inwoners (woonloket waar iedereen op bepaalde uren terecht kan met vragen rond wonen, premies, subsidies,...). Eindelijk zal het woonbeleid in Ranst nu niet langer met de natte vinger gebeuren, maar op basis van studie, en dat is hard nodig, aldus Luc Redig in antwoord op een tegenpruttelende Lode Hofmans (Open VLD, ex-burgemeester). Daarom bestelde onze gemeente een woonbehoeftestudie. Een optimale dienstverlening aan de burger is belangrijk. De gemeenteraad besliste tot een uitbreiding van het personeelsbestand. Zo bengelen we niet langer onderaan het lijstje van gemeenten met het minst aantal personeelsleden per inwoner. De uitbreiding: een vakman groen; een vakman wegen; een medewerker schoonmaak; een assistent-informaticus; een administratief medewerker vrije tijd; een werkleider evenementen/logistiek. Een aantal aanpassingen zat al in de pijplijn voordat het N-VA-Groen bestuur aantrad. Wellicht volgen er later nog meer. Aanpassing reglement speelstraten. Een speelstraat is een tijdelijke autoluwe straat. Kinderen kunnen er dan naar hartenlust spelen. De gehele straat - of een deel ervan - wordt tijdens bepaalde dagen en uren afgesloten met een nadarafsluiting. Enkel voetgangers en mensen uit de straat hebben dan toegang. Schepen van Jeugd Annelies Creten: “Goed nieuws voor straten met veel kinderen: we breiden de toepassing uit tot álle schoolvakanties en we beslisten de periode niet meer te beperken tot maximum twee weken.” En verder… … verder heel veel nieuws tussen de gemeenteraden door, en daarvoor verwijzen we naar onze facebookpagina met wekelijks nieuwe berichtjes hoe onze gemeente stap voor stap verandert. Twee voorbeelden alvast: Schepencollege mikt op de aankoop van de loods en achterliggende tuin in de Schoolstraat te Ranst (naast GBS De Knipoog), het aankoopdossier wordt voorbereid. Groen-schepen Annelies Creten (Jeugd, Onderwijs): “Dit betekent meer plaats voor onze kinderen op het speelplein én voor de kinderen van De Knipoog; meteen vinden we een oplossing voor de versleten klascontainers van de speelpleinwerking.” Ranst tekende het Charter voor een Gezonde Gemeente 2019-2024. Het schepencollege bekijkt nu welke acties binnen de verschillende beleidsdomeinen kunnen opgenomen worden. Zo bouwen we een lokaal gezondheidsbeleid uit en bieden kansen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Dat is heel breed: investeren in gezonde mobiliteit (betere fietspaden) zorgt voor minder luchtvervuiling, minder geluidshinder, meer beweging en een beter mentaal welbevinden van onze inwoners. Kwaliteitsvolle, gezonde dorpskernen zetten aan tot actieve verplaatsingen. Meer natuur in de directe leefomgeving: in de straat, in de wijk en in de gemeente. We denken ook aan publieke ruimtes die aanzetten tot bewegen; zwaar vervoer uit de dorpskernen weren; qua sportinfrastructuur: sporthal 'Het Loo' - turnzalen gemeentescholen - voor sportclubs én individuele gebruikers …We geven zo gezondheid een duidelijke plaats in het meerjarenplan 2020 - 2025. 20 augustus 2019