DOSSIER: Onze visie voor een duurzaam en sociaal Ranst

Bij de verkiezingen van 2012 publiceerden wij een lijst heel concrete voorstellen. Die blijven ons inspireren - u vindt ze verderop in dit artikel. Maar ondertussen trad een nieuw -verzwakt- bestuur aan, met dezelfde partijen als voorheen, maar met een zeer krappe meerderheid: 13 tegen 12. Januari 2013: bij het aantreden van dat nieuwe bestuur bezorgde Groen Ranst aan alle gemeenteraadsleden en aan het bestuur een reeks voorstellen en bekommernissen: ons ‘memorandum’.

Voor het oplijsten van dat memorandum had Groen Ranst de voorbije zes jaar eens grondig bekeken: het beleid dat door dezelfde twee partijen (Open VLD en CD&V) gevoerd werd in onze gemeente. Vanuit die terugblik formuleerden we een aantal duidelijke bekommernissen die elke Ranstenaar aanbelangen.

Met onze voorstellen willen we het beleid mee inspireren. Hoe het nieuwe bestuur reageerde vindt u hier. Die reactie was teleurstellend. Maar soit, we hopen dat de bestuursploeg in de toekomst toch wat meer open gaat staan voor onze bekommernissen en voor de positieve voorstellen die we zullen blijven aanbrengen.

Op die manier willen we vanuit de oppositie de bestuursploeg ondersteunen om samen te werken aan een beter Ranst, voor alle Ranstenaren.


MEMORANDUM GROEN RANST 2013-2018

 

Algemene werking

We pleiten sterk voor het herinvoeren van gemeenteraadscommissies, niet als symbolische geste, maar als een instrument waardoor frictiepunten duidelijker bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

 

Milieu

De afgelopen zes jaar zijn een gemiste kans gebleken om strategische en structurele wijzigingen aan het milieubeleid van de gemeente door te voeren.

Afval: de komende jaren zullen cruciaal zijn om via doortastend optreden waar nodig en stimulerende acties waar mogelijk, de steeds oplopende kosten van afvalverwerking het hoofd te bieden. Het containerpark en het te voeren beleid kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Afwachten tot er een algemene regeling komt qua tarificatie is tot nu toe niet waardevol gebleken. 
Het ontbreken van een echte milieuambtenaar met politionele bevoegdheid zal zeker niet meehelpen om het milieubeleid te doen opschieten.
Mileupremies: het herzien van de premies in functie van isolatie en ecologisch verbouwen en het inzetten op een beleid dat preventie beloont en de vervuiler laat betalen, ook op het containerpark, zou het milieubeleid mee moeten bepalen.

 

Verkeer

Bij de bekommernissen van de burger speelt veiligheid, en in het bijzonder verkeersveiligheid, een belangrijke rol. We wensen te waarschuwen voor een ad hoc-beleid zoals dit tot nu toe werd gevoerd.

De diverse dorpskommen van Ranst verdienen een strategische aanpak wat betreft doorstroming van verkeer (bvb. omleidingsweg voor Broechem, opvangen zwaar verkeer in Ranst, doorgang door Oelegem).
Het gegeven Ter Straten (de kmo-zone) is er nu eenmaal, maar dat mag niet  langer als reden worden beschouwd om niets te doen. 
Samenwerking en overleg met het gewest zijn een absolute prioriteit. Er dient van te voren duidelijk worden vastgelegd – in overleg met gemeenteraad en verkeerscommissie – welke weg de gemeente Ranst hierin wenst te bewandelen. Als dat niet conform het huidige mobiliteitsplan is, dient het bestuur de nieuwe visie dan maar voor te leggen in een gewijzigde versie ervan. De burgers hebben recht om te weten wat de verkeersvisie van het huidige bestuur is.
In die zin zijn dan ook maatregelen die men wenst te treffen niet meer afhankelijk van individuele vragen, maar van objectiveerbare noden.
We pleiten er sterk voor om – bij het voorbereiden van beslissingen – de burger op een volwassen manier te betrekken bij de besluitvorming en niet enkel te informeren. Mensen hebben het recht om te weten wat de argumenten van een bestuur zijn om bepaalde maatregelen te nemen of niet te nemen.

