GEZOCHT IN RANST: STERK BELEID VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKER. TE VINDEN, OP DEZE WEBSITE: DE VOORSTELLEN VAN GROEN

26 Februari 2015

GEZOCHT IN RANST: STERK BELEID VOOR  ZWAKKE WEGGEBRUIKER.        TE VINDEN, OP DEZE WEBSITE: DE VOORSTELLEN VAN GROEN

Een verkeersbeleid dat wonen, winkelen en leven aangenaam maakt? Dorpskernen en pleintjes waar je rustig wandelt, fietst, mensen treft, met een parkeerplaats dichtbij? Een verkeersbeleid dat ook op maat is van de zwakke weggebruiker? Het is ons al lang een doorn in het oog: dit gemeentebestuur bekijkt -net als het vorige- de mobiliteitsproblemen en het verkeersbeleid door de bril van de automobilist. Akkoord: ook de automobilist verdient een doordacht en efficiënt mobiliteitsbeleid. Om beleidsmaatregelen inzake verkeersveiligheid te treffen is voor Groen echter de zwakke weggebruiker de eerste maatstaf. Dat vinden we terug in het STOP-principe, dat tegenwoordig de algemene leidraad is voor de meeste besturen. Bij elke ingreep of verkeersmaatregel kijkt men daarbij eerst naar de Stappers en deTrappers, vervolgens naar het Openbaar Vervoer, en dan pas naarPrivévervoer-Personenwagens.

Onze nieuwjaarswensen en onze oproep aan u

Op de gemeenteraad van december 2014 hengelden we naar de eventuele plannen van ons college om te sleutelen aan de verkeersveiligheid. Want er was nog nagenoeg niets in de praktijk gekomen van de verkiezingsbelofte van de huidige schepen voor Verkeersveiligheid: een beleid volgens het STOP-principe.

Het antwoord was dermate teleurstellend dat we beslisten om, als nieuwjaarwens voor 2015 aan alle inwoners van onze gemeente, onze eigen voorstellen eens op een rijtje te zetten. Voorstellen die we al eerder hadden voorgelegd aan het bestuur, en andere die voor later op de agenda staan. Voorstellen uitgewerkt per deelgemeente, en voorstellen voor een globaal fietsvriendelijk beleid. (zie achteraan)

Maar we roepen u allen op om onze voorstellen nog aan te vullen, te verbeteren, te evalueren: mail ons, schrijf ons, of gebruik het contactformulier op deze website.

U kunt onze voorstellen ook ondersteunen door naar het college te schrijven of te mailen en hun invoering te bepleiten. Grijp aldus mee onze beleidsverantwoordelijken bij de kraag: want de verkeersonveiligheid neemt nog steeds toe, maatregelen om het veiliger te maken worden met de dag dringender. Of moeten er eerst slachtoffers vallen?? Bedankt!

VOORSTELLEN PER DEELGEMEENTE

Groene voorstellen voor deelgemeente Ranst

Het gemeentebestuur plant de heraanleg van de Lievevrouwestraat. Maar jammer genoeg blijft men hier kiezen voor dubbelrichtingsverkeer. Groen heeft andere voorstellen, die de hele omgeving aanpakken:

Kies voor enkelrichtingsverkeer; het biedt hier veel voordelen, dat lezen wij letterlijk in de studie van Igean. 
Bekijk het mobiliteitsprobleem ruimer. Ook alle omliggende straten kennen mobiliteitsproblemen. Extra aandacht moet gaan naar het vele sluipverkeer en het zwaar vervoer doorheen de dorpskern. Groen wil een mobiliteitsstudie voor de hele dorpskern, om de knelpunten vast te leggen en te zien hoe het anders kan. 
Zone 30 in de hele dorpskern, met snelheidscontroles.

Schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt zou akkoord gaan met het invoeren van een zone 30. Maar wist u dat ons bestuur de voorbije acht jaar nooit controleerde op de naleving hiervan en dat de burgemeester onlangs bevestigde dat hij dit ook de volgende jaren geenszins van plan is, in geen enkele zone 30, omdat hij geen problemen ziet? Wij kennen echter de cijfers van de vastgestelde snelheidsovertredingen: zéér verontrustend!

Meer details over alle voordelen van enkelrichting: zie ander artikel op deze website. 

 

Groene voorstellen voor deelgemeente Emblem

De Dorpstraat in Emblem is een zone 50. Groen stelde voor om daar op het stuk zónder fietspad, een zone 30 van te maken. Verkeersspecialisten raden dat immers aan op dergelijke stukken waar fietsers en auto's de straat met elkaar moeten delen. Een fietser heeft 98 % overlevingskans heeft bij een aanrijding met een wagen die 30 km/uur rijdt, aan 50 km/uur slechts 25 %! Waarom weigert het bestuur dan ons voorstel voor een zone 30? Is het college blind voor de vele fietsers op weg naar school, de jeugdbeweging enz.?

Ook een ander voorstel werd door het college verworpen: voorrang van rechts invoeren. Lees hier meer daarover . Sóms kunnen we ? vanuit de oppositie ? toch hier en daar de verkeersveiligheid helpen verbeteren: ons voorstel voor fietssuggestiestroken in de Dorpstraat haalde het wél. Een eerste stap, maar er is veel meer nodig.

 

Groene voorstellen voor deelgemeente Broechem

Groen stelde -jammer genoeg tevergeefs- een zone 30 voor op de N116 van de busstatie tot kruispunt Broechemsesteenweg, met een 'poorteffect' en/of andere snelheidsremmende maatregelen bij het ingaan van deze 30km-zone.

Los van het snelheidsprobleem blijft de verkeersdruk op de N116 door de dorpskern dramatisch. We organiseerden een infoavond rond de voor- en nadelen van een omleidingsweg rond Broechem (bvb. langs het traject Bistweg). Groen wil dat het bestuur de globale mobiliteitsstudie als uitgangspunt voor het beleid neemt. Daarin moeten zeker ook maatregelen komen rond de bereikbaarheid van het industrieterrein Ter Straten en de gevolgen voor de verkeersleefbaarheid...

Op korte termijn vragen we in elk geval dringend een zone 30 voor de hele dorpskern. Meer info over voorstellen van Groen en de reactie die we kregen: zie ons artikel 'Veiliger verkeer Broechem' (december 2013). 

 

Groene voorstellen voor deelgemeente Oelegem

Oelegem dient als sluiproute en het industrieterrein Ter Straten veroorzaakt nog veel (vracht)verkeer daarbovenop. Een voorstel van nv De Scheepvaart wil nu de brug aan de Jozef Simonslaan afbreken en een ontsluitingsweg financieren tussen Ter Straten en de Oelegemsesteenweg ter compensatie.

De gemoederen raakten verhit: brug of geen brug? Maar laat ons niet over één nacht ijs gaan. Groen vindt dat alleen kan beslist worden op basis van grondig en becijferd onderzoek over álle voor- en nadelen, verkeersstromen enz. Dat kan niet zonder de verkeerssituatie in héél Oelegem én zelfs heel groot-Ranst te bekijken. En ook niet zonder de bevolking echt te betrekken.

Of de brug dan uiteindelijk blijft of niet, nieuwe omleidingsweg of niet: hét criterium voor Groen is een betere leefbaarheid en verkeersveiligheid verkrijgen in héél Oelegem, de toestand was al langer onhoudbaar aan het worden. Daar moeten onder meer ook veilige fietspaden, aangepaste snelheidsregimes met genoeg controles en het weren van sluipverkeer uit de woonkernen toe bijdragen. 

 

VOORSTELLEN VOOR EEN FIETSVRIENDELIJK BELEID

Verdienen fietsers in onze gemeente meer aandacht van onze beleidsverantwoordelijken? Rijdt u in Ranst wel eens op onveilige en oncomfortabele fietspaden? Op of gevaarlijke wegen zonder fietspad? Vindt u het de taak van het bestuur om onveilige verkeerssituaties voor fietsers aan te pakken?

In Ranst tellen fietsers te weinig mee in het mobiliteitsverhaal. Ons gemeentebestuur kijkt nog te vaak door één bril: die van de automobilist. Groen Ranst stelde een fietsplan op met een hele lijst voorstellen. We zullen de volgende jaren blijven ijveren voor meer aandacht voor de fietsers in onze gemeente.

In de tweede bijlage vindt u ons fietsplan, ingedeeld als volgt:

1. Investeer in de (her)aanleg van fietspaden

2. Gemengd verkeer in de bebouwde kom = 30 km/uur

3. Ontwikkelen van een fietsparkeerplan

4. Investeren in praktijkgerichte verkeerseducatie

5. Verkeersonveiligheid aanpakken

6. Fietspaden onderhouden

7. Bekendmaken van 'Meldpunt Fietspaden'

8. Fietsstraten maken gemeenten fietsvriendelijker

9. Trage wegen fietsvriendelijk maken

10. Overleg met het Vlaams Gewest is een noodzaak

11. Sluiproutes aanpakken

12. Laat verkeersovertreders niet begaan

13. Fietstoets

 

Laat ons weten wat u ervan vindt, bezorg ons uw commentaar, aanvullingen, tips?

10 januari 2015

BIJLAGEN:
voorstellen_verkeersveiligheid_per_deelgemeente.pdf