 

Mobiliteit

In het uitwerken van een waarachtig mobiliteitsbeleid wordt voorrang gegeven aan het STOPprincipe (voorrang -in deze volgorde- aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer), waarbij Privévervoer niet de maatstaf mag zijn en waarbij er bij aanpassingen van centrum en pleinen aandacht is voor een hoge verblijfskwaliteit.

 

Sociaal beleid

Het bestaande lokaal sociaal beleidsplan kent nog veel oningevulde punten. We vragen dat het nieuwe bestuur duidelijkheid verschaft over de acties die het de komende jaren wenst uit te voeren, en welke financiële middelen men daarvoor wil voorzien.

Dat is een project van meerdere jaren – daarvan zijn we ons terdege bewust. Laat het bestuur dan een meerjarenplanning voorleggen.
De afgelopen zes jaar werd het OCMW erg stiefmoederlijk behandeld door de gemeente. Afspraken en beloftes die een financiële implicatie hadden werden vaak niet nagekomen (de technisch coördinator die niet voorzien is in het budget 2013, het steunreglement en een huursubsidiereglement).
De armoede neemt toe door de crisis, het is hoog tijd dat ook Ranst, en dus ook het gemeentelijk beleid, elke beslissing, elke maatregel onderzoekt op armoederisico.
Meer afstemming en samenwerking tussen OCMW en gemeente zijn broodnodig.

 

Ruimtelijke ordening

We vragen dat het bestuur duidelijkheid verschaft over de toekomst van de gemeente op het vlak van ruimtelijke ordening. Een bouwcode die ten minste inzicht verschaft over wat kan en niet kan, zou ook een goede bijdrage daartoe kunnen betekenen.

 

Politiewerking

De huidige werking van de politie is verre van optimaal. Diverse praktische problemen en beleidsopties tot nu toe hebben ook geen verbetering kunnen brengen. Ook vanuit de politiediensten zelf komen signalen van een malaise.

De huidige personeelsbezetting staat een efficiënt veiligheidsbeleid in de weg. De praktijk wijst uit dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de Ranstenaar. Een ernstige opvolging van snelheidsovertredingen en de verkeersveiligheid in het algemeen is een prioriteit voor de ganse bevolking, waaraan nu niet wordt tegemoet gekomen.
Ook de algemene veiligheid kan – met de huidige bezetting – moeilijk worden gerealiseerd.
De vraag is of een gemeente als Ranst – met het bestaande contingent medewerkers – niet beter zou gedijen in een grotere politiezone, die de burger een betere dienstverlening en permanentie kan aanbieden.

 

Horizontaal beleid

Het nieuwe bestuur maakt best werk van de invoering van de jeugdparagraaf en laat toe dat duurzaamheid geen apart topic is, maar doorwerkt in alle echelons van het beleid, net zoals de zorg en belangstelling voor ouderen.

 

Jeugd

Er is behoefte aan een fuifbeleid dat duidelijkheid creëert voor elke vereniging in Ranst.
Het bestuur werkt een visie uit die de niet-georganiseerde jeugd een stem geeft.

 

Financieel


Elke begroting is een financiële weerslag van ambities. Die ambities dienen misschien niet door iedereen te worden gedeeld, maar ze moeten er wel zijn. Het college zal die ook opnieuw vastleggen in strategische en tactische doelstellingen. We pleiten voor realiteitszin en geen brij van woorden die niets betekenen.

Het beheersen van de schuld blijft – getuige de gevoerde verkiezingscampagnes – een belangrijk element, en terecht. We blijven waarschuwen voor de schone schijn die wordt opgebouwd wat betreft de gemeenteschuld. De komende leninglasten die nu – met een ‘functionele’ begroting – reeds de komende jaren terug zullen toenemen, zijn daar het bewijs van.
We wachten af welke maatregelen het nieuwe college voorziet, maar pleiten voor het herzien van forfaitaire belastingen (zoals bvb. de rioolbelasting), op een manier die verantwoordelijke burgers beloont.
Ook het consequent invoeren van het systeem van zero-budgetting, zou een zegen kunnen zijn: vertrekken van de noden, niet van de toegekende budgetten van de vorige jaren.
Gezien het belang van de financiële aspecten voor het beleid, pleiten we sterk voor het voltijds bemannen van de A-functie die de financiële dienst wel degelijk kan gebruiken.
We wensen ook te waarschuwen voor het verder ‘samenwerken’ met het OCMW puur in functie van de financiële voordelen die de gemeente daarbij denkt te kunnen realiseren.


Dat was het memorandum van Groen Ranst, januari 2013.

Hieronder vindt u de concrete punten die we lanceerden bij de verkiezingen van 2012, en die onze leidraad blijven voor de komende jaren.


ONZE VISIE VOOR EEN DUURZAAM, KLEURRIJK EN SOLIDAIR RANST

 

(verkiezingen 2012)
Dit is een programma voor al wie het echt goed meent met onze gemeente. Groen was en is de enige progressieve partij in Ranst - broodnodig, want het gaat in Ranst bergaf met de politieke zeden. Groen neemt het op tegen de verrechtsing. Groen ijvert voor een eerlijk beleid, zonder vriendjespolitiek. Wij kiezen voor een correcte behandeling van wie het moeilijk heeft: sociaal, financieel of op de vlucht uit een ver land... Wat vindt ú van onderstaande voorstellen?

 

Verkeer, welzijn, wonen 

Allereerst het verkeer: zo kan het niet langer. Samen met de bewoners van elke deelgemeente willen we zoeken naar haalbare oplossingen voor de onleefbare verkeerssituatie in de dorpskernen. En wie Ranst binnenrijdt moet het voortaan weten: hier houd ik me aan de voorgeschreven snelheid; bent u het dus met ons eens dat er voor sensibilisering en controles twee politieagenten bijkomen?

Ten tweede: welzijn.  De OCMW-middelen worden niet optimaal gebruikt. Wij vragen een ‘sociaal huis’ voor alle vragen rond welzijn. Ook een echt beleid rond huisvesting: onze kinderen moeten hier kunnen blijven wonen en dat betekent betaalbare sociale koop- maar vooral huurwoningen.

 

Ruimtelijk beleid, milieu, groenvoorziening 

Wat Ranst hard nodig heeft is een bouwcode die voorschrijft wat kan en wat niet. Nu is er die wildgroei van lelijke appartementsblokken en zien we bouwovertredingen die worden geregulariseerd. Die code zal ook het milieu ten goede komen. Een voorbeeld: de insijpeling van regenwater bevorderen door te veel verharding tegen te gaan.

Over milieu gesproken: een goed idee vinden wij ecocheques voor wie minder middelen heeft, maar met de cheques dan toch zijn/haar woning kan isoleren en/of er een energiescan mee kan betalen. Groen pleit ook voor bomen en groen in alle wijken - zeker in nieuwe verkavelingen. Voor elke boom die sneuvelt bij de (her)aanleg van een straat komt een nieuwe in de plaats.

En verder...

We hebben ook concrete voorstellen voor een klantvriendelijke dienstverlening (beter geschikte openingsuren, een e-loket), het containerpark, gebruik van de gemeentelijke gebouwen door iederéén, een actief, eigen cultuurbeleid…

Ondertussen doen we voort zoals altijd. Elke maand bestoken we de schepenen met vragen. Wanneer trekt men het Safi-fietspad verder door naar Oelegem? Waar blijft het groenscherm rond de stelplaats van De Lijn? Waarom nooit snelheidscontroles in zones-30, in de eerste plaats in de schoolstraten?

Op gemeenteraden leggen we keer op keer positieve voorstellen voor. Bestuur, doe mee met die provinciale campagne: maak ook van Ranst een klimaatneutrale gemeente! Met Groen zit u goed voor haagjes als afscheiding van fietspaden i.p.v. een betonstrook met paaltjes; dat is mooier en heeft een groter snelheidsremmend effect. De verkeersdruk op Broechem? Mét of zónder nieuwe omleidingsweg: het centrum móét veiliger, punt. Dus zegt Groen: onderzoeken, inspraak voorzien, en doorhakken, die knoop! Om dan als gemeente één visie aan het Gewest op te dringen.

Bij ons zit u goed als u weinig afval veroorzaakt: u zou dan minder betalen op het containerpark. Nu betalen wij allemaal - en geen klein beetje! - via de algemene gemeentekas voor de afvalverwerking. Maar met het Diftar-systeem betaalt de vervuiler, niet diegene die weinig afval binnenbrengt.


 

Uw aanvullingen, tips, bekommernissen, verdere concrete invullingen van onze hierboven beschreven ideeën zijn zeer welkom via ‘contact’ op deze website of telefonisch, per e-mail of per brief naar onze mandatarissen. Wij houden er zeker rekening mee!

 

31 januari 2